Kategorie příspěvků


 

Asistenti pedagoga


RssIcon
Od Jakub Lang dne 18.4.2019 14:12
 

 

Vážení,

 

dovoluji si Vás pozvat na další setkání, které je určené zejména členům platformy pro rovné příležitosti, zástupcům speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti.

Akce s názvem Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru se uskuteční 6. 6. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial, 1. máje 757/29, 460 07 Liberec, ve velkém kongresovém sálu. Prezentace účastníků bude probíhat od 12:30 hodin. Možnost parkování je zdarma po dobu 150 minut v Obchodním centru Forum Liberec nebo přímo na parkovišti naproti hotelu, který je zpoplatněný částkou 10 Kč / hodina / auto.

Bude představena celková koncepce Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Z důvodu aktualizace dat z Krajského akčního plánu se vybraly a vytipovaly ty dílčí cíle, které jsou pro dvouleté plánovací období realizovatelné. Na základě toho budou představeny konkrétní činnosti (opatření),...
Od SEV DIVIZNA Městské středisko ekolog. vých. při ZOO Liberec. dne 10.4.2019 9:44
Ve čtvrtek 25. 4. 2019 od 9h do 17h vás srdečně zveme na metodický seminář s názvem PTAČÍ ROK. Přinese vám informace o životě a ochraně asijských i evropských pěvců prostřednictvím pestrého interaktivního kalendáře. Kalendář a pěkný metodický materiál si odnesete domů. Nápadité aktivity budete moci realizovat ve vaší pedagogické praxi. Seminář je určen pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ i další zájemce. Seminář se koná v SEV DIVIZNA, Javorová 33/207 v Liberci. Režijní poplatek činí 350 Kč.

PŘIHLÁŠKY:  http://divizna.zooliberec.cz/cz/objednavka (elektronický objednávkový formulář)

INFORMACE: paní M. Nováková - novakova@zooliberec.cz, tel. 487 377 148

...
Od Alena Boukalová dne 28.3.2019 20:46

Šance zvířatům, z. s., nabízí semináře pro žáky a studenty ZŠ, SOU a SŠ v Libereckém kraji - vhodné nejen pro zpestření výuky přírodopisu (biologie), občanské nauky apod.

Bližší informace v příloze. Neváhejte, nabídka je omezená!

www.edulk.cz/LinkClick.aspx

 

 

 

Od Jakub Lang dne 21.3.2019 10:02
 

Dne 14. 3. 2019 v 14.00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo již třetí setkání platformy. Akce s názvem „Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje“ se zúčastnilo 30 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. Dorazili zástupci krajské správy či místní samosprávy, základních škol, středních a vyšších odborných škol, Technické univerzity, České školní inspekce, Pedagogicko-psychologických poraden, Národního institutu pro další vzdělávání, Statutárního města Liberec a Jablonec nad Nisou, Úřadu vlády - Odbor pro sociální začleňování, rodičů aj..

V úvodní části setkání byli účastníci seznámeni s novými členy platformy. Následovalo úvodní slovo v podání Mgr. Leoše Křečka, jakožto zpracovatele Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Odkázal na stávající metodické materiály, dosavadní výstupy platformy a poukázal i na problematiku, s kterou se Školská inkluzivní koncepce potýká. Dále došlo k rekapitulaci minulého setkání, kde bylo připomenuto sedm dílčích cílů, které byly společně formou hlasování vybrány a kterými se účastníci budou dále zabývat.

...
Od Petra Karbanová dne 11.3.2019 10:23
NIDV Liberec si Vás dovoluje pozvat na Informační seminář ke společnému vzdělávání - Mimořádně nadaní v novém systému zavedeném tzv. inkluzivní novelou školského zákona. Na semináři se zaměříme na vysvětlení nové právní úpravy ve vztahu k nadaným, ukážeme si příklady přiznané podpory a budeme diskutovat i o tom, "proč nadaní nic nepotřebují." Přednášející - Mgr. Veronika Doležilová, členka koordinačního výboru spolku Rodiče za inkluzi.

 

Seminář je pro všechny účastníky zdarma; termín konání - 27. 3. 2019 od 13:00 do 15:00 hodin.

 

V případě Vašeho zájmu je možné přihlásit se zde.

...
Od Petra Krčmářová dne 18.2.2019 13:23

Centrum Lira pořádá seminář na téma "Dítě s PAS v předškolním a školním zařízení", který je určen pro pedagogy a asistenty pedagoga, kteří pracují s dětmi s poruchou autistického spektra. Seminář se uskuteční 13. 5. 2019 od 8 do 16 hodin. Bližší informace naleznete v příloze.

 
Od Jakub Grežo dne 9.1.2019 10:35
 Vážení,

dne 8. a 9. 1. 2019 se uskutečnilo 2., resp. 3. setkání platformy "Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti v Libereckém kraji" v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I., číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

Akce se uskutečnila v budově Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci. Certifikovaný seminář MŠMT s názvem Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ připravila lektorka Mgr. Petra Prokopová Machalová, zkušená učitelka a odborná lektorka Hejného metody. Osazenstvo tvořili především učitelé 1. stupně ZŠ, ale také zástupkyně pedagogicko-psychologické poradny z České Lípy. Následující den 9. 1. se seminář nazýval Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ, který si připravila lektorka Mgr. Jana Hanušová, Ph. D., velice zkušená učitelka, která metodou prof. Hejného učila mnoho let a momentálně je také dlouholetou lektorkou této metody pro...
Od Václav Strouhal dne 20.12.2018 11:57

Fond vzdělání VDV

O příspěvek na studium dětí a mladých lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním je možné žádat do 25. února 2019.

Od Radoslava Žáková dne 17.12.2018 14:49
MŠMT vyhlásilo rozvojový program na „Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období  leden - srpen 2019“, č. j.: MSMT – 33634/2018-1. Žádosti musí být kraji doručeny do 27. 12. 2018  v listinné podobě nebo datovou schránkou: c5kbvkw a v elektronické podobě na adresu: petra.krcmarova@kraj-lbc.cz. V průběhu období leden - srpen 2019 se žádosti přijímají průběžně, nejpozději do 30. 5. 2019. O dotaci je možné žádat pouze v případě, že je třída naplněna do nejvyššího počtu žáků. Nedílnou součástí žádosti jsou kopie doporučení ŠPZ pro žáky třídy, kteří splňují podmínky ustanovení § 18 vyhlášky. Více na: www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/asistent-pedagoga-zdp...
Od Václav Strouhal dne 11.12.2018 13:23

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na podporu integrace romské menšiny v roce 2019.

Bližší informace na: www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/integrace-romske-komunity