RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Vláda na svém jednání dne 31. května 2017 schválila změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterou dojde ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických  zaměstnanců regionálního školství, a to s účinností od 1. července 2017. MŠMT bude tuto změnu implementovat formou vyhlášení rozvojového programu podle § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bude krajům poskytnuta dle § 163 školského zákona účelová dotace. Žádost o dotaci kraje ani školy nebudou podávat.

06.06.2017 08:28

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2016

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2016

05.06.2017 13:44

Rozpis rozpočtu OPŘO 2017

Číselný rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a státní správu na rok 2017

11.04.2017 08:03

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

11.04.2017 07:54

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

28.02.2017 08:42

Normativy církevních škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-2738/2017.

24.02.2017 08:52

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

08.02.2017 12:24

Normativy soukromých škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-279/2017.

24.01.2017 14:31

2017

24.01.2017 14:15

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výsledky dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“

MŠMT vyhlašuje výsledky dotačního programu „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR“.

21.06.2017 16:44

Vyhlášení Dotačního programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a Dotační program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018

MŠMT vyhlašuje dotační řízení na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2018 a dotační řízení na program Bezpečné klima v českých školách na rok 2018.

21.06.2017 08:57

Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

Pod těmito odkazy naleznete vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné!

16.06.2017 16:00

Režim student

Dne 22. května 2017 byl vládou České republiky schválen Režim student: koncept pro usnadnění vízové procedury u vybraných studentů. Tato stránka obsahuje dokumentaci pro jeho realizaci.

15.06.2017 09:33

Schválené projekty Fondu vzdělávací politiky pro rok 2017 - II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled projektů Fondu vzdělávací politiky schválených pro rok 2017. Uvedené projekty jsou v této podobě nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí příspěvku, na jehož základě je podpora z Fondu poskytnuta.  

13.06.2017 10:17

Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2018 a Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018

Článek obsahuje "Plán realizace Dlouhodobého záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2018"  a "Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2018".

12.06.2017 14:07

Rozvojové programy

Součástí příspěvku a dotací poskytovaných veřejným vysokým školám ze státního rozpočtu jsou rozvojové programy ministerstva (v r. 2015 tvořily cca 6 % příspěvku): Institucionální rozvojové plány (do r. 2012 Decentralizované rozvojové programy) a Centralizované rozvojové programy.

12.06.2017 14:05

Dlouhodobý záměr

Činnost ministerstva v oblasti vysokého školství se řídí především příslušným Dlouhodobým záměrem a jeho aktualizacemi.

12.06.2017 11:08

Akreditované obory habilitačního a jmenovacího řízení

Seznam oborů, ve kterých mají vysoké školy nebo její součásti oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

08.06.2017 09:21

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Vláda na svém jednání dne 31. května 2017 schválila změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterou dojde ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických  zaměstnanců regionálního školství, a to s účinností od 1. července 2017. MŠMT bude tuto změnu implementovat formou vyhlášení rozvojového programu podle § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bude krajům poskytnuta dle § 163 školského zákona účelová dotace. Žádost o dotaci kraje ani školy nebudou podávat.

06.06.2017 08:28

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2017 – PROGRAMY Č. 1 A 2

MŠMT potvrdilo rozdělení státních dotací v Programech č. 1 a 2 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

18.04.2017 14:58

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

MŠMT vyhlašuje rozvojový programu a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018.

30.03.2017 13:52

Zveřejnění výsledků dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017

MŠMT zveřejňuje výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.

29.03.2017 09:36

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - Program V. Činnost sportovních svazů - 1. kolo

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu V. je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2017. Rozdělení Programu V. bylo projednáno poradní výběrovou komisí dne 21. června 2017 a schváleno poradou vedení MŠMT.

23.06.2017 18:00

Mimořádná výzva na rok 2017 – Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu V. - 2.kolo

Vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. státní podpory sportu na období 2017 (neinvestiční dotace) - 2.kolo

23.06.2017 17:16

Rozdělení státního rozpočtu 2017 ve sportu - Program VIII.

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu VIII. je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2017. Rozdělení Programu VIII. bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT.

07.06.2017 15:11

Mimořádná výzva na rok 2017 – Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu V.

Vyhlášení dotačního neinvestičního programu V. státní podpory sportu na období 2017 (neinvestiční dotace)

02.06.2017 17:16

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - Program VI. Významné sportovní akce

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu - neinvestiční prostředky Programu VI. je v souladu s plánem hlavních úkolů MŠMT na I. pololetí roku 2017. Rozdělení Programu VI. bylo projednáno poradní výběrovou komisí dne 31. května 2017 a schváleno poradou vedení MŠMT.

01.06.2017 18:00

Zveřejnění dokumentace Podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ

V souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sportu“) zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokumentaci Podprogramu 133D 531 - Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ.

01.06.2017 14:00

Zrušení programu III. a V. Státní podpory sportu na rok 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodnutím ministryně Kateřiny Valachové ze dne 31.5.2017 ruší Program III. - činnost sportovních organizací a Program V. - činnost sportovních svazů. Vyhlášení nových programů bude projednáno následně, v řádech dnů. Odůvodnění zrušení je uvedeno v příloze.

01.06.2017 12:23

ZRUŠENÍ Národní sportovní konference 2017 MŠMT

z vážných organizačních důvodů se ruší Národní sportovní konference MŠMT, která se měla konat zítra 4.5.2017 v Masarykově univerzitě v Brně. Děkujeme za pochopení.

03.05.2017 11:47

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) v prioritní ose 3 OP VVV konané ve dnech 25. 4. 2017, 10. 5. 2017 a 15. 6. 2017.

23.06.2017 15:15

Chcete se stát analytikem finančního řízení?

ŘO OP VVV zveřejňuje nový HR leták pro pracovní pozici analytik finančního řízení.

22.06.2017 15:29

Chcete se stát specialistou kontrol?

ŘO OP VVV zveřejňuje nový HR leták pro pracovní pozici specialista kontrol.

22.06.2017 15:23

Chcete se stát projektovým manažerem?

ŘO OP VVV zveřejňuje nový HR leták pro pracovní pozici projektový manažer.

22.06.2017 15:18

Chcete se uplatnit v evropských fondech?

ŘO OP VVV zveřejňuje nový HR leták pro pracovní pozice.

22.06.2017 15:07

Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Praha, 22. června 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun.

22.06.2017 13:45

Podpora výzkumu a vývoje z OP VVV v roce 2017 a HR leták

V časopisu Obec a finance 3-2017 vyšel článek, který se věnuje plánované podpoře z OP VVV v roce 2017 a přibližuje možnosti práce na MŠMT v uveřejněném letáku "Chcete se uplatnit v evropských fondech?".

22.06.2017 09:58

Kariérní den na MŠMT 11. - 12. 10.2017

Zveme Vás na kariérní den Sekce operačních programů MŠMT, který se bude konat dne 11. 10. 2017 od 15:00 - 17:30 a 12. 10. 2017 od 10:00 do 12:30 v prostorách Harfa Office Park.

22.06.2017 08:31

Metodika

V této sekci naleznete aktuální pracovní nabídky v oblasti metodiky.

21.06.2017 12:29

Výzva č. 02_16_015 ESF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_016 ERDF výzva pro VŠ, Výzva č. 02_16_017 Výzkumné infrastruktury

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 21. června 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy  ERDF pro vysoké školy, ESF pro vysoké školy, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, verzi 04. Pravidla jsou účinná od 21. června 2017.

21.06.2017 09:59

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 05/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)

25.05.2017 09:19

Věstník MŠMT 03-04/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017 (28 s.)

27.04.2017 16:42

Věstník MŠMT 01-02/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)

20.02.2017 10:41

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

02.02.2017 09:37

Věstník MŠMT 12/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)

20.12.2016 16:37

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

Znění účinné od 1. 1. 2017.

13.12.2016 13:10

Věstník MŠMT 11/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)

07.12.2016 15:35

Věstník MŠMT 09-10/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016 (100 s.)

31.10.2016 11:39

Věstník MŠMT 07-08/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.)

22.08.2016 17:00

Zákon o podpoře sportu

Konsolidované znění zákona s novelou účinnou od 1. 1. 2017

17.08.2016 16:22

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Noví profesoři převzali v Karolinu jmenovací dekrety

Praha, 23. června 2017 - Ve Velké aule pražského Karolina dnes převzalo jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Stanislava Štecha 86 nových profesorek a profesorů.

23.06.2017 13:54

MŠMT rozdělilo svazům první část dotace

Praha 23. června 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo první část dotací sportovním svazům. V kritické situaci českého sportu byly dotace připraveny, vyhlášeny, vyhodnoceny a schváleny v mimořádně zrychlených termínech. Pro svazy bylo připraveno 1,3 miliardy korun. Druhou výzvu vyhlásí MŠMT dnes.

23.06.2017 13:47

Na rozvoj škol je v OP VVV připraveno dalších 700 milionů

Praha, 22. června 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásilo dne 20. června 2017 výzvu Budování kapacit pro rozvoj škol II. Pro žadatele je ve výzvě připraveno 700 milionů korun.

22.06.2017 12:33

AVÍZO 23. 6.: Jmenování profesorů

Praha, 21. června 2017 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech v pražském Karolinu slavnostně předá jmenovací dekrety 86 profesorkám a profesorům vysokých škol.

21.06.2017 18:00

Ministryně Valachová zhodnotila své dva roky ve funkci

Praha, 20. června 2017 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová na dnešním brífinku shrnula dva roky svého působení ve funkci a hovořila o aktuálních tématech školství a sportu.

20.06.2017 14:50

Na MŠMT ocenili nejlepší žáky s mezinárodní ochranou

Praha, 20. června 2017 – Na MŠMT dnes ocenili nejlepší žáky z řad azylantů a žadatelů o azyl. Akce se koná od roku 2001 každoročně 20. června při příležitosti Světového dne uprchlíků.

20.06.2017 13:40

Sedm kroků k férovému financování sportu

Praha, 20. června 2017 - Přehled opatření, která udělalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v letech 2015 a 2017 pro férové financování sportu.

20.06.2017 12:48

Společné vzdělávání je přirozená věc: I. Lompartová

„V mateřské škole jsou děti ještě malé a nemají žádné předsudky. Kamarády přijímají takové, jací jsou. Je jim jedno, jak kdo vypadá, nebo jak mluví. Cestu si k sobě vždy najdou,“ říká Iveta Lompartová, předškolní pedagožka v Mateřské školce Dráček v Lysé nad Labem. „To jen někteří dospělí si vytváří předsudky. Děti se učí příkladem. Když je vstřícný pedagog, budou vstřícné i děti. Jen je nutné hledat cestu, kudy to půjde,“ dodává.

19.06.2017 08:24

Titul krále mladých chemiků putuje do Písku u Jablunkova

Praha, 15. června 2017 - Pátý ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek.

15.06.2017 09:30

Vyjádření MŠMT k návrhu rozpočtu VŠ pro rok 2018

Praha, 13. června 2017

13.06.2017 14:47