Kalendář akcí


III1 1.3.2017 9:00 - 14:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Rizikové dítě školního věku
Rizikové dítě školního věku
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:• Co má umět předškolák? (účastníci získají ucelený přehled o dovednostech, znalostech, kompetencích)•Co je to školní zralost? Co je to školní nezralost? (účastníci se dozví, jak se projevuje školsky zralý, resp...
III2 2.3.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Péče o majetek 2- dokladová inventarizace majetku
Péče o majetek 2- dokladová inventarizace majetku
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Řízení školy Cílová skupina:DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:•          Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace •          Dokladová inventarizace, způsob jejího provádění u jednotlivých druhů majetku •          Způsob zpracovávání dokumentace, vzory inventarizačních zápisů, náležitosti •          Přílohy in...
III2 2.3.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Péče o majetek - dokladová inventarizace majetku
Péče o majetek - dokladová inventarizace majetku
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři škol řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu:•          Členění majetku v účetnictví, soulad s vnitřními předpisy organizace •          Dokladová inventarizace, způsob jejího provádění u jednotlivých druhů majetku •          Způsob zpracovávání dokumentace, vzory inventarizačních zápisů, náležitosti •          Přílohy inventarizačníc...
III3 3.3.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi
Metodická podpora logopedických asistentek a preventistek v praxi
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Kurz navazuje na kurz Logopedický asistent a Kurz logopedické prevence, akreditovaný MŠMT, k získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s...
Malí experimentátoři - aktivní výuka s možností zapojeni angličtiny
Metodický seminář je zaměřený na představení použitelných námětů na 1. stupni ZŠ, které uvedou malé žáčky do světa přírodních věd a techniky a podpoří jejich aktivitu a zájem o bádání. Účastníci se seznámí s aktivitami, které zahrnují atraktivní a snadno realizovatelné pokusy s možností využití angličtiny.  Budou jim představeny příklady dobré praxe využitelné také pro vzdělávací oblasti člověk a jeho svět, člověk a svět práce a průřezová témata. Učitelé si vyzkouší, jak vybrané techniky a ...
III7 7.3.2017 9:00 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým
Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení Popis kurzu:Obsah odborné části – přehled témat výuky:• Principy psychického vývoje dítěte.• Dětské kvalitativní změny ve vývojových jejich stádiích – stádium autonomie / učení se vědomému chtění /; stádium pochybností versus zahanbení…• Dominance vli...
III9 9.3.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Finanční řízení v praxi ředitele školy
Finanční řízení v praxi ředitele školy
Vzdělávací program je obsahově zaměřen na rámcový výklad finančního řízení organizace - školy, jako ekonomického subjektu. Škola jako příspěvková organizace, rozdělení na hlavní a doplňkovou činnost, vícezdrojové financování. Vedení účetnictví, sestavení účtového rozvrhu, účtování o hlavní činnosti a doplňkové činnosti, účetní doklady, inventarizace. Základní ekonomické kategorie a pojmy - majetek školy, aktiva, pasíva, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, náklady a výnosy, příjmy a výdaje, zisk a ztr...
III9 9.3.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
Inspirace pro učitele 2. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost
Jedná se o jeden nedělitelný modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj čtenářské gramotnosti nejen v hodinách českého jazyka a literatury, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty 2. stupně. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny. Modul 1 - Číst a rozumět Program se zabývá efektivním způsobem práce v hodinách nejen českého jazyka a literatury. Zohledňuje různé uč...
III10 10.3.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Kontrola, provozní příspěvek, povinnosti roku 2017
Kontrola, provozní příspěvek, povinnosti roku 2017
Kategorie: Oblast zaměření:Ekonomika > Učetnictví, daně Cílová skupina:Účetní a hospodáři > účetní a hospodáři příspěvkových organizací řízených odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Libereckého kraje Popis kurzu: Více informací a registrace
III13 13.3.2017 13:00 - 17:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís I hodina českého jazyka může být zábavná
I hodina českého jazyka může být zábavná
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 3 Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, cizí jazyky) > Český jazyk Cílová skupina:DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Cílem semináře je inspirovat učitele jak navodit ve třídě příznivou atmosféru, docílit dobrovolné účasti žáků při získávání nových poznatků, naučit je spolupracovat. Jak učit neformálně, hravě, tudíž zábavně. Jak nenásilně získat žá...
III15 15.3.2017 9:00 - 17:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Poruchy autistického spektra (PAS - HFA - vysocefunkční a Aspergerův syndrom)
Poruchy autistického spektra (PAS - HFA - vysocefunkční a Aspergerův syndrom)
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ Popis kurzu:Autismus je porucha, se kterou se dnes setkáváme velmi často, ale chybí konkrétní informace a návody, jak s takovými dětmi pracovat. Seminář Poruchy autistického spektra představuje úvod do této ...
III16 16.3.2017 9:00 - 12:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Cesty minulostí II. - poválečná léta 1945 - 48 v Československu
Cesty minulostí II. - poválečná léta 1945 - 48 v Československu
Jeden z cyklu stavebnicově řešených didaktických seminářů, který na širších tematických blocích ukazuje hlavní tendence a kontury daného období. Jeho těžiště je v praktických ukázkách a důraz na metodických a didaktických postupech, jak historická fakta předat a jak si osvojené vědomosti upevnit. V jednotlivých programech se pracuje s historickými dokumenty, literárními ukázkami a dobovou hudbou, využívají se techniky dramatické hry. Seminář líčí hlavní obrysy období poválečných let 1945 - 1948 ...
III20 20.3.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat
Logopedická prevence - pojďme si spolu povídat
Díky pokroku, technizaci, digitalizaci a rychlosti přenosu informací dochází k nevítanému jevu. Lidská komunikace se zrychluje, omezuje se na instantní sdělení. Přestává být vzájemnou výměnou prožitků, sdělováním, ale stává se právě prostým přenosem informací, vytrácí se lidský obsah. Důsledkem tohoto jsou obtíže v dorozumění u dětí předškolního věku a výrazný výskyt řečových vad, se kterými někdy děti opouští předškolní vzdělávání, a nastupuji do základní školy. Nereedukované řečové v...
Setkání ředitelů/ředitelek mateřských škol ORP Liberec - 1.termín
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání ředitelů/ředitelek mateřských škol, které se uskuteční dne 20.3.2017 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, multimediální sál II. a IV, a to ve dvou termínech:1. termín 9:00 - 10:302. termín 11:00 - 12:30Náplň našeho setkání bude v obou termínech shodná - informace týkající se novely školského zákona a zápisu k předškolnímu vzdělávání.Na setkání je nutné se přihlásit (vyberte prosím pouze jeden termín), podmínkou pro přihlášení je předchozí registrace na ...
Setkání ředitelů/ředitelek mateřských škol ORP Liberec - 2.termín
Dovolujeme si Vás pozvat na setkání ředitelů/ředitelek mateřských škol, které se uskuteční dne 20.3.2017 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, multimediální sál II. a IV, a to ve dvou termínech: 1. termín9:00 - 10:30 2. termín11:00 - 12:30Náplň našeho setkání bude v obou termínech shodná - informace týkající se novely školského zákona a zápisu k předškolnímu vzdělávání. Na setkání je nutné se přihlásit (vyberte prosím pouze jeden termín), podmínkou pro přihlášení je předchozí registrace na...
Logopedický asistent - šablony pro MŠ
Logopedický asistent (č. akr. 33524/2016-2-893) Dotace kurzu:  68 hodin V následujících termínech: Teorie: 21.3.2017 (8 hod.), 11.4.2017 (8 hod.), 18.4.2017 (8 hod.), 16.5.2017 (8 hod.), 23.5.2017 (8 hod.) Praxe: v období 17.5. - 19. 6. 2017 dle dohody v rozsahu 24 hod. Závěrečná obhajoba: 20. 6. 2017 (4 hod.) Teoretická výuka se uskuteční v prostorách Právní akademie Liberec, Dr. Milady Horákové 447 od 8:30 do 16 hodin, praxe v Pedagogicko-psychologické poradně v&#...
III21 21.3.2017 9:00 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Lešenář - kurz C1 - uživatel DSK - dočasných stavebních konstrukcí
Lešenář - kurz C1 - uživatel DSK - dočasných stavebních konstrukcí
Kategorie:kvalifikační kurzy Oblast zaměření:Průmysl > Stavebnictví Cílová skupina:Podnikatel; Pracovník dělnických profesí; Pracovník technických profesí Popis kurzu:Obsahem je výklad a aplikace českých a evropských norem vztahující se k montáži, demontáži, užívání a údržbě trubkových a dílcových lešení modulových a rámcových. Úspěšní absolventi získají lešenářský průkaz.  Více informací a registrace
III21 21.3.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost
Jedná se o modulární vzdělávací program s časovou dotací 16 vyučovacích hodin. Jednotlivá témata dvou navazujících seminářů v rámci modulů jsou zacílena na rozvoj matematické gramotnosti nejen v hodinách matematiky, ale s důrazem na průřezovost mezi vyučovacími předměty jak 1. stupně tak 2. stupně (CH, F, Př, Z, Pč apod.) s důrazem na návaznost témat a motivační prvky směrem k žákům. Program lze realizovat formou 2x8 nebo 4x4 hodiny. Modul 1 – Matematika v běžném životě Modul je zaměřen na různé...
III21 21.3.2017 12:30 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Výtvarné techniky - Quilling - papírový filigrán - NOVINKA
Výtvarné techniky - Quilling - papírový filigrán - NOVINKA
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Výtvarná výchova Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé ZUŠ a SUŠ; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > pedagogové volného času; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1....
III22 22.3.2017 9:00 - 12:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Umíte číst v angličtině? Pro II. stupeň ZŠ
Umíte číst v angličtině? Pro II. stupeň ZŠ
Vzdělávací program reaguje na aktuální potřeby učitelů angličtiny na druhém stupni základních škol, především pak učitelů neaprobovaných či méně zkušených. Účastníci programu se seznámí se základními prvky metodiky výuky čtení, především pak s možnostmi, které nabízí i jiné výukové materiály než samotné učebnice. Program se zaměří především na otázky kdy, jak a proč do výuky angličtiny zařazovat aktivity na rozvoj čtenářských dovedností v angličtině, jako jsou práce s textem, porozumění čtenému ...
III23 23.3.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Manipulace jako zdroj stresu v mezilidských vztazích
Manipulace jako zdroj stresu v mezilidských vztazích
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Učitelé se při své práci setkávají v obtížných komunikačních situacích s projevy skryté agresivity manipulace ze strany rodičů žáků, žáků i kolegů. Proto je potřebné, aby se naučili manipulaci a manipulátora rozpoznat a zároveň na jeho projevy a j...
III23 23.3.2017 9:00 - 16:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka
Konverzační aktivity v hodinách německého jazyka
Mlčeti zlato? Úspěšná výuka cizích jazyků by k tomuto určitě směřovat neměla. Zde je třeba mluvit, vyprávět, odpovídat, ptát se, jednoduše komunikovat! V prakticky zaměřené pracovní dílně bude kvalifikovaným i nekvalifikovaným učitelům německého jazyka nabídnuto několik možností, jak tohoto cíle dosáhnout. Účastníci získají inspiraci, jak procvičovat komunikativní dovednosti, seznámí se s kreativními metodami a impulzy, které jejich hodiny oživí a budou žáky motivovat k většímu zájmu o cizí jazy...
III23 23.3.2017 9:00 - 12:30 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Metodika výuky francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Metodika výuky francouzštiny jako druhého cizího jazyka
Seminář je určen učitelům, kteří vyučují francouzštinu jako další cizí jazyk na základních a středních školách a chtějí vhodně a efektivně využít předchozí znalosti angličtiny u svých žáků a tak usnadnit osvojení nového cizího jazyka – francouzštiny. Hlavním cílem semináře je ukázat vyučujícím FJ, jak lze čerpat ze vzájemného pozitivního transferu mezi angličtinou jako prvním cizím jazykem a francouzštinou jako druhým cizím jazykem. Základní osnovou bude zdůraznění podobnosti lexika FJ a AJ a ně...
III24 24.3.2017 10:00 - 14:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti
Obrazy války. Mediální reprezentace válečné zkušenosti
Tematické celky: 1) Medialita války. Současné vizuální stereotypy a ikony války. Efektivita těchto vizuálních figur ve výuce. Obrazy ničení, proměny vnímání letecké války, zobrazení tzv. blitzkriegu, reprezentace holocaustu. 2) České obrazy války: od obrazů národního kolektivu k individuálnímu prožitku války (Muži bez křídel, Hrdinové mlčí, Nadlidé, Až do konce, Musíme si pomáhat, Protektor aj.) 3) Zapomenuté a převrstvené obrazy české válečné společnosti: Kolesa dějin (duben 1945), Cesta k bar...
III27 27.3.2017 9:00 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Pedagogická diagnostika v MŠ
Pedagogická diagnostika v MŠ
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Praktický seminář zaměřený na provádění pozorování a diagnostiky, vzhledem k věku dětí v mateřské škole.Diagnostika rozvoje jednotlivých dětí dle dílčích cílů RVP PV – zejména pohybový rozvoj, jemná motorika, komunikační dovednosti, matematické představy, rozvoj myšlenkových operací, praktické a pracovní doved...
Seminář pro žadatele o dotaci ve sportovních programech
V pondělí 27. března 2017 od 15 hodin se v multimediálním sále sídla Libereckého kraje uskuteční seminář pro žadatele o dotace ve sportovních dotačních programech.   Celkem pět dotačních programů bylo vyhlášeno 1. března 2017. Cílem setkání s pracovníky oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti je seznámit potencionální žadatele s podmínkami programů. Více o vyhlášených programech ZDE.   Z databáze kontaktů bylo již osloveno elektronickou poštou s nabídkou účasti přes 650 subjektů ...
III28 28.3.2017 8:30 - 13:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Experimentální výtvarné techniky - Drátovaní ptáčci a květiny
Experimentální výtvarné techniky - Drátovaní ptáčci a květiny
Seminář je zaměřený na využití drátu v kreativních činnostech. Obsahem semináře je část teoretická, v níž je kladen důraz na seznámení s možnostmi využití materiálů při práci s různými věkovými kategoriemi dětí, seznámení se zásadami bezpečnosti při práci, seznámení s pomůckami, informace o dostupnosti konkrétních materiálů, teoretické seznámení s konkrétními projekty a postupy jejich výroby. Praktická část semináře je zaměřena na přípravu materiálů pro tv...
III28 28.3.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Zdr. Tv – správné sezení u PC a cviky na židli jako prevence vadného držení těla
Zdr. Tv – správné sezení u PC a cviky na židli jako prevence vadného držení těla
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 5 Informační a komunikační technologie pro pedagogy > Výpočetní technika a informatika Cílová skupina:DVPP > učitelé - vedoucím školních zájmových kroužků a klubů; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Pedagogové se ...
III29 29.3.2017 9:00 - 14:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Motorické hry pro (nejen) neklidné děti
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Pedagogika Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:1) Motorické hry pro rozvoj koordinace a rovnováhy 2) Motorické hry pro rozvoj orientace v prostoru 3) Motorické hry pro vnímání tělového schématu 4) Motorické hry pro rozvoj pravolevé orientace 5) Motorické hry pro hemisférovou spolupráci (synergii)...
III30 30.3.2017 9:00 - 14:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Aktuální a problematické jevy v současné ruštině
Aktuální a problematické jevy v současné ruštině
Vzdělávací program podporuje výuku dalších cizích jazyků ve školách v České republice. Zaměřuje se na problematické jevy ve výuce ruského jazyka a na aktuální změny v současné ruštině. První část semináře bude věnována gramatické a fonetické vrstvě jazyka. Lektorka nastíní problematické oblasti ve výuce gramatiky a výslovnosti, zaměří se na nejčastější chyby, kterých se Češi dopouštějí. Účastníkům budou poskytnuty praktické náměty vhodné pro využití při výuce. Druhá část semi...
III30 30.3.2017 9:00 - 14:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Právní minimum ve školní praxi
Právní minimum ve školní praxi
Vzdělávací program je zaměřen na prohloubení znalostí učitelů ve školském právu (základní právní normy platné pro základní a střední školy). Pozornost bude věnována stávajícím právním dokumentům, které zaštiťují práci učitele, stanovují práva a povinnosti rodičů a žáků. Vzdělávací program je zaměřen na tato témata: Základní orientace v právních předpisech platných pro základní a střední školu z pohledu ředitele školy, Pracovněprávní problematika učitelů (odměňování, odborná způsobilost, odp...
III31 31.3.2017 0:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Autismus jako způsob bytí
Autismus jako způsob bytí
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:E-learningový kurz zpracovaný do podoby skript, kdy účastník individuálně studuje problematiku autismu u svého počítače ve svém volném čase z kvalitn...