Kategorie příspěvků

Minimalizovat

Asistenti pedagoga

Minimalizovat
RssIcon
Od Jakub Lang dne 10.10.2019 12:49


Vážené dámy, vážení pánové,

v rámci aktivity zkvalitnění péče o nadané žáky projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I jsme připravili 7. metodické centrum na podporu nadaných, které proběhne o podzimních prázdninách, v úterý 29. a ve středu 30. října ve Frýdlantě v Čechách.

Pokud se chcete zúčastnit celého programu nebo i jen některé jeho části, přihlaste se co nejdříve. Přihlášky registrujeme do naplnění kapacity, nejdéle však do 23. října, na e-mailu eva.duskova@kraj-lbc.cz. 

Pozvánka, program a představení lektorů ke stažení ZDEPokud víte, že Vám termín nevyhovuje, můžete samozřejmě tuto pozvánku předat kolegům, kolegyním.

Obsahem setkání bude sdílení dobré praxe ze ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem, workshop tvořivého pojetí výuky literatury a slohu, sdílení...
Od Jakub Lang dne 30.9.2019 15:02


 Dne 23. 09. 2019 v 13:00 hodin se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo šesté setkání platformy. Akce s názvem "Platforma Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje" se zúčastnilo 22 zainteresovaných osob z Libereckého kraje. 

Hlavní náplní setkání bylo přednesení Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Mgr. Leoš Křeček jakožto tvůrce Školské inkluzivní koncepce na úvod zmínil celkové ukotvení a připomenul šest hodnotících kritérií, které musejí být splněny, aby byla školská inkluzivní koncepce schválena. Dále představil analytickou část a strukturu návrhové části, kde členění je provedeno od hlavního cíle koncepce, přes dílčí cíle až po opatření. Ta jsou doprovázena bližší specifikací, návrhem vhodných aktivit a zejména pak určením odpovědnosti, termínů realizace, indikátorů dokládajících naplňování koncepce, finanční náročnost a možných zdrojů financování. Mgr. Leoš Křeček ještě přednesl všechny činnosti,...
Od Jakub Lang dne 25.9.2019 11:18


Vážení,

 

ve dnech 12. - 13. 9. se uskutečnilo Metodické setkání realizátorů polytechnického vzdělávání v rámci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498.

Na setkání byli pozváni zástupci všech krajů, z nichž pouze dva kraje se nemohly setkání účastnit. Zároveň jsme oslovili vybrané zástupce středních škol z Libereckého kraje, aby se přišli seznámit s jednotlivými koncepcemi.

Setkání se konalo v konferenčních prostorách Hotelu Liberec. Každý kraj představil odborné aktivity, které vykonávají v rámci Impementačních projektů KAP a své plány do navazujícího projektu. Důraz byl kladen na polytechniku, ta byla pro všechny společným tématem. Jednotlivé prezentace měly za cíl sdílení dobré praxe a primárně inspirovat zástupce středních škol z Libereckého kraje. 

Pozdní čtvrteční odpoledne strávili účastníci konference na zábavně-vzdělávací...
Od Jakub Lang dne 16.9.2019 15:53


 

Vážení,

 

v rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 Vás zveme na další bezplatný seminář Metodického centra pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky.

 

Tentokrát se více zaměříme na astronomii ve fyzice a zeměpisu. Jedná se o již pátý seminář, který cílí na učitele druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu.

 

Trvalý odkaz pokračování »

Od Iva Čeloudová dne 10.9.2019 10:41
METODICKÁ PODPORA ASISTENTŮ PEDAGOGA V PRAXI

Výjezdní vzdělávací akce pro asistenty pedagoga v termínu 3. - 4. října 2019 ve WELLNESS PENSIONU JARMILKA v Bedřichově. Vzdělávací program je akreditován u MŠMT v rozsahu 16 vyuč. hodin a je vhodný pro uplatnění do šablon.

Oficiální zahájení: čtvrtek 3. října v 10:00 hodin Ukončení programu: pátek 4. října mezi 14:30 - 15:00 hodin, od 15:00 hodin dobrovolný program /společný výlet na Rozhlednu Královka - za příznivého počasí/

Obsahem kurzu budou praktické semináře zaměřené na speciální vzdělávací potřeby ve vztahu k diagnóze žáka; edukaci žáků se zrakovým postižením, sluchovým postižením, PAS, mentální retardací, NKS, tělesným postižením a formy podpory ze strany asistenta pedagoga; podpůrná opatření, individuální vzdělávací plán, plán pedagogické podpory. Závěrem bude vyhrazen prostor pro výměnu zkušeností formou řízené panelové diskuze mezi účastníky navzájem.

Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti asistentů pedagoga po absolvování kvalifikačního studia. Umožnit praktickou výměnu zkušeností. Poskytnout účastníkům průběžnou podporu k uplatnění teoretických znalostí v praxi.

...
Od Václav Strouhal dne 10.9.2019 9:52
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor sociálních věcí ve spolupráci s Nová škola o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na bezplatný akreditovaný kurz na téma „Spolupráce škol s rodinami sociálně znevýhodněných žáků a jejich podpora ve vzdělávání“

 Termín:                     středa 9. října 2019 od 09.00 hodin

Bližší informace naleznete zde...
Od Václav Strouhal dne 12.8.2019 13:58
 Liberecký kraj, Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC) Vás společně zvou na kulatý stůl na téma: Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem - výzvy, limity a dobré praxe.

Cílem kulatého stolu je diskutovat, jak nejlépe s žáky s OMJ pracovat na lokální i regionální úrovni, sdílet zkušenosti, diskutovat výzvy a společně nalézat – mimo jiné i prostřednictvím nastavení mechanismů vzájemné spolupráce - konstruktivní řešení. Na kulatém stolu budou sdílet své příspěvky zástupci vybraných pražských a libereckých základních škol, zástupci krajů a další odborníci na toto téma.

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Marie Konrádová - Leopoldová tel: 737 082 734, mail: konradova@migrace.com

V případě...
Od Václav Strouhal dne 26.7.2019 14:01

Akreditované semináře k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem a výuce češtiny jako druhého jazyka nabízí organizace META o.p.s. přímo do Vaší školy, organizace či obce. Určené jsou pro pedagogy MŠ, ZŠ a SŠ a další zájemce. Obsahy seminářů vycházejí z  dlouholetých zkušeností ze školní reality a přinášejí praktické tipy usnadňující každodenní pedagogickou praxi. Lektorky jsou odborné pedagogické pracovnice a mají s tématem bohaté zkušenosti.

Semináře jsou určené pro celý pedagogický sbor, jeho část či skupinu pedagogických pracovníků. Můžete se spojit s okolními školami a institucemi, které téma řeší a uspořádat seminář ve spolupráci s nimi. Minimální počet účastníků je 8, maximální počet je 18. 

Bližší informace na: https://www.meta-ops.cz/seminare-na-objednavku  

Od Václav Strouhal dne 25.7.2019 12:36

NIDV nabízí nový program pro pedagogy středních škol. Bližší informace na: helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php

Program je zdarma, proto není vhodný pro šablony.

Od Jakub Lang dne 18.6.2019 11:22
 

Dne 6. 6. 2019 v 13:00 hodin se v hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial uskutečnilo páté setkání platformy pro rovné příležitosti, na které byli pozváni zástupci speciálního vzdělávání a odborné veřejnosti. Akce s názvem "Diskuzní fórum na téma rovné příležitosti a tvorba Dlouhodobého záměru" se zúčastnilo 37 zainteresovaných osob.

V úvodním příspěvku Mgr. Magdalena Zábranská informovala všechny zúčastněné o průběhu schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávání ČR. Dále přednesla harmonogram příprav a projednávání Dlouhodobého záměru Libereckého kraje na období 2020 – 2024. Následovalo seznámení se základními strategickými směry a opatřeními DZ ČR pro příští období především zacílené na základní vzdělávání, vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a systém poradenství.

Mgr. Leoš Křeček představil celkové ukotvení, kritéria hodnocení a hlavní cíl Školské inkluzivní koncepce. Z hlediska koncepčních dokumentů není...