Kategorie příspěvků


 

Asistenti pedagoga


RssIcon
Od Jakub Lang dne 18.6.2019 11:22
 

Dne 6. 6. 2019 v 13:00 hodin se v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial uskutečnilo páté setkání platformy pro rovné příležitosti, na které byli pozváni zástupci speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti. Akce s názvem "Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru" se zúčastnilo 37 zainteresovaných osob.

V úvodním příspěvku Mgr. Magdalena Zábranská informovala všechny zúčastněné o průběhu schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR. Dále přednesla harmonogram příprav a projednávání Dlouhodobého záměru Libereckého kraje na období 2020 – 2024. Následovalo seznámení se základními strategickými směry a opatřeními DZ ČR pro příští období především zacílené na základní vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém poradenství.

Mgr. Leoš Křeček představil celkové ukotvení, kritéria hodnocení a hlavní cíl Školské inkluzivní koncepce. Z hlediska koncepčních dokumentů není...
Od Václav Strouhal dne 12.6.2019 16:08
Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. o prázdninách zahájít nový běh letního intenzivního kurzu pro žáky – cizince, kteří se stěhují ze své země a ve školním roce 2019/20 se nově zapojují do základní školní docházky. Kurz je určen pro žáky 2. stupně ZŠ. V loňském roce se do tohoto kurzu přihlásilo, i díky Vašemu doporučení, 5 dětí a všechny jej dokončily.

Letní intenzívní kurz poběží od 12. 8. do 16. 8. a bude pak navazovat každé pondělí až do 21. 10. 2019. Další informace najdete v přiloženém letáku.  Do kurzu je žádoucí přihlásit se předem, do 5. 8. 2019 na kontaktní údaje uvedeném v letáku i podpisovém řádku. Díky dotaci z MŠMT a Libereckého kraje – program Podpora integrace národnostních menšin a cizinců jsme schopni tento kurz realizovat zdarma. Kurz se bude konat v prostorách CIC, Moskevská 27/14 (poblíž Fügnerovy).

Zde více: http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=0_z4NrkgjxQ%3d&tabid=160&mid=756 

...
Od Jakub Lang dne 3.6.2019 15:07


Dne 15. 05. 2019 v 13:00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo čtvrté setkání platformy. Akce s názvem "Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje" se zúčastnilo 24 zainteresovaných osob z Libereckého kraje.

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. V úvodním příspěvku Mgr. Leoš Křeček představil východiska a problémy, s nimiž se při zpracovávání analytické části potýká. Z hlediska koncepčních dokumentů není zřejmý vztah ŠIK k ostatním koncepcím. Současně vyhodnotil zprávy z MAP a na závěr poukázal na potřebu definovat tematický rozsah ŠIK.  

Hlavní náplní setkání bylo stanovení činností (opatření) ke zbylým třem dílčím cílům, které vedou k naplnění dílčích cílů a jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. KAP LK I v rámci minitýmu Podpora Inkluze shrnul a aktualizoval cíle a činnosti. Jelikož z výstupů práce minitýmu Podpora Inkluze bude sestaven...
Od Jakub Lang dne 24.5.2019 12:42
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 Vás zveme na další bezplatný seminář Výjezdního Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

 

Jedná se o již čtvrtý seminář, který cílí na učitele druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol z přírodovědných oborů a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu.

 

Výjezdní seminář proběhně 12. 6. 2019 od 12:30 do 16:00 (viz pozvánka)

 

Trvalý odkaz pokračování »

Od Jakub Lang dne 30.4.2019 11:32
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 Vás zveme na další bezplatný seminář Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

 

Tentokrát se více zaměříme na přírodopis a ukážeme si provázanost biologie s ostatními přírodními vědami. Jedná se o již třetí seminář, který cílí na učitele druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol nejen z přírodopisu, ale i z ostatních přírodovědných oborů blízkých biologii a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu.

 

Seminář ...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 24.4.2019 13:04
 16. května vás zveme na metodický seminář, kde se od bylináře D. Havlíka z Hejnic dozvíte, jak využít rosltiny pro prevenci zdraví a léčbu našeho těla. Podrobnosti naleznete zde:  seminář Bylinky v prevenci a léčení (547,05kB)

23. května vás zveme do terénu Jizerských hor, kudy vás provedou pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ze Správy CHKO Jizerské hory a prozradí zajímavosti o horách našeho kraje i náměty aktivit pro výlety se žáky. Patrioti nevynehejte!Prodrobnosti zde:  terénní exkurze do Jizerek (571,57kB)

Od Jakub Lang dne 18.4.2019 14:12
 

 

Vážení,

 

dovoluji si Vás pozvat na další setkání, které je určené zejména členům platformy pro rovné příležitosti, zástupcům speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti.

Akce s názvem Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru se uskuteční 6. 6. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial, 1. máje 757/29, 460 07 Liberec, ve velkém kongresovém sálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 12:30 hodin. Možnost parkování je zdarma po dobu 150 minut v Obchodním centru Forum Liberec nebo přímo na parkovišti naproti hotelu, který je zpoplatněný částkou 10 Kč / hodina / auto.

Bude představena celková koncepce Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Z důvodu aktualizace dat z Krajského akčního plánu se vybraly a vytipovaly ty dílčí cíle, které jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. Na základě toho budou představeny konkrétní činnosti (opatření),...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Alena Boukalová dne 28.3.2019 20:46

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

 

 

 

Od Jakub Lang dne 21.3.2019 10:02
 

Dne 14. 3. 2019 v 14.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo již třetí setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 30 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo úvodní slovo v podání Mgr. Leoše Křečka, jakožto zpracovatele Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Odkázal na stávající metodické materiály, dosavadní výstupy platformy a poukázal i na problematiku, s kterou se Školská inkluzivní koncepce potýká. Dále došlo k rekapitulaci minulého setkání, kde bylo připomenuto sedm dílčích cílů, které byly společně formou hlasování vybrány a kterými se účastníci budou dále zabývat.

...