Kategorie příspěvků


 

Asistenti pedagoga


RssIcon
Od Petra Krčmářová dne 18.2.2019 13:23

Centrum Lira pořádá seminář na téma "Dítě s PAS v předškolním a školním zařízení", který je určen pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra. Seminář se uskuteční 13. 5. 2019 od 8 do 16 hodin. Bližší informace naleznete v příloze.

 
Od Alena Boukalová dne 17.1.2019 19:21

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

Od Jakub Grežo dne 9.1.2019 10:35
 Vážení,

dne 8. a 9. 1. 2019 se uskutečnilo 2., resp. 3. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

Akce se uskutečnila v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Certifikovaný seminář MŠMT s názvem Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ připravila lektorka Mgr. Petra Prokopová Machalová, zkušená učitelka a odborná lektorka Hejného metody. Osazenstvo tvořili především učitelé 1. stupně ZŠ, ale také zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny z České Lípy. Následující den 9. 1. se seminář nazýval Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ, který si připravila lektorka Mgr. Jana Hanušová, Ph. D., velice zkušená učitelka, která metodou prof. Hejného učila mnoho let a momentálně je také dlouholetou lektorkou této metody pro...
Od Václav Strouhal dne 20.12.2018 11:57

Fond vzdělání VDV

O příspěvek na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním je možné žádat do 25. února 2019.

Od Radoslava Žáková dne 17.12.2018 14:49
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období  leden - srpen 2019“, č. j.: MSMT – 33634/2018-1. Žádosti musí být kraji doručeny do 27. 12. 2018  v listinné podobě nebo datovou schránkou: c5kbvkw a v elektronické podobě na adresu: petra.krcmarova@kraj-lbc.cz. V průběhu období leden - srpen 2019 se žádosti přijímají průběžně, nejpozději do 30. 5. 2019. O dotaci je možné žádat pouze v případě, že je třída naplněna do nejvyššího počtu žáků. Nedílnou součástí žádosti jsou kopie doporučení ŠPZ pro žáky třídy, kteří splňují podmínky ustanovení § 18 vyhlášky. Více na: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp...
Od Václav Strouhal dne 11.12.2018 13:23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity 

Od Jakub Lang dne 11.12.2018 11:27
 

Dne 4. 12. 2018 v 13.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo druhé setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 25 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo seznámení s obsahem setkání zpracovatelů školských inkluzivních koncepcí krajů (ŠIKK) konaných 19. 9. 2018 a 20. 11. 2018 v Praze. Byla popsána hodnotící kritéria a hodnotící systém. Dále byla vysvětlena úloha zástupců z projektu Akční plán inkluzivního vzdělávání (APIV B)...
Od David Liška dne 22.11.2018 14:36

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace pořádá v sobotu 24. listopadu 2018 den otevřených dveří  od 8.30 do 12 hodin. Zveme všechny zájemce o studium na prohlídku našeho školního areálu, dílen odborného výcviku, internátu a zázemí pro sport a mimoškolní činnost. Akce proběhne zároveň na detašovaném pracovišti sekce Obchodní a Praktické školy v pavilonu B, Lužická ul. 7 ve stejném čase. Další informace na stránkách školy http://sosliberec.cz

Od Jakub Lang dne 7.11.2018 14:32
 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.

 

Pro všechny pedagogy ZŠ z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se budou starat metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní...
Od Václav Strouhal dne 29.10.2018 10:52
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách, který je určen na podporu dětí a žáků - cizinců uvedených v § 20 školského zákona v povinném posledním ročníku předškolního vzdělávání a v základním vzdělávání.

Cílem programu je finančně podpořit právnické osoby vykonávající činnost mateřských škol, základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení formou částečné úhrady, popřípadě krytí zvýšených nákladů souvisejících s poskytováním vzdělávání dětem a žákům-cizincům k usnadnění jejich integrace do společnosti a vzdělávacího systému České republiky.

Bližší informace na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-rozvojoveho-programu-podpora-vzdelavani-cizincu-ve-1?lang=1&ref=m&source=email

...