RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Reforma financování regionálního školství

Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.

16.04.2018 14:33

Normativy církevních škol na rok 2018

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

22.02.2018 07:58

Normativy soukromých škol na rok 2018

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-16/2018.

30.01.2018 10:25

2018

30.01.2018 10:15

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2018

Stanovení výše republikových normativů 2018 vychází z materiálu čj. MSMT-34213/2017 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ“.

16.01.2018 14:57

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-34213/2017 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2018 v úrovni MŠMT – KÚ.

16.01.2018 14:26

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017 pro OPŘO v působnosti MŠMT, Českou školní inspekci a Vysokoškolské sportovní centrum

20.12.2017 08:36

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2017 pro PŘO v působnosti MŠMT

20.12.2017 08:27

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2017

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2017

18.12.2017 08:49

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2017

15.12.2017 13:02

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Pozvánka na seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2018

Pozvánka na seminář Celoživotní učení - Kroměříž 2018

17.04.2018 15:33

Reforma financování regionálního školství

Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.

16.04.2018 14:33

Seminář pro zástupce vysokých škol - První zkušenosti s předkládáním a hodnocením žádostí o institucionální akreditaci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uspořádalo dne 10. dubna 2018 seminář pro zástupce vysokých škol na téma prvních zkušeností s předkládáním a hodnocením žádostí o institucionální akreditaci. Níže je k dispozici program semináře včetně odkazů na prezentace použité v jeho průběhu.

11.04.2018 14:50

Znovupřijetí ke studiu v případě zániku akreditace studijního programu

Článek obsahuje informace týkající se možností znovupřijetí ke studiu v případě zániku akreditace studijního programu.

05.04.2018 16:06

Habilitační řízení

30.03.2018 13:01

Informace o soutěži Přeměna odpadů na zdroje

Článek obsahuje informace o soutěži pořádanou Ministerstvem průmyslu a obchodu s názvem „Přeměna odpadů na zdroje“.

29.03.2018 10:11

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Zde naleznete znění vyhlášky č. 176/2009 Sb., která nabyla účinnosti od 5. 8. 2009 a její novelizace Vyhláškou 42/2018 Sb ze dne 28.3.2018.

28.03.2018 12:48

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Informace o vyhlášení rozvojového programu a dotačního programu Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání na rok 2019

Informujeme potenciální žadatele, že výzva na rozvojový program Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzva na dotační program Podpora ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 bude zveřejněna oproti předchozím rokům začátkem května 2018.

10.04.2018 15:05

Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy projednalo dne 13. března 2018 rozdělení státních dotací v rámci programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.

19.03.2018 17:42

Program „Akademie mladých inženýrů“

Pro posílení česko-německé spolupráce a zlepšení jazykových znalostí žáků je možné využít stávající program „Akademie mladých inženýrů“ a s ní propojených partnerských škol.

16.03.2018 10:50

Jak vypadá budoucnost českého školství?

"Připravují české školy své žáky dobře na to, co budou v budoucnu, ve svém povolání a životě potřebovat? Má škola za úkol naučit jen fakta a data? Proč většina českých dětí nechodí do školy ráda, přestože je od narození motivována silnou touhou po poznání?" Na tyto a mnohé další naléhavé otázky dneška se pokusí najít odpověď konference Vzdělání pro budoucnost.

26.02.2018 20:26

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)-Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS - 2. část

Porada vedení MŠMT na svém jednání schválila návrh 2. části rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)-Podprogram C: Podpora sportovních klubů a tělovýchovných jednot ZPS, který byl poradě vedení předložen v souladu s metodikou rozdělení uvedené v textu vyhlášení podprogramu.

16.04.2018 10:37

Rozdělení finančních prostředků - Podprogram 133D524 - Významné sportovní akce.

Program 133520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury ČR 2017-2024, Podprogram 133D524 – Významné sportovní akce. Účelové určení dotace je zacíleno pouze na významné mezinárodní sportovní akce. K realizaci byly navrženy 3 investiční akce s celkovou částkou k poskytnutí dotace ve výši 31 050 000,00 Kč.

05.04.2018 15:08

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 7 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT na svém čtrnáctém jednání 3. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 7 - Podpora sportovních svazů – sporty nezařazené do olympijského programu dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

03.04.2018 07:03

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 6 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT na svém čtrnáctém jednání 3. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 6 – Podpora sportovních svazů – olympijské sporty dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

03.04.2018 07:00

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 5 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT na svém čtrnáctém jednání 3. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 5 – Podpora sportovních svazů – sportovní hry dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

03.04.2018 06:56

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu MŮJ KLUB – 1. část

Porada vedení MŠMT na svém čtrnáctém jednání 3. dubna 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB.

03.04.2018 02:46

Dodatek k programu Organizace sportu 2018 – k Výzvě 8

Dodatek č. 6 k Výzvě č. 8 dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018

29.03.2018 13:56

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE na rok 2018

Porada vedení MŠMT na svém třináctém jednání 27. března 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory -  Významných sportovních akcí na období roku 2018, který byl po projednání předložen expertní výběrovou komisí v souladu s Metodickým pokynem daného programu. 

27.03.2018 14:21

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) - Podprogram A, B, D-VSA KAT. A

Porada vedení MŠMT na svém jednání 20. března 2018 schválila návrhy rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) v podprogramech A, B, D (VSA kat. A), které byly poradě vedení předloženy v souladu s metodikou rozdělení uvedené v textu vyhlášení jednotlivých podprogramů.

22.03.2018 12:57

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva č. 02_18_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II

Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídicí orgán OP VVV anglickou verzi výzvy č. 02_02_070 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF II. Přeložena byla výzva včetně jejích příloh a Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část.

20.04.2018 12:03

Pravidla pro publicitu

Dne 19. dubna 2018 zveřejnil Řídící orgán OP VVV 3. verzi Manuálu Jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020 (dále Manuál JVS), kterou vydalo v aktualizované podobě MMR – NOK. Manuál JVS byl upraven na základě potřeby sladit text dokumentu s úpravami provedenými v Generátoru nástrojů povinné publicity ESI fondů.

19.04.2018 12:00

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. 4. 2018 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 4, výzvy Teaming a jeho znění naleznete pod nadpisem Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro prioritní osu 1 OP VVV pro předkládání Individuálních projektů Teaming.

18.04.2018 14:00

Výzvy č. 02_16_022 a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. - výzvy byly ukončeny

ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.    

17.04.2018 14:00

Výzvy č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I - Výzvy byly ukončeny

ŘO OP VVV zveřejnil k výzvám č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I přehled dokumentů dokládaných k ZoR podle Přílohy 3 výzvy.  

17.04.2018 14:00

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV, které se konalo dne 22. 3. 2018. Z důvodu administrativního pochybení byly u projednaných projektů zařazených do Seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV vloženy chybné částky ve sloupcích Požadovaná výše finanční podpory kumulativně a Maximální schválená výše finanční podpory kumulativně.

17.04.2018 13:00

Finanční stav výzev

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.

17.04.2018 09:00

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí) - v prioritní ose 3 OP, 21. 5. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 4: Propojování formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí) v prioritní ose 3 OP.

16.04.2018 16:00

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 2: Formativní hodnocení a Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání) - v prioritní ose 3 OP, 24. 5. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. (Aktivita č. 2: Formativní hodnocení a Aktivita č. 5: Podpora pracovníků formálního a neformálního vzdělávání) v prioritní ose 3 OP. 

16.04.2018 16:00

Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_041 pro Vyšší odborné školy - v prioritní ose 3 OP, 24. 5. 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro příjemce – Výzva č. 02_16_041 pro Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP.

16.04.2018 16:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

14.03.2018 15:14

Věstník MŠMT 01-02/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).

15.02.2018 16:41

Věstník MŠMT 11-12/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 11-12/2017 (12 s.).

08.12.2017 14:40

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

06.11.2017 16:48

Věstník MŠMT 09-10/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 9-10/2017 (8 s.)

26.10.2017 16:14

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Výklad k § 22a a 22b školského zákona upravujícím práva a povinnosti pedagogických pracovníků a k § 31 školského zákona nově upravujícímu postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

12.09.2017 16:20

Věstník MŠMT 08/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 8/2017 (56 s.)

31.08.2017 15:02

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Znění účinné od 1. 9. 2017.

16.08.2017 13:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Náměstek Pícl podpořil soutěž Talenty pro firmy

Praha, 19. dubna 2018 – Náměstek sekce vzdělávání MŠMT Václav Pícl se dnes zúčastnil finále 3. celorepublikového kola odborné soutěže Talenty pro firmy. To pořádá Hospodářská komora ČR a MŠMT ji zařadilo do programu Podpory soutěží a přehlídek 2017/2018.

19.04.2018 15:59

Novým ředitelem NÚV se stane Lubomír Martinec

Praha, 19. dubna 2018 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga se po seznámení s výsledky konkursního řízení rozhodl jmenovat s účinností od 1. 5. 2018 novým ředitelem Národního ústavu pro vzdělávání Mgr. Lubomíra Martince. Do konkursního řízení se přihlásili celkem 4 uchazeči.

19.04.2018 15:16

Vláda rozhodla o dorovnání peněz pro soukromé a církevní školy

Praha, 18. dubna 2018 – Vláda rozhodla o dorovnání financí pro soukromé a církevní školy. Veřejným školám se totiž loni v listopadu zvýšily platové tarify o 15 % pro učitele a 10 % pro nepedagogy, a výdaje pro soukromé a církevní školy musejí být s výdaji veřejných škol srovnatelné. Na dorovnání rozdílů ve financování soukromých a církevních škol půjde celkem 131 milionů korun, a to z vládní rozpočtové rezervy.

18.04.2018 11:00

Na významné sportovní akce dá MŠMT přes 30 milionů

Praha, 17. dubna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle na významné sportovní akce v České republice více než 30 milionů korun. Průběžná investiční výzva byla vyhlášena v rámci programu Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury ČR 2017-2024.

17.04.2018 10:22

Ministr Plaga navštívil školy v Karlovarském kraji

Praha, 16. dubna 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes navštívil v rámci výjezdů kabinetu do krajů Karlovarský kraj. Zavítal zde do místních škol a jednal o školství se zástupci kraje.

16.04.2018 17:27

MŠMT rozdělí klubům prvních 135 milionů korun

Praha, 16. dubna 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělí v rámci programu Můj klub v první fázi více než 135 milionů korun. Podpora se týká všech klubů, které pracují s mládeží a podaly si žádost o dotaci.

16.04.2018 10:44

MŠMT posílá sportovním svazům více než 1,27 miliardy

Praha, 13. dubna 2018 - V rámci tří výzev podpořilo letos Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sportovní svazy částkou 1 271 398 000 korun.

13.04.2018 10:38

Experti hodnotili naplňování Strategie vzdělávání 2020

Praha, 12. dubna 2018 - U příležitosti zveřejnění externího hodnocení dosavadního naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Strategie 2020) se dnes na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil odborný seminář. Hlavními tématy semináře byly tři klíčové priority ​Strategie 2020: snižování nerovností ve vzdělávání, podpora kvalitní výuky a učitele jako jejího klíčového předpokladu a odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému.

12.04.2018 16:00

Ministr Plaga jednal o digitálním vzdělávání v Hradci Králové

Praha, 9. dubna 2018 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes navštívil v rámci výjezdu vlády do Královéhradeckého kraje místní školy a tělovýchovné jednoty. Odpoledne pak navštívil se zmocněncem MŠMT pro digitální vzdělávání Ivanem Pilným také Univerzitu Hradec Králové.

09.04.2018 16:00