RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozpis rozpočtu OPŘO 2017

Číselný rozpis rozpočtu běžných výdajů a závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti pro ostatní přímo řízené organizace, společné úkoly a státní správu na rok 2017

11.04.2017 08:03

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2017 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

11.04.2017 07:54

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

28.02.2017 08:42

Normativy církevních škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-2738/2017.

24.02.2017 08:52

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

08.02.2017 12:24

Normativy soukromých škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-279/2017.

24.01.2017 14:31

2017

24.01.2017 14:15

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2017

Stanovení výše republikových normativů 2017 vychází z materiálu čj. MSMT-37684/2016 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT – KÚ“.

13.01.2017 09:51

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-37684/2016 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2017 v úrovni MŠMT – KÚ.

13.01.2017 09:44

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Informace k dotačnímu programu Bezpečné klima

Rozhodnutí o poskytnutí dotace v dotačním programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017 jsou v současné době připravována k expedici. Jakmile budou podepsána rozhodnutí o poskytnutí dotace, bude Vám zaslán informační email.

28.04.2017 12:23

Vyhlášení pokusného ověřování vzdělávání zaměřené na kybernetickou bezpečnost

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování upraveného rámcového vzdělávacího programu oboru vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-M/01 Informační technologie zaměřeného na kybernetickou bezpečnost.

28.04.2017 09:15

Výsledky DP Podpora aktivit integrace cizinců na rok 2017

MŠMT vyhlašuje výsledky dotačního programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2017.

27.04.2017 23:06

Pozvánka na seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2017

Pozvánka na seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2017

20.04.2017 15:00

Hodinové dotace kurzů

V rámci této sekce jsou uveřejněny hodinové dotace kurzů

18.04.2017 01:00

Minimální hodinové dotace vybraných rekvalifikačních kurzů

Pod těmito odkazy naleznete vzdělávací kurzy s názvy pracovních činností a minimálními hodinovými dotacemi jednotlivých kurzů. Názvy pracovních činností jsou závazné a hodinové dotace kurzů nepodkročitelné!

18.04.2017 01:00

Organizace školního roku a zápisy k povinné školní docházce

Organizace školního roku v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích a informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

13.04.2017 21:40

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝSLEDKY PROGRAMŮ STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO ROK 2017 – PROGRAMY Č. 1 A 2

MŠMT potvrdilo rozdělení státních dotací v Programech č. 1 a 2 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

18.04.2017 14:58

Vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018

MŠMT vyhlašuje rozvojový programu a dotační program Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018, který umožňuje organizátorům soutěží žádat o finanční podporu na zabezpečení soutěží v roce 2018.

30.03.2017 13:52

Zveřejnění výsledků dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017

MŠMT zveřejňuje výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.

29.03.2017 09:36

Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo dne 21. února 2017 rozdělení státních dotací v rámci programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit.

23.02.2017 14:00

Vychází nové číslo Světa nadání

Druhé číslo pátého ročníku internetového časopisu pro odbornou veřejnost Svět nadání.

14.02.2017 14:51

Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – Programy č. 3 a 4

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech č. 3 a 4 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

13.02.2017 14:56

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2017

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

13.02.2017 14:10

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ KONFERENCE 2017 – VZDĚLÁVÁNÍ A SPORT

Dovolte, abychom vás pozvali na Národní sportovní konferenci 2017 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde budou prezentovány odborné příspěvky v oblastech školního a univerzitního sportu, vzdělávání odborníků ve sportu a výzkumu ve sportu. Předpokládáme, že se na konferenci setkají výsledky teoretických poznatků ze sportovního výzkumu s praktickým využitím sportovního prostředí, že konference přispěje k dialogu školního, sportovního a státního sektoru a její výstupy budou přínosné i využitelné napříč všemi oblastmi sportu. Přijměte naše pozvání k účasti na konferenci a přispějte k počátečnímu společnému dialogu v prostředí sportu a souvisejících oblastí.

24.04.2017 14:45

Neinvestiční dotace

18.04.2017 17:56

Aktuální informace ke dni 3. 4. 2017 ke zpracování žádostí o dotaci z Programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech

V současné době probíhá na Odboru sportu MŠMT formální kontrola podaných žádostí (4.328 žádostí) a vyúčtování dotace za rok 2016 (3.188 vyúčtování). Žádosti a vyúčtování obsahují velké množství formálních chyb, které pracovníci s žadateli přímo řeší tak, aby byly splněny všechny formální požadavky.

03.04.2017 14:28

Příloha II - Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Příloha II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

31.03.2017 12:05

Příloha I - Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

31.03.2017 12:04

Rozhodnutí o výběru akcí, které budou zařazeny do financování v rámci vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 – investiční prostředky

Na základě vyhlášené výzvy ze dne 20. 10. 2016, formálních a věcných kritérií, hodnocení expertních hodnotitelů a doporučení poradní expertní výběrové komise, MŠMT rozhodlo o výběru níže uvedených akcí, které budou zařazeny do financování ze státního rozpočtu v rámci programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu - programové financování, pro rok 2017.

08.03.2017 11:07

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Řídicí orgán OP VVV nebude poskytovat žadatelům konzultace při přípravě připomínek k procesu schvalování projektů

Řídicí orgán OP VVV opětovně informuje žadatele o možnosti podat tzv. připomínky k podkladům v procesu schvalování projektů a tím vyjádřit nesouhlas s postupem Řídicího orgánu OP VVV. V tomto smyslu Řídicí orgán OP VVV dále informuje, že není možné žadatelům v záležitostech přípravy připomínek poskytovat jakékoliv konzultace.  Příprava připomínek k procesu schvalování je pouze v kompetenci žadatele.

28.04.2017 14:28

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

ŘO OP VVV zveřejnil Metodický dopis č. 4 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 4. Metodický dopis upravuje a nahrazuje kapitolu 12 Zadávání a kontrola zakázek.

28.04.2017 14:15

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

ŘO OP VVV zveřejnil vzory přílohy ZoR projektu EFFR indikátorů PO1

28.04.2017 13:50

Také střední a vyšší odborné školy již mohou předkládat projekty pomocí šablon

Článek o výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ vyšel také v časopise Moderní obec č. 3. 

25.04.2017 12:56

Šablony pro SŠ a VOŠ

V časopisu Obec a finance 2-2017 vyšel článek, který se věnujeje výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

25.04.2017 12:40

Poslední šance předložit projekt v EU peníze školám - MŠ a ZŠ

Článek Poslední šance předložit projekt v "EU peníze školám - MŠ a ZŠ" vyšel v časopisu Týdeník školství, č. 15-16/25.

25.04.2017 10:49

Výzva č. 02_16_025 Předaplikační výzkum

ŘO OP VVV zveřejňuje dokument Nejčastěji kladené dotazy I. k výzvám 02_16_025 Předaplikační výzkum a 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.

25.04.2017 10:01

Výzva č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI

ŘO OP VVV zveřejňuje dokument Nejčastěji kladené dotazy I. k výzvám 02_16_025 Předaplikační výzkum a 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.

25.04.2017 10:00

Poslední šance předložit projekt v EU peníze školám

V týdeníku pro učitele a přátele školy - Učitelské noviny č. 15/2017 vyšel článek věnovaný podávání žádosti o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ.

24.04.2017 13:02

Výzkumné organizace žádají z OP VVV o více než 1,2 miliardy

Praha, 24. dubna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

24.04.2017 12:23

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 03-04/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017 (28 s.)

27.04.2017 16:42

Věstník MŠMT 01-02/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)

20.02.2017 10:41

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

02.02.2017 09:37

Věstník MŠMT 12/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)

20.12.2016 16:37

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

Znění účinné od 1. 1. 2017.

13.12.2016 13:10

Věstník MŠMT 11/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)

07.12.2016 15:35

Věstník MŠMT 09-10/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016 (100 s.)

31.10.2016 11:39

Věstník MŠMT 07-08/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.)

22.08.2016 17:00

Zákon o podpoře sportu

Konsolidované znění zákona s novelou účinnou od 1. 1. 2017

17.08.2016 16:22

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

Aktuální znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalfikace

17.08.2016 16:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vysoké školy dostanou z OP VVV až 15 miliard korun

Praha, 28. dubna – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dokončilo hodnocení tzv. čtyřvýzvy pro vysoké školy financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z více než 300 předložených žádostí o podporu bylo 239 úspěšných. Vysoké školy tak dostanou finanční prostředky v celkové výši téměř 15 miliard korun.

28.04.2017 10:00

AVÍZO 2. 5.: Ministryně navštíví Královéhradecký kraj

Praha, 27. dubna 2017 – Ministryně školství Kateřina Valachová navštíví v úterý 2. května Královéhradecký kraj. Kromě návštěvy Základní školy a Mateřské školy při Fakultní nemocnici v Hradci Králové se setká také s rektorem a studenty Univerzity Hradec Králové.

27.04.2017 14:44

Ministryně Valachová: Budoucnost motorek v Brně je zajištěna

27. dubna 2017 -  Na uspořádání prestižního závodu silničních motocyklů v Brně (MotoGP) zašle ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová rekordní částku 70 milionů korun. Dalších deset milionů vynaloží město Brno a dvacet Jihomoravský kraj.

27.04.2017 10:41

Ministryně rozhodla o způsobu zveřejnění zadání testů z jednotných přijímaček

Praha, 26. dubna 2017 - Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová se v tomto týdnu sešla s ředitelem organizace CERMAT Jiřím Zíkou. Tématem avizovaného jednání byl únik zadání testů z prvního termínu přijímaček na internet. Ministryně zvážila všechny možnosti a rozhodla, že zadání zpřístupní všem, kteří již zkoušku konali.

26.04.2017 16:41

Ministryně jednala s rektory o změně financování VŠ

Praha, 24. dubna 2017 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová jednala s rektory o připravovaných změnách ve financování vysokých škol. O novém modelu financování veřejných VŠ, který by měl začít platit od roku 2018, diskutovala ministryně se zástupci předsednictva České konference rektorů a se zástupci regionálních univerzit.

25.04.2017 12:36

Při přípravě rozpočtu se zohlední nárůst výdajů na školství

Praha 24. dubna 2017 – Při přípravě státního rozpočtu a střednědobého výhledu bude zohledněn nárůst výdajů na školství. Vláda to dnes uložila Ministerstvu financí v souvislosti s doprovodným usnesením Poslanecké sněmovny z prosince loňského roku, které podporuje postupné navyšování financí na regionálního školství.

24.04.2017 16:47

Společné vzdělávání je přirozená věc: K. Heislerová

„Každý člověk má právo být součástí majoritní společnosti, ve které se narodil, ať už ve vzdělávání, zaměstnání či v širším sociálním životě, a pokud tomu tak není, něco je hodně špatně,“ říká Kateřina Heislerová, mladá speciální pedagožka s bohatými zkušenostmi s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Již přes 10 let spolupracuje s brněnským spolkem Úsměvy, který podporuje lidi s Downovým syndromem a jejich rodiny. Problematika integrace dětí s Downovým syndromem do běžné základní školy se stala také tématem její diplomové práce.

24.04.2017 09:18

Výzkumné organizace žádají z OP VVV o více než 1,2 miliardy

Praha, 21. dubna 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončilo dne 20. dubna 2017 výzvu Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj. Zaregistrováno bylo 29 projektů za více než 1,2 miliardy korun, tedy téměř dvojnásobek finančních prostředků ve výzvě.

21.04.2017 19:51

Ministryně školství navštívila nově budované školy u Prahy

Praha, 21. dubna 2017 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová navštívila včera a dnes školy na Praze-východ a Praze-západ, prohlédla si nově budované třídy a školní budovy. Právě školy v prstenci kolem Prahy se totiž nejvíce potýkají s nedostatkem míst pro výuku. V rámci dotačního programu MŠMT proto mohou obce čerpat peníze na výstavbu nových tříd, tělocvičen a dalších výukových kapacit.

21.04.2017 15:10

Náměstkyně Matušková ve finále soutěže Manažerka roku

Praha, 20. dubna 2017 - Náměstkyně MŠMT pro řízení ekonomické sekce Zuzana Matušková se probojovala mezi finalistky soutěže Manažerka roku 2016. Náměstkyně, která stojí například za reformou financování škol, působí na MŠMT od roku 1995. Do soutěže ji nominovala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

20.04.2017 17:02