Metodické materiály

Minimalizovat

Tato část Informačního a vzdělávacího portálu obsahuje metodické materiály popisující "životní" situace, s nimiž se mohou setkat děti, žáci, studenti, pracovníci škol a školských zařízení, ředitelé, zřizovatelé a další subjekty působící ve vzdělávání. Metodické materiály slouží k poskytnutí základní orientace v dané problematice a poskytují odpovědi na často kladené otázky o podmínkách a právní úpravě vzdělávání.

Klíčové slovo:


Název
Nadřazená kategorie
Pořadí
Chybí Vám zde nějaký metodický materiál? Napište na info@edulk.cz.

Metodiky

   Minimalizovat
Tisk Tisk Tisk do PDF

Zápis a změny v rejstříku škol a školských zařízení

Základní popis:
Podmínkou výkonu činnosti školy nebo školského zařízení je zápis do školského rejstříku.Práva:

Účinností zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, právo poskytovat vzdělávání a školské služby a právo vydávat doklady o vzdělání stanovené zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, zákládním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Účinností zápisu školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb, o předškolním, zákládním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Pro koho je určen?
Školy a školská zařízení
Zřizovatelé

Která instituce řeší?
Krajský úřad – zápis a zápisy změn mateřských škol, školních družin, školních klubů, zařízeních školního stravování, domů dětí a mládeže, domovů mládeže
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – zápis a zápisy změn základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, vyšších odborných škol, dětských domovů

Jaké jsou podmínky pro řešení?

Co je třeba předložit k zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení:
Citace odst. 1) § 147 zákona č. č. 561/2004 Sb, o předškolním, zákládním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku obsahuje tyto údaje a doklady:
a) druh školy nebo druh a typ školského zařízení,  - jakou činnost bude právnická osoba vykonávat, např. mateřské školy a školní jídelny (více metodika Druhy a typy škol a školských zařízení)

b) název (viz metodika Náležitosti názvu škol a školských zařízení), sídlo a právní formu právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a její identifikační číslo (doklad o IČ), bylo-li přiděleno,doklad o vlastnictví bankovního účtu
c) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem této právnické osoby,
V případě příspěvkových organizací je statutárním orgánem ředitel školy nebo školského zařízení. V případě škol a školských zařízení zřizovaných ostatními právnickými osobami nebo fyzickými osobami (soukromé školy) je statutárním orgánem zpravidla člen správní rady nebo jednatel.
d) název, sídlo, právní formu a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, je-li jím právnická osoba; jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození tohoto zřizovatele, je-li jím fyzická osoba,
e) jméno a příjmení, státní příslušnost, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem zřizovatele školské právnické osoby, je-li jím právnická osoba; to neplatí, je-li zřizovatelem ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí,
f) rámcový popis personálního a majetkového zajištění a financování činnosti školy nebo školského zařízení s ohledem na požadavky rámcového vzdělávacího programu, pokud je stanoven,
g) doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, k prostorám, kde bude uskutečňováno vzdělávání nebo školské služby, (nájemní smlouva nebo list vlastnictví)
h) stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby, ( stanovisko musí být na všechny druhy škol a školských zařízení, jejichž činnost bude právnická osoba vykonávat)
i) doklad osvědčující zřízení nebo založení právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, - zřizovací listina v případě příspěvkových organizací, zakládací listina nebo notářský zápis v případě škol a školských zařízení zřizovaných ostatními právnickými osobami nebo fyzickými osobami (soukromé školy)
j) doklad osvědčující vznik právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, pokud se nejedná o školskou právnickou osobu, - výpis z obchodního rejstříku
k) seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání v případě školy a seznam školských služeb v případě školského zařízení, doklad o akreditaci vzdělávacích programů v případě vyšší odborné školy,
l) jméno a příjmení, datum narození ředitele školy nebo školského zařízení, doklad o jeho jmenování do funkce a doklady osvědčující splnění předpokladů pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu, – doklady k řediteli podle zákona 563/2004 Sb. o ped. pracovnících: vzdělání, délka praxe, výpis z rejstříku trestů, profesní životopis, zdravotní způsobilost, jmenování
m) navrhovaný nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve škole nebo školském zařízení, včetně jejich odloučených pracovišť, v jednotlivých oborech a formách vzdělávání, lůžek, stravovaných, tříd, skupin nebo jiných obdobných jednotek, - kapacita = počet dětí, žáků školy, školní družiny a školní jídelny
n) čestné prohlášení zřizovatele školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace, že neprobíhá insolvenční řízení, v němž je řešen jeho úpadek nebo hrozící úpadek nebo že nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, není v likvidaci, nemá daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a že nebyl v posledních třech letech proveden výmaz zapsané osoby, jejímž byl zřizovatelem, ze školského rejstříku z důvodů uvedených v § 150 odst. 1 písm. c) až f); uvedené se vztahuje také na jiné právnické osoby, které budou vykonávat činnost školy nebo školského zařízení, a jejich statutární orgány, nutno předložit
o) datum zahájení činnosti školy nebo školského zařízení,- zpravidla od 1. 9. následujícího školního roku
p) stanovisko obce, na jejímž území bude základní škola nebo základní umělecká škola působit, pokud není jejich zřizovatelem,
q) stanovisko kraje, na jehož území bude střední nebo vyšší odborná škola působit, pokud není jejich zřizovatelem
a  smlouva k bankovnímu účtu

Postup:
Zápis školy nebo školského zařízení (§ 148 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení pro následující školní rok se podává u krajského úřadu do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, krajský úřad  žádosti posoudí a se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu žádost postoupí.
Správní úřad, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost posoudí a rozhodne o zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku do 90 dnů od doručení žádosti a vydá správní rozhodnutí v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Správní úřad, který vede rejstřík škol a školských zařízení (krajský úřad nebo ministerstvo), může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti. A může rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku – tzn. že účastník řízení (zřizovatel, právnická osoba) po dohodě se správním úřadem může žádost podat i v průběhu školního roku a účinnost zápisu by byla k 1. lednu.
Zápis změn v údajích škol a školských zařízení (§ 149 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. d) až f):
•    seznam oborů vzdělání (včetně forem) nebo školských služeb – žádost o zápis nového oboru vzdělání, v případě školských služeb např. zápis školní družiny nebo školní jídelny – výdejny apod.,
•    nejvyšší povolený počet dětí, žáků, studentů, stravovaných, lůžek (kapacity škol a školských zařízení) – změna kapacity školy, školského zařízení ,
•    nejvyšší povolený počet žáků a studentů v jednotlivých oborech vzdělání ( kapacita oborů vzdělání) – změna kapacity oborů ,
pro následující školní rok se podává u krajského úřadu do 30. září. V případě škol a školských zařízení, jejichž rejstřík vede ministerstvo, krajský úřad žádosti posoudí a se svým vyjádřením ministerstvu do 30. listopadu žádost postoupí.
Správní úřad, který vede rejstřík škol a školských zařízení (krajský úřad nebo ministerstvo), může ve výjimečných případech hodných zvláštního zřetele prominout zmeškání termínu pro předložení žádosti. A může rozhodnout o dřívější účinnosti zápisu změny v údajích školy nebo školského zařízení do rejstříku – tzn. že účastník řízení (zřizovatel, právnická osoba) po dohodě se správním úřadem může žádost podat i v průběhu školního roku a účinnost zápisu by byla k 1. lednu.

 Žádost o zápis změny v údajích uvedených v § 144 odst. 1 písm. b), c), g), i) a j):
•    název, sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, právní forma
•    název, sídlo a identifikační číslo a právní forma zřizovatele
•    označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby (adresy pracovišť)
•    jméno, příjmení a datum narození ředitele školy nebo školského zařízení,
•    jméno a příjmení, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a datum narození osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem právnické osoby, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, ( týká se soukromých škol),
se podává správnímu úřadu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.
Správní úřad, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost posoudí a rozhodne podle § 148  odst. 2) do 30 dnů od doručení žádosti.
V případě žádostí o změnu v údajích vedených podle § 144 odst. 1 písm. b), c) a g), nedochází-li k převodu nebo přechodu činnosti školy nebo školského zařízení na jinou právnickou osobu, a podle § 144 odst. 1 písm. i) a j) správní orgán provede tuto změnu bezodkladně bez vydání rozhodnutí a vyrozumí o ní účastníky. Správní úřad vydá tzv. Výpis správního řízení.

Správní úřad, který vede rejstřík škol a školských zařízení, žádost o zápis školy nebo školského zařízení a žádosti o zápis změn v údajích, zcela nebo zčásti zamítne v případě, že posouzením žádosti zjistí, že
a) žádost není v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje,
b) nejsou dány předpoklady pro řádnou činnost školy nebo školského zařízení po stránce personální, materiální a finanční,
c) žádost obsahuje nepravdivé údaje nebo činnost školy nebo školského zařízení by nebyla v souladu s právními předpisy

a uvedené nedostatky nebyly na výzvu tohoto orgánu v jím stanovené přiměřené lhůtě odstraněny.

Potřebné doklady:
Viz citace §147 zákona č. 561/2004 Sb.,

Potřebné a doporučené formuláře:
Příloha k žádosti

Související metodiky:
Druhy a typy škol a školských zařízení
Náležitosti názvu škol a školských zařízení
Povinnost obce v oblasti vzdělávání
Povinnost kraje v oblasti vzdělávání
Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení

Za správnost popisu odpovídá:
Hartlová Jana

Platnost ke dni:

 

Tisk Tisk

Akreditace DVPP

Základní popis:
Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost dalšího vzdělávání. Jedná se o proces obnovy, upevňování a doplňování kvalifikace. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR) pro tyto účely provádí akreditaci programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a akreditaci poskytovatelů tohoto vzdělávání.


Pro koho je určen?
Pro vzdělávací instituce, které se chtějí zabývat dalším vzděláváním pedagogických pracovníků nebo se hodlají tuto činnost obnovit.


Kdo jsou další účastníci?

Žádost o akreditaci vzdělávací instituce a programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je předkládána MŠMT ČR.


Která instituce řeší?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Jaké jsou podmínky pro řešení?
Akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) se řídí ustanoveními zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.


Jakým způsobem lze zahájit?
Podáním žádosti o akreditace vzdělávací instituce a programu DVPP na MŠMT ČR.


Postup:
Základní formuláře žádosti o akreditaci se vyplňují přímo v databázi akreditace v systému  DVPP na webu MŠMT ČR pomocí on-line formuláře pro registrované právnické osoby na adrese http://dvpp.msmt.cz/advpp/ nebo on-line formuláře pro registrované fyzické osoby na adrese http://dvpp.msmt.cz/fadvpp/prihlas.asp, které mají přidělené uživatelské jméno a heslo). Pro nové registrace slouží formulář na webové stránce http://dvpp.msmt.cz/fadvpp/registrace.asp. Do databáze je vstup možný pouze v termínech stanovených MŠMT ČR k přijímání žádostí o udělení akreditace v systému DVPP.  Vyplněné formuláře Základní informace o vzdělávacím zařízení a Seznam vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci a elektronicky odesláné vytiskněte a přidejte k popisu vzdělávacích programů.
Vedle registrace vzdělávací instituce v on-line Databázi akcí DVPP musí žádost odeslaná v listinné podobě na MŠMT ČR obsahovat jméno, příjmení, místo podnikání a identifikační číslo osoby žadatele, je-li žadatel fyzickou osobou, nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, statutární orgán a identifikační číslo žadatele, je-li žadatel právnickou osobou. Pro žádost není stanoven oficiální tiskopis. K žádosti se dále přikládá: oprávnění ke vzdělávací činnosti (dle školského zákona, živnostenského zákona, obchodního zákoníku nebo zákona o vysokých školách). Dále přehled o personálním, technickém a materiálním vybavení v oblasti DVPP a přehled o dosavadní činnosti žadatele. Její součástí musí být i žádost o akreditaci alespoň jednoho vzdělávacího programu DVPP.
Žádost se předkládá ve 3 písemných paré (tj. jeden originál celé žádosti a 2 kopie celé žádosti označené jako „kopie 1" a  „kopie 2" ).  Obsah žádosti v požadovém pořadí:
1.    vyplněný a vytištěný on-line formulář s názvem Základní informace o vzdělávacím zařízení obsahující potvrzení o úspěšném odeslání žádosti na MŠMT ČR, tj. vč. data a časovém údaji odeslání žádosti na MŠMT ČR (automaticky se objeví po elektronickém vyplnění formuláře a odeslání na MŠMT ČR),
2.    vyplněný a vytištěný on-line formulář Seznam vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci s informací o datu a časovém údaji odeslání žádosti na MŠMT ČR (automaticky se objeví po elektronickém vyplnění formuláře a odeslání na MŠMT ČR),
3.    průvodní dopis podepsaný statutárním zástupcem vzdělávacího zařízení
4.    kopie  platné akreditace vzdělávací instituce, pokud instituce již má platnou akreditaci,
- pro organizaci bez platné akreditace je nutné doložit: úředně ověřenou kopii oprávnění ke vzdělávací činnosti; přehled o personálním, technickém a materiálním v oblasti DVPP; přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,
5.    vzdělávací programy, a to v pořadí, jak byly přihlášeny v Seznamu vzdělávacích akcí předkládaných k akreditaci a vždy samostatně (k jednotlivému vyjmutí), a to podle  Doporučeného vzoru popisu vzdělávacího programu, vždy je součástí vzorový tiskopis osvědčení pro daný vzdělávací program,
6.    další dokumenty dle uvážení žadatele, které mohou doložit zkušenost, erudici a serióznost žadatele,
7.    originál žádosti obsahuje CD se všemi požadovanými dokumenty v doporučeném pořadí.

Je-li vzdělávací program, součástí projektu ESF, je nutné do pravého horního rohu průvodního dopisu i vzdělávacího programu poznamenat výrazně:  ESF.

Doporučený vzor popisu vzdělávacího programu (viz položka žádosti č. 5) obsahuje tyto položky: název vzdělávacího programu; obsah  - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace; forma; vzdělávací cíl; hodinová dotace; maximální počet účastníků a upřesnění cílové skupiny; plánové místo konání; jmenný přehled lektorů s podrobnými informacemi o jejich kvalifikaci a přehled průběhu praxe; odborný garant; materiální a technické zabezpečení; způsob vyhodnocení akce; kalkulace předpokládaných nákladů (formou tabulky); počet uskutečněných akcí za uplynulý 1 rok, reference ze škol apod. (nepovinné). Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci obsahuje informace o celkových nákladech na lektory, o nákladech na zajištění prostor, na ubytování, stravování a dopravu účastníků, o nákladech na učební texty, o režijní nákladech, o nákladech na stravné a doprava organizátorů. Odkaz na Doporučený vzor popisu vzdělávacího programu a tabulku Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci naleznete v části Potřebné a doporučené formuláře.

Všechna 3 kompletní samostatná paré (v pořadí: originál, kopie 1, kopie 2)  žádosti  se zasílají  v jedné obálce na adresu:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor rejstříku a péče o pedagogické pracovníky
akreditace v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Karmelitská 7
118 12 Praha 1

O žádosti k udělení akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu MŠMT ČR  rozhoduje ve lhůtě do 120 dnů od jejího doručení. MŠMT ČR má zřízenu akreditační komisi jako svůj poradní orgán pro udělování akreditací. Akreditace vzdělávací instituce má platnost šest let. Po tuto dobu je vzdělávací zařízení oprávněné opakovaně realizovat akreditované vzdělávací akce uvedené v osvědčení. Tato akreditace se automaticky prodlužuje bez žádosti jejího držitele, a to po dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu DVPP.  Akreditace vzdělávacího programu má platnost tři roky ode dne vystavení.
V okamžiku, kdy žadatel získá  novou akreditaci, uvádí nové č.j. na osvědčení o absolvování u všech platných akreditovaných vzdělávacích programů své instituce. Čísla jednací v sobě obsahují informaci o době platnosti akreditací.
Akreditace vzdělávací instituce ani akreditace vzdělávacího programu není převoditelná a nepřechází na právní nástupce.


Specifické případy:
Žádost o schválení akreditace vzdělávacího programu studia ke splnění kvalifikačních předpokladů a studia ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů musí navíc obsahovat: profil absolventa, rozpracovaná témata stanovená Standardy pro udělování akreditací DVPP do dílčích témat s anotací, hodinovou dotací a jménem lektora. Standardy, které jsou zpracovány, jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT ČR v sekci Vzdělávání / Vzdělávání pedagogů / Akreditace v systému DVPP - http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp.


Práva a povinnosti:
Vyřizování žádosti žadatelů o akreditaci v systému DVPP probíhá v rámci správního řízení.
Název programu v databázi může mít jen omezený počet znaků, proto je nutné věnovat, proto je nutné věnovat zvýšenou  pozornost pravopisné stránce názvů.
Další práva a povinnosti jsou obsaženy v části Postup.


Lhůty a termíny:

O žádosti k udělení akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu MŠMT ČR rozhoduje ve lhůtě do 120 dnů od jejího doručení.
Akreditace vzdělávací instituce má platnost šest let, která se automaticky prodlužuje bez žádosti držitele akreditace, a to na dobu, po kterou po ukončení příslušné doby platnosti akreditace vzdělávací instituce přetrvává platnost akreditace alespoň jednoho vzdělávacího programu dané vzdělávací instituce.
Akreditace vzdělávacího programu má platnost 3 roky ode dne vystavení.


Potřebné doklady:
Popsány v části Postup.


Potřebné a doporučené formuláře:
Doporučený vzor popisu vzdělávacího programu –
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/stredni/JN_Doporucenyvzorpopisuvzdelprogramu2009.doc
Vysvětlivky k vyplnění tabulky Seznam vzdělávacích programů předkládaných k akreditaci –
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysvetlivky-k-vyplneni-tabulky-seznam-vzdelavacich-programu
Kalkulace předpokládaných nákladů na vzdělávací akci –
http://www.msmt.cz/uploads/soubory/stredni/JN_Kalkulacenakladu2002.rtf


Další informace:
Webové stránky MŠMT ČR obsahují řadu dalších upozornění a specifik vztahujících se k podávání žádostí v oblasti DVPP - http://www.msmt.cz/vzdelavani/akreditace-v-systemu-dvpp.


Související metodiky:

Za správnost popisu odpovídá:
Ing. Monika Čermáková
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje
e-mail: monika.cermakova@kraj-lbc.cz
telefon: 485226219


Platnost ke dni:
13. 2. 2012

 

Tisk Tisk

Čerpání dovolené

Základní popis:

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele a postup při čerpání dovolené.

Pro koho je určen?

Pro zaměstnavatele

Kdo jsou další účastníci?

Zaměstnanci

Která instituce řeší?

Zaměstnavatel

Jaké jsou podmínky pro řešení?

Vznik nároku na dovolenou

Jakým způsobem lze zahájit?

Určí zaměstnavatel

Postup:

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel formou písemného rozvrhu odsouhlaseného odborovou organizací (působí-li u zaměstnavatele), a to nejméně 14 dní před nástupem dovolené. Dobu čerpání dovolené může zaměstnavatel rovněž určit tak, že souhlasí s dobou čerpání dovolené navrženou zaměstnancem (zaměstnanec požádá o čerpání dovolené na formuláři „žádanka o dovolenou“).

Dovolená by měla být vyčerpána vcelku nebo tak, aby jedna její část činila alespoň dva týdny, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodnou jinak.

Čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen nařídit tak, aby dovolená byla vyčerpána v kalendářním roce, v němž právo na dovolenou vzniklo, pokud tomu nebrání překážky na straně zaměstnance (např. pracovní neschopnost) nebo naléhavé provozní důvody zaměstnavatele. Pokud není možné z uvedených důvodů nařídit čerpání dovolené do konce kalendářního roku, v němž na ni vznikl nárok, je zaměstnavatel povinen určit dovolenou tak, aby byla vyčerpána do konce následujícího kalendářního roku. Neurčí-li toto čerpání zaměstnavatel do 30.6.  následujícího kalendářního roku, může si určit čerpání dovolené zaměstnanec, přičemž dobu čerpání dovolené je povinen oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dní předem. Nebyla-li dovolená z důvodu pracovní neschopnosti nebo mateřské či rodičovské dovolené vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, je zaměstnavatel povinen určit její čerpání ihned po skončení těchto překážek v práci.

Specifické případy:

Po skončení pracovního poměru lze nevyčerpanou dovolenou nebo její část zaměstnanci proplatit.

Práva a povinnosti:

Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené dle shora uvedeného postupu.

Zaměstnanec má právo, aby mu zaměstnavatel určil čerpání dovolené dle shora uvedeného postupu (alespoň 14 dnů předem, alespoň dva týdny vcelku, zpravidla do konce kalendářního roku, v němž vznikl nárok).

Lhůty a termíny:

Čerpání dovolené oznámí zaměstnavatel zaměstnanci alespoň 14 dnů předem (pokud se nedohodnou jinak).

Čerpání dovolené nařídí zaměstnavatel tak, aby byla vyčerpána do konce kalendářního roku, v němž na ni vznikl nárok (pokud tomu nebrání překážky na straně zaměstnance nebo provozní důvody na straně zaměstnavatele).

Potřebné doklady:

0