Kalendář akcí


IV3 3.4.2017 9:00 - 15:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Přírodovědné předměty jednoduše, zábavně a efektivně - se zaměřením na praktické ukázky aktivit a po
Přírodovědné předměty jednoduše, zábavně a efektivně - se zaměřením na praktické ukázky aktivit a po
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Ostatní Cílová skupina:DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ Popis kurzu: Seminář zaměřený na praktickou ukázku aktivit a pokusů pro děti základních a středních škol vedených metodami vycházejících z konstruktivistického přístupu. Žáci a studenti sami objevují a jednoduché i složitější přírodní zákony a osvojují si poznatky formo...
Coaching - jako cesta a prostředek ke zlepšení kvality vzdělávacího procesu
Koučování jako komunikační nástroj a styl pro rozvoj manažerských i zaměstnaneckých kompetencí. Forma individuálního a skupinového rozvoje potenciálu jedince cestou zmapování a nárůstu vlastních kapacit a ujasnění si osobních cílů. Objevování vlastního potenciálu, nové příležitosti a nové možnosti trvalého řešení situací. Pomoc v orientaci jedince v jeho současné situaci a odhalení příčin pracovního problému či situace, ve které se nachází. Jak rozvinout skrytý potenciál osobnosti a kreativitu, ...
IV6 6.4.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Právní předpisy ve školním prostředí - určeno pro MŠ
Právní předpisy ve školním prostředí - určeno pro MŠ
Vzdělávací program vychází z potřeb získat elementární právní vzdělání, aplikované pro potřeby pedagogických pracovníků, tj. s přihlédnutím k sociální realitě a společenským požadavkům. Vychází ze skutečnosti, že mnozí neznají právní terminologii, zásady interpretace, aplikace a realizace právních norem. Tento program umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí. Účastníci budou seznámeni se základními prameny práva, typickými ka...
Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných LK

...se uskuteční dne 6. 4. 2017 od 9:00 v budově Krajského úřadu LK.

IV6 6.4.2017 9:00 - 15:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ
Vzdělávací program je určen především předškolním pedagogům, může být vhodný i pro další pracovníky, kteří se věnují institucionální výchově a péči dětí raného věku. Zaměřuje se na problematiku osobnostně orientované výchovy a vzdělávání dvouletých děti především v mateřské škole a další související aspekty pro zajištění institucionální péče o dvouleté děti. Program v délce 28 hodin je rozdělen do 4 modulů: 1/MODUL: Úvod do problematiky vzdělávání dvouletých děti v MŠ (6hod.)- Zaměříme se ...
IV6 6.4.2017 14:30 - 19:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís iPad jako pomůcka pro učitele - připravujeme - zažádáno o akreditaci na MŠMT
iPad jako pomůcka pro učitele - připravujeme - zažádáno o akreditaci na MŠMT
Kategorie: Oblast zaměření:ICT > Výpočetní technika Cílová skupina:DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ Popis kurzu:Seminář je zaměřen na využití iPadu ve výuce na základní škole v situaci, kdy má pouze učitel k dispozici jeden iPad a žáci nikoliv. Budou představeny možnosti, jak připojit iPad k projektoru, jak využít iPad jako prezentační nástroj a jak pomocí iPadu získat zpětnou vazbu žáků.Obsah semináře: 1. hodina· Představení jednotlivých typů tabletů (Android, Windows a ...
IV7 7.4.2017 9:00 - 19:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 80 hodin)
Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 80 hodin)
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení...
IV10 10.4.2017 8:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP
Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do ŠVP
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Praktický seminář zaměřený na množství nápadů a námětů ke tvořivé hře dětí v MŠ, na hru se zajímavými materiály a pomůckami, vedení dětí k respektování pravidel, k samostatnému rozhodování a k hodnocení vlastního jednání. Zaměření na její logické začlenění do RVP. Zdůraznění důležitosti osobnosti pedagoga, kte...
Bezpečně v kyberprostoru - riziková komunikace a ochrana před jejím působením
Online komunikaci v prostředí Internetu lze zneužít k útokům na jiné osoby. Charakter a míra nebezpečnosti těchto útoků je rozmanitá, od verbálního, často vulgárního napadání přes manipulativní agresivní komunikaci až po cílenou snahu o sexuální zneužití oběti. Během vzdělávacího programu budou účastníci seznámeni s běžnými typy útoků a s technickými, organizačními i výchovnými preventivními i následnými opatřeními, která lze při eliminaci těchto útoků použít. Podrobný přehled témat výuky: On-li...
IV13 13.4.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Účtování - ČUS 703 Transfery, ČUS 704 Fondy
Účtování - ČUS 703 Transfery, ČUS 704 Fondy
Kategorie: Oblast zaměření: Cílová skupina: Popis kurzu:   Více informací a registrace
IV13 13.4.2017 9:00 - 13:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Účtování - ČUS 703 Transfery, ČUS 704 Fondy
Účtování - ČUS 703 Transfery, ČUS 704 Fondy
Kategorie: Oblast zaměření: Cílová skupina: Popis kurzu:   Více informací a registrace
IV19 19.4.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí
Prevence domácího násilí a genderově podmíněného násilí
Domácí násilí a genderově podmíněné násilí je pácháno na ženách právě proto, že jsou ženy, nebo na mužích, právě proto, že jsou muži. A to ve vztahu, v němž se násilná osoba nachází v mocensky nadřazeném postavení nad obětí. Mezi další formy genderově podmíněného násilí patří stalking  (nebezpečné pronásledování), znásilnění či sexuální zneužívání.  V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.
Juniorský maraton - Běžíme pro Evropu 2017 (semifinálové kolo pro Liberecký kraj)
21. ročník největšího běžeckého závodu pro studenty středních škol, kteří v desetičlenných štafetách zdolávají trať klasického maratonu (42,195 km). Semifinálové kolo pro Liberecký kraj se bude konat 19.4.2017 v Liberci na náměstí Dr. E. Beneše.  Účast středních škol v projektu je bezplatná.  Registrace otevřeny od 1.11.2016 do 18.4.2017   Více informací včetně registračního formuláře najdete na www.runczech.com/jmc 
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ - šablony pro MŠ
Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ (č. akr. 25291/2016-1-681) Dotace kurzu:  40 hodin V následujících termínech: 21.4.2017 – komunikace (10 hod.), 28.4.2017 – prezentace (10 hod.), 2.5.2017 – sebepoznání  (10 hod.), 16.5.2017 – spolupráce  (10 hod.) Výuka se uskuteční v prostorách Právní akademie Liberec, Dr. Milady Horákové 447 od 8:00 do 17 hodin. Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...
IV21 21.4.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Komunikace pro vedoucí pracovníky
Komunikace pro vedoucí pracovníky
Vzdělávací program je členěn do pěti bloků: 1) Co ovlivňuje komunikaci ve škole (1 hod.) - vliv složení sborovny, vliv poměru mužů a žen na pracovišti na komunikaci, vliv únavy na komunikaci a nekomunikaci, pravidla jako důležitá součást komunikace a táhnutí za jeden provaz 2) Komunikace s pracovníky školy ( 2 hod.) - sdělování nepříjemných informací, motivační rozhovory s pracovníky, rozhovory s „neplniči“, jak se ošetřit, aby se minimalizoval vliv sympatií a nesympatií při komunikaci s podříze...
IV24 24.4.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Prokrastinace jako velmi aktuální společenský jev a konkrétní možnosti prevence
Prokrastinace jako velmi aktuální společenský jev a konkrétní možnosti prevence
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > pedagogové volného času; DVPP > výchovní poradci; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé speciálních škol; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé gymnázií Popis kurzu:Cílem vzdělávacího programu je:- upozornit účastníky a účastnice na...
"Naučte děti učit se" - Konceptuální učení - metoda Grunnlaget - příprava dětí se SVP na školní doch
Cílem dvoudenního kurzu je seznámit účastníky s principy konceptuálního (pojmového) učení a s norskou metodologií Grunnlaget. Tato metoda unikátním způsobem vyrovnává znevýhodnění při individuální práci i práci se skupinou v předškolní přípravě, stejně jako u dětí mladšího školního věku. V rámci kurzu se učitelé dozvědí, jak mohou pomoci dětem se „naučit učit se“: jak pracovat s pojmovými kategoriemi jako je tvar, poloha a velikost, jak efektivně využít dlouhodobou paměť v&...
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Inkluze - šablony pro MŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – Inkluze (č. akr. 33524/2016-2-893) Dotace kurzu:  16 hodin V následujících termínech: 25.4.2017 (od 9:00 – do 15:30), 13.6.2017 (od 9:00 – do 15:30) Výuka se uskuteční v prostorách Právní akademie Liberec, Dr. Milady Horákové 447. Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE ...
IV25 25.4.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Hospitace - součást řízení školy
Hospitace - součást řízení školy
Seminář je zaměřen na oblast evaluace vzdělávacího procesu. Hlavní tématem je hospitační činnost - jak ji využívat pro evaluaci vzdělávacího procesu. Seminář poradí, na jaká témata se mohou hospitující v hospitační činnosti zaměřit (klima ve třídě, inovativní metody práce, alternativní způsoby hodnocení, týmová práce, kooperace v týmu atd.), kdo může hospitaci provádět (hospitační týmy ve škole), jak vést pohospitační rozhovor (možné způsoby), jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro...
Informace k financování dopravy Libereckým krajem na Veletrh dětské knihy
Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém zasedání dne 25. 4. 2017 schválilo převedení finančních prostředků ve výši 100.000 Kč do rozpočtu rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na podporu účasti dětí na 11. ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci, který se uskuteční ve dnech 8. až 10. 6. 2017. Vyzýváme tímto základní školy se sídlem v Libereckém kraji, vyjma území města Liberec, k předložení požadavků na zajištění dopravy. Zájemci o dopravu zašlou vy...
IV26 26.4.2017 9:00 - 16:00 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
Ohrožené dítě a jeho včasná detekce ve školním prostředí
Definice pojmu „Ohrožené dítě“ v kontextu školního prostředí. Sociálně znevýhodněné dítě, rodinné prostředí s nízkou socioekonomickou úrovní, nízkým sociokulturním postavením, s rizikovými projevy chování v rodině. Dítě se syndromem CAN. Příčiny, příznaky a projevy. Potřeby dítěte a jejich naplňování v rodině. Základní psychické potřeby dítěte. Význam sociálního prostředí dítěte (rodina, škola) pro saturaci základních psychických potřeb dítěte. Funkční vs. dysfunkční ro...
IV26 26.4.2017 12:30 - 16:00 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Nové trendy v Tv - CVIČÍME PODLE KLAPPA
Nové trendy v Tv - CVIČÍME PODLE KLAPPA
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 8 Umění a kultura, člověk a zdraví (Hudební výchova, výtvarná výchova, tělesná výchova, výchova ke zdraví) > Tělesná výchova Cílová skupina:DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ Popis kurzu:Tato metoda byla založena na odlehčení vertikálního zatížení páteře, je vhodná jako prevence vad páteře a vydatné kondiční cvičení pro děti a mládež. Praktickou výukou si vyzkoušíme na vlastním těl...
IV27 27.4.2017 9:00 - 16:30 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - „Co (ne)funguje na žáky“
Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - „Co (ne)funguje na žáky“
Kategorie: Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Psychologie Cílová skupina:DVPP > výchovní poradci; DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > pedagogové volného času; DVPP > učitelé - metodici prevence Popis kurzu:Cílem seminář...