RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2019

Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019“.

15.01.2019 17:08

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-41631/2018 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ.

15.01.2019 14:37

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ DOTACÍ POSKYTNUTÝCH ÚSC ZA ROK 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy územním samosprávným celkům za rok 2018

20.12.2018 20:01

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-39182/2018-1, kterou se mění výzva č.j. MSMT-33600/2018 k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2019

18.12.2018 13:37

Finanční vypořádání dotací poskytnutých církevním školám za rok 2018

Finanční vypořádání dotací poskytnutých Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení zřizovaným registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy za kalendářní rok 2018

14.12.2018 08:45

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2018

13.12.2018 06:57

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018

Finanční vypořádání příspěvků a dotací poskytnutých příspěvkovým organizacím zřizovaným ministerstvem v roce 2018

13.12.2018 06:53

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018 pro PŘO v působnosti MŠMT

03.12.2018 13:18

Předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018

Metodická informace k předání údajů pro sestavení závěrečného účtu za rok 2018 pro PŘO v působnosti MŠMT

03.12.2018 13:17

Metodický pokyn upravující postupy účtování o majetku

Metodický pokyn, kterým se stanoví postupy účtování o majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-35975/2018

29.11.2018 08:59

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Nově stanovené koeficienty ekonomické náročnosti

Na základě projednání v Reprezentativní komisi pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol dne 5. prosince 2018 bylo náměstkem pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu schváleno přidělení koeficientů ekonomické náročnosti nově akreditovaným studijním programům. Studijní programy s nově přidělenými KEN jsou uvedeny v přiloženém souboru.  

16.01.2019 14:04

Formulář závěrečné zprávy k projektům podpořených fondem vzdělávací politiky

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 1251/2018-2 ukládají v článku 20 veřejné vysoké škole, která obdržela finanční prostředky z Fondu vzdělávací politiky, povinnost zpracovat a ministerstvu předat závěrečnou zprávu o plnění projektu, a to do jednoho měsíce po jeho ukončení.    Závěrečnou zprávu o plnění projektu včetně přílohy - Výkaz hospodaření s finančními prostředky, která tvoří nedílnou součást závěrečné zprávy, veřejná vysoká škola zpracuje vyplněním níže uvedených formulářů. Vyplněný formulář zašle veřejná vysoká škola do jednoho měsíce po ukončení projektu poštou nebo datovou schránkou na adresu pana náměstka  sekce III – PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., a elektronicky na mail tajemnice Fondu vzdělávací politiky (martina.cermakova@msmt.cz)

16.01.2019 10:22

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2019

Stanovení výše republikových normativů 2019 vychází z materiálu čj. MSMT-41631/2018 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019“.

15.01.2019 17:08

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2019 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-41631/2018 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2019 v úrovni MŠMT – KÚ.

15.01.2019 14:37

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.

14.01.2019 16:02

Jednotné zkušební schéma společné části maturitní zkoušky – jarní období 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2019.

14.01.2019 16:01

Metodický pokyn k provozování pracovně výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č.j. 21148/2018-1

Metodický pokyn k provozování pracovně výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č.j. 21148/2018-1

11.01.2019 11:26

Výzva MŠMT pro nestátní neziskové organizace k podpoře Ozdravných pobytů dětí a mládeže dětských domovů ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na kalendářní rok 2019 dotační program k podpoře Ozdravných pobytů dětí a mládeže dětských domovů v ČR

11.01.2019 11:23

Metodický pokyn k provozování pracovně výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č.j. 21148/2018-1

nově schválený dokument - Metodický pokyn k provozování pracovně výchovných skupin ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy č.j. 21148/2018-1

11.01.2019 10:05

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Doporučený postup v případě nevyzvednutí žáka (účastníka) ze školní družiny

Uvedený materiál byl zpracován odborem pro mládež s využitím podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.

14.12.2018 16:21

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2019

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2019 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.   

13.12.2018 14:09

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019

Dne 3. října 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový ročník dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" pro rok 2019. Ten navazuje na předchozí ročníky, které jsou založeny na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.

04.10.2018 13:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Dodatek č. 1 k Výzvě ORGANIZACE SPORTU 2019 - Sportovní svazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Dodatek k Výzvě ORGANIZACE SPORTU 2019 – Sportovní svazy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních svazů. Dodatek upravuje metodiku výpočtu výše dotace a prodlužuje termín pro podání žádostí v této výzvě na 22. ledna 2019.

15.01.2019 17:46

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Sportovní svazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Sportovní svazy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních svazů.      Výzva není určena pro sportovní svazy v oblasti motoristického sportu, pro které bude vyhlášena samostatná výzva.  

30.11.2018 13:42

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2019 – Sportovní svazy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – Sportovní svazy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních svazů.      Výzva není určena pro sportovní svazy v oblasti motoristického sportu, pro které bude vyhlášena samostatná výzva.  

30.11.2018 13:42

Výzva Pořízení samostatného movitého majetku 2019 k předložení žádosti o dotaci v rámci Podprogramu 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže

MŠMT vyhlašuje Výzvu Pořízení samostatného movitého majetku 2019 k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. Jedná se o výzvu určenou pro Sportovní svazy s celostátní působností, jejichž sportovní odvětví je uznané Mezinárodním olympijským výborem. Výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem předkládání žádostí do 30. 06. 2019 s alokací 450 mil. Kč.

30.11.2018 10:05

Výzva REPRE 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu REPRE 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovní reprezentace České republiky.  

21.11.2018 12:05

Výzva REPRE 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu REPRE 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovní reprezentace České republiky.  

21.11.2018 12:05

Výzva REPRE 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu REPRE 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovní reprezentace České republiky.  

21.11.2018 12:05

Výzva TALENT 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu TALENT 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovně talentované mládeže.

21.11.2018 11:45

Výzva TALENT 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu TALENT 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovně talentované mládeže.

21.11.2018 11:45

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem programu MŮJ KLUB zpřístupněn od 1.12.2018. U ostatních programů je zpřístupňeno postupně.

16.11.2018 06:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

Věstník MŠMT 09-10/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).

12.10.2018 13:18

Věstník MŠMT 08/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).

29.08.2018 09:29

Věstník MŠMT 07/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s.).

31.07.2018 12:19

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

17.05.2018 14:32

GDPR - otázky a odpovědi

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018, připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.

07.05.2018 10:13

Věstník MŠMT 03-04/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).

23.04.2018 11:26

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

14.03.2018 15:14

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Experti zahájili práci na přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030

V pondělí 7. ledna se poprvé sešel expertní tým, kterému byla ministrem školství mládeže a tělovýchovy svěřena úloha přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030. Osmičlenná expertní skupina má za úkol připravit materiál Hlavní směry vzdělávací politiky České republiky do roku 2030, jehož cílem je stanovení priorit a cílů vzdělávací politiky do roku 2030. Tento text se stane základem nově vytvořené strategie vzdělávacího systému ČR pro dalších deset let.  

08.01.2019 15:03

VÝZVA: 30 středních škol dostane asistenta do výuky angličtiny

Praha, 2. ledna 2019 - Fulbrightova komise v Praze vybírá 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na kterých bude v příštím roce školním pomáhat s výukou angličtiny 30 mladých Američanů, absolventů prestižních amerických univerzit. Asistenti jsou po dobu celého školního roku finančně zajištěni Fulbrightovým stipendiem, a škole tak nevznikají žádné finanční náklady navíc.

02.01.2019 13:35

Vysokoškolské sportovní centrum má novou ředitelku

Praha, 14. prosince 2018 – Ministr školství Robert Plaga jmenoval novou ředitelku Vysokoškolského sportovního centra při Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Lenku Kovářovou. Ta dosud vedla metodické oddělení tohoto centra a donedávna také působila jako předsedkyně českého triatlonu. Ve funkci nahradila Pavla Sluku, který byl vedením VSC dosud pověřen.

14.12.2018 11:47

Středoškoláci "Zachytili svou SVOBODU" a vyhráli

Praha, 7. prosince 2018 - Studenti z celé republiky dnes na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy převzali z rukou náměstka ministra a státního tajemníka ceny za vítězství v celorepublikové soutěži "Zachyť svoji SVOBODU“. Úkolem studentů středních a vyšších odborných škol bylo natočit video či vyfotit snímek zachycující jejich osobní pohled na svobodu. Výherci 1. míst ve dvou vyhlašovaných kategoriích si odnesli drony s kamerou a fotoaparátem.

07.12.2018 15:59

Členové DigiKoalice představili své nejnovější aktivity

Praha, 7. prosince 2018 - Digitální vzdělávání dětí a mládeže v ČR, stejně jako pomoc seniorům při aktivním využívání informačních technologií byly tématy dnešního setkání České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice). Organizace Data4You zde představila svůj čerstvý evropský úspěch.

07.12.2018 15:38

V Komenského muzeu pokřtili Akta Jednoty bratrské

Akta Jednoty bratrské - tak se jmenuje nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtili autoři z Historického ústavu Akademie věd ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století.

06.12.2018 17:00

Startuje třetí fáze programu Vzdělávání s podporou Fondů EHP

Ve středu 28. listopadu 2018 se v prostorách Masarykovy koleje v pražských Dejvicích uskutečnila zahajovací konference Programu Vzdělávání financovaného Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), který podporuje spolupráci mezi Českou republikou, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem v oblasti vzdělávání. Konferenci zahájil náměstek pro řízení sekce evropských programů Václav Velčovský spolu s ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou. Pozvání přijali také velvyslanec Norského království Robert Kvile a velvyslankyně Lichtenštejnského knížectví Maria-Pia Kothbauer.

04.12.2018 14:29

AVÍZO: Konference o strategickém řízení ve školách

Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) pořádá v Praze ve dnech 6. a 7. prosince 2018 již 4. ročník mezinárodní konference k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků. Tématem letošního setkání bude problematika strategického řízení ve školách.

04.12.2018 13:48

Ženy na Olympu: Věra Čáslavská

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích a aktivně se o ně zasazuje. Za tímto účelem spouští mediální kampaň Ženy na Olympu, jejímž cílem je zviditelnění vybraných významných českých žen, které byly či stále jsou úspěšné nejen jako sportovkyně, ale především uplatnily své schopnosti ve významných rozhodovacích pozicích. Tato kampaň je zaměřena na oblast sportu proto, že chce podpořit ženy v hojnějším zastoupení na významných postech právě ve sportu, kde přetrvává disproporce mezi podílem žen a mužů. Za tímto účelem vzniká seriál medailonků, jež budou zveřejňovány jednou měsíčně na webových stránkách ministerstva a na jeho sociálních sítích. První díl tohoto seriálu patří Věře Čáslavské.

04.12.2018 11:07

MŠMT přispěje dětem na školní obědy i v roce 2019

Praha, 3. prosince 2018 – Dalších 30 milionů korun vyčlenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2019 opět neziskové organizace, které následně zajistí úhradu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nejsou schopni z finančních důvodů tyto obědy platit.

03.12.2018 10:00