RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Dodatek k "Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017.

27.06.2018 15:53

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI SUBTITULU 133V 011 POŘÍZENÍ, OBNOVA A PROVOZOVÁNÍ ICT SYSTÉMU ŘÍZENÍ MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133V 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení MŠMT. Prostřednictvím výzvy budou podporovány investiční akce, které naplňují zajištění řádného a bezpečného chodu a rozvoje informačních a komunikačních technologií. Cílem výzvy je pořízení, obnova a provozování ICT systémů řízení MŠMT, zkvalitnění procesu řízení rozvojem a zaváděním systémů informačních a komunikačních technologií.

01.06.2018 13:57

VÝZVA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 322 ZAJIŠTĚNÍ NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do podprogramu 133D 322 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Prostřednictvím výzvy mohou být realizovány výlučně investiční akce, které byly jmenovitě doporučeny Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

28.05.2018 14:59

Prezentace k reformě financování regionálního školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo pro ředitele a další zástupce škol druhé kolo školení k reformě financování regionálního školství. Zde naleznete ke stažení prezentace, které na školení ministerští úředníci představují.

24.05.2018 12:25

Dodatek k normativům pro církevní školství na rok 2018

MŠMT vydává dotatek k materiálu „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

18.05.2018 13:45

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2017

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2017

10.05.2018 06:52

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2018

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2018 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

23.04.2018 22:12

Reforma financování regionálního školství

Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí (dále jen „RgŠ ÚSC“). Principy financování soukromých a církevních škol zůstávají stejné jako dosud.

16.04.2018 14:33

Normativy církevních škol na rok 2018

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

22.02.2018 07:58

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Seminář pro žadatele o dotace 2019

Dne 7. září 2018 se uskuteční seminář pro žadatele o dotace pro rok 2019. Seminář je bezplatný, podmínkou účasti je pouze registrace na tomto webu. Registraci provádějte nejpozději do 31. 8. 2018. Počet míst je omezený, bez registrace nebude vstup na seminář umožněn.   Registrace na seminář http://prevence-info.cz/udalost/seminar-pro-zadatele-o-dotace-na-rok-2019-msmt-mistnost-c081

13.07.2018 07:52

Helpdesk pro žadatele o dotaci na rok 2019

INFORMACE PRO ŽADATELE - HELDESK   V případě nejasností či problémů s vyplňováním žádostí o dotace na rok 2019 využívejte výhradně služeb helpdesku v systému (pole se záchranným kruhem), ve kterém specifikujte svůj dotaz a vyplňte požadované kontaktní údaje. Tím máte dotaz zálohován a stejně tak i odpověď na Váš dotaz je zaznamenána pro případ pozdějších nesrovnalostí.   Provozní doba helpdesku pro žadatele o dotaci pro rok 2019 – od 3. 9. 2018 – 28. 9. 2018. Na vaše dotazy bude reagováno vždy nejpozději do 24 hod.   Lhůta pro předkládání žádostí je až do neděle 30. 9. 2018. Upozorňujeme, že se jedná o neděli a o víkendu 29. - 30. 9. helpdesk fungovat nebude, proto doporučujeme neponechávat odevzdání žádostí na poslední chvíli.

13.07.2018 07:50

Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

11.07.2018 18:36

Rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje pro rok 2018 rozvojový program na podporu organizace ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období roku 2018.

11.07.2018 18:24

Výzva na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování pro rok 2019

MŠMT vyhlašuje Výzvu na podporu realizace aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2019.  Termín pro předkládání žádostí je 30.9.2018.

03.07.2018 11:02

Habilitační řízení

29.06.2018 14:01

Dodatek k "Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018"

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Dodatek č. j. MSMT-19657/2018 k Principům normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2018 č. j. MSMT-34213/2017.

27.06.2018 15:53

Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2018“ č. j. MSMT-1251/2018-2 ze dne 31. ledna 2018 "Podnět k předkládání žádostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšení kapacit lékařských fakult veřejných vysokých škol pro rok 2018". Žádost musí být do jednoho měsíce od zveřejnění předložena na příslušném formuláři žádosti a jeho příloze, které jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách ministerstva.   

21.06.2018 08:07

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zveřejnění výzev pro podání žádosti pro poskytnutí dotace na soutěže v roce 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje k dnešnímu datu výzvu na rozvojový program podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019 a výzvu k podání žádostí pro poskytnutí dotace na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2019. Výzvy obsahují věcné zaměření výzev, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a přiložených projektů a termíny uzávěrky podání žádostí.

03.05.2018 20:58

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozdělení finančních prostředků v dotačním programu SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS)- Podprogram A: Sportovní reprezentace ZPS

Porada vedení MŠMT na svém jednání 26. června 2018 schválila úpravu rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR (ZPS) v podprogramu A.

10.07.2018 09:30

SPUŠTĚNÍ REJSTŘÍKU SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

K 1. 7. 2018 byl formou webové aplikace, přístupné prostřednictvím internetového prohlížeče na adrese https://rejstriksportu.msmt.cz, spuštěn Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení. Jedná se o první fázi Rejstříku, ve které budou probíhat zápisy střešních sportovních organizací a národních sportovních svazů s jejich strukturou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. V této fázi bude umožněn hromadný zápis sdružených organizací (např. menší sportovní svazy) pomocí importu souborů ve formátu CSV, taktéž bude možnost sdružené organizace zapsat prostřednictvím elektronického formuláře přímo ve webovém rozhraní.  

02.07.2018 09:37

MŮJ KLUB - 4. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 26. jednání 26. června 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o čtvrtou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 1118 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

27.06.2018 15:01

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu významných sportovních akcí pro rok 2018 VSA 2018/2

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu významných sportovních akcí pro rok 2018, č.j. 11535/2018, která byla schválena poradou vedení 5. června 2018.

27.06.2018 13:04

ROZDĚLENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ V DOTAČNÍM PROGRAMU VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE NA ROK 2018 – 2. část

Porada vedení MŠMT na svém dvaadvacátém jednání schválila návrh rozdělení 2. části finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory -  Významných sportovních akcí na období roku 2018, který byl po projednání předložen expertní výběrovou komisí v souladu s Metodickým pokynem daného programu.

27.06.2018 13:04

Kontakty

Ohlědně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

21.06.2018 00:00

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 8 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 8 - Podpora sportovních svazů – bojové a úpolové sporty nezařazené do olympijského programu dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

19.06.2018 15:59

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 9 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 8 - Podpora sportovních svazů – motoristický sport dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

19.06.2018 15:59

MŮJ KLUB - 3. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 22. jednání 29. května 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o třetí část rozdělení finančních prostředků v rámci kterého bylo podpořeno 595 spolků. Další části budou následovat dle stádia kontroly žádostí a vyúčtování za rok 2017.

30.05.2018 11:21

Rozdělení finančních prostředků ve Výzvě č. 2 dotačního programu Organizace sportu 2018

Porada vedení MŠMT schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci Výzvy č. 2 – Podpora sportu pro všechny dotačního neinvestičního programu Organizace sportu 2018, který byl předložen v souladu s metodikou dané Výzvy.

23.05.2018 15:58

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Finanční stav výzev

ŘO OP VVV průběžně zveřejňuje přehled finančního stavu vyhlášených výzev. Níže si můžete zobrazit tabulku obsahující jak základní identifikaci výzev, tak souhrnné informace o alokaci, počtu zaregistrovaných žádostí o podporu, objemu finančních prostředků v předložených žádostech o podporu či zbývajícím objemu finančních prostředků výzev. Tabulka je aktualizována na začátku a v polovině každého měsíce.

16.07.2018 09:00

Evaluace individuálních projektů systémových OP VVV

Předmětem evaluace je hodnocení individuálních projektů systémových realizovaných v rámci  OP VVV. Hlavním cílem evaluace je průběžně kvalitativně a kvantitativně vyhodnocovat realizaci individuálních projektů systémových s poskytnutím informace, jak efektivně realizace projektů probíhá a do jaké míry hodnocený projekt naplňuje vytyčené cíle.

12.07.2018 10:56

Vyhodnocení výzvy Rozvoj kapacit pro VaV

Předmětem zprávy je vyhodnocení dotazníkových šetření k výzvě 02_16_028 Rozvoj kapacit pro VaV za účelem zjištění zpětné vazby k této výzvě tak, aby mohly být získané informace využity pro přípravu výzvy navazující, tj. Rozvoj kapacit pro VaV II. Předmětem hodnocení byla srozumitelnost výzvy včetně komunikace s žadateli/příjemci a užitečnost jednotlivých aktivit a podaktivit výzvy.

12.07.2018 10:10

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

ŘO OP VVV zveřejňuje Zápis z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_16_039 Inkluzivní vzdělávání pro KPSVL (Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám) II v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 27. 6. 2018.

09.07.2018 14:00

Náměstek Doleček zahájil činnost superlaseru ELI Beamlines

Praha, 3. července 2018 – V laserové výzkumné infrastruktuře ELI Beamlines v Dolních Břežanech byl v pondělí 2. července poprvé spuštěn superlaser L3, nejvýkonnější laserové zařízení na světě. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček spolu s americkým velvyslancem Stephenem B. Kingem a předsedkyní Akademie věd ČR Evou Zažímalovou.

03.07.2018 14:18

Výzva č. 02_16_028 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj - výzva byla ukončena

ŘO OP VVV informuje výzkumné organizace, že Národní kontaktní centrum – gender a věda, Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. zve všechny zástupkyně a zástupce příjemců dotace z výzvy č. 28 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj a zájemců o výzvu č. 54 Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II na workshop a výroční zasedání evropské sítě mentoringových programů ve vědě eument-net, které proběhnou 22. 8. 2018 od 14:00 do 18:00 v Dublinu po ukončení 10. mezinárodní konference o genderové rovnosti ve vysokém školství. Avizované akce mohou být zajímavé pro řešitele projektů zaměřených na získání HR Award.

02.07.2018 09:20

Přehled vzorů - Přílohy monitorovacích zpráv

Řídicí orgán OP VVV informuje příjemce o zveřejnění aktualizovaných vzorů příloh: Výkaz práce OP VVV – souhrnný, Výkaz práce OP VVV – HČ a NHČ, Výkaz práce – měsíční, a metodického výkladu k těmto výkazům práce. Vzory příloh a znění metodického výkladu naleznete v části Vzory příloh pro všechny výzvy.

29.06.2018 14:10

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

17.05.2018 14:32

GDPR - otázky a odpovědi

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018, připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.

07.05.2018 10:13

Věstník MŠMT 03-04/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).

23.04.2018 11:26

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

14.03.2018 15:14

Věstník MŠMT 01-02/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).

15.02.2018 16:41

Věstník MŠMT 11-12/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 11-12/2017 (12 s.).

08.12.2017 14:40

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

06.11.2017 16:48

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Cermat zavede opatření, aby zamezil chybám v testech

Praha, 12. července – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) přijme opatření, aby minimalizovalo riziko chyby v maturitních a přijímacích testech. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů, na posuzování testů se budou ve větší míře podílet experti různého zaměření. Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech.

12.07.2018 10:00

Sněmovna o rok odložila reformu financování regionálního školství

Praha, 29. června 2018 – Poslanecká sněmovna dnes rozhodla o odložení reformy financování regionálního školství o rok. Reforma tak začne naplno platit od ledna 2020, některé dílčí změny ale budou spuštěny už v příštím roce. Poslanci také zrušili povinnost mateřských škol přijímat od roku 2020 i dvouleté děti, jejich rodiče o to projeví zájem.

29.06.2018 15:14

Státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč předal vysvědčení v ZŠ Roztoky

Roztoky, 29. června 2018 – Státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč dnes za rezort školství předal vysvědčení žákům čtvrté třídy Základní školy Roztoky. Vysvědčení dnes dostává zhruba 925 000 žáků základních škol.

29.06.2018 09:28

Evropskou jazykovou cenu Label 2018 získalo osm českých projektů

Praha, 27. června 2018 - Na MŠMT byla dnes předána už sedmnáctá Evropská jazyková cena Label. V letošním roce byly oceněny projekty zaměřené na inkluzivní přístup k jazykovému vzdělávání, výuku jazyků prostřednictvím zahraničních výměn, rozvoj spolupráce v příhraničních regionech a cizí jazyky jako součást celoživotního vzdělávání. Tato aktivita je součástí celoevropského programu Erasmus+ a v České republice ji ve spolupráci s MŠMT každoročně připravuje Dům zahraniční spolupráce.

27.06.2018 16:15

Dům zahraniční spolupráce a Česká centra uzavřely memorandum o spolupráci

Praha, 26. června 2018 - V pondělí 25. června bylo v předsálí Masarykova bytu na Ministerstvu zahraničních věcí slavnostně podepsáno „Memorandum o spolupráci Českých center (ČC) a Domu zahraniční spolupráce (DZS)“. Memorandum podepsali ředitelka DZS Dana Petrova a ředitel ČC Ondřej Černý. Vzhledem k tomu, že společným cílem ČC i DZS je snaha o zvýšení povědomí o České republice a posílení jejího obrazu v zahraničí, zavazují se tímto obě instituce k dlouhodobému vytváření příznivých podmínek k efektivní a účelné vzájemné spolupráci, koordinaci přístupu a jednotného prosazování společných zájmů.  

26.06.2018 16:17

Nové číslo NoVVVinek OP VVV

Praha, 26. června 2018 - S příchodem léta vychází 2. letošní číslo NoVVVinek OP VVV. Červnové vydání newsletteru je letně laděné a barevné díky množství fotografií úspěšných projektů financovaných z OP VVV, které vznikly za účelem putovní výstavy. Je také tematicky pestré, s přehledem informací z oblastí všech prioritních os. Najdete v něm i rozhovor s letošním vítězem ankety Zlatý Ámos Davidem Turkem nebo zajímavý článek v rubrice Galerie podpořených, v němž představujeme chůvu z mateřské školy v Bučovicích Jitku Radvanovou. V neposlední řadě přinášejí NoVVVinky praktické informace pro žadatele a příjemce o aktuálních i plánovaných výzvách.

26.06.2018 15:29

Ministr Plaga předal dekret 60 profesorkám a profesorům

Praha, 25. června 2018 - Ve Velké aule pražského Karolina dnes převzalo jmenovací dekret z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy 60 nových profesorek a profesorů. Profesorky a profesory jmenuje prezident na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol.

25.06.2018 12:32

Náměstek Doleček na předání cen mladým vědcům

Praha, 21. června 2018 - Náměstek sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Pavel Doleček se zúčastnil slavnostního předávání cen mladým vědcům, které se konalo 20. června 2018 na Francouzském velvyslanectví v Praze za přítomnosti francouzského velvyslance Jeho excelence pana Rolanda Galharaguea a laureátů Nobelovy ceny Jean-Marieho Lehna, Serge Haroche a Jean-Pierra Sauvage. Ceny jsou udělovány v oblastech chemie, medicíny, IT, farmacie, jaderného výzkumu a humanitních a společenských věd.

22.06.2018 13:16

Státní tajemník Fryč předal ocenění Ekoškola

Praha, 20. června 2018 – Státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč dnes předal společně se zástupci dalších resortů mezinárodní titul Ekoškola. Získalo jej šedesát školních Ekotýmu z celé České republiky. Hlavním cílem programu Ekoškola je, aby žáci, učitelé, provozní zaměstnanci i další dospělí společně snižovali ekologický dopad činnosti školy a svého jednání na životní prostředí. Národním koordinátorem programu Ekoškola v ČR je vzdělávací centrum TEREZA, MŠMT programu udělilo záštitu.  

20.06.2018 20:30