RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů, č.j. MSMT-28636/2018

25.10.2018 08:28

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů, č.j. MSMT-28636/2018

25.10.2018 08:28

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů, č.j. MSMT-27998/2018

25.10.2018 08:26

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

Metodický pokyn k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů, č.j. MSMT-27998/2018

25.10.2018 08:26

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-27997/2018

25.10.2018 08:25

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku

Metodický pokyn, kterým se stanoví způsob účtování transferů financovaných ze státního rozpočtu, dotací poskytovaných v rámci programu EDS/SMVS (ISPROFIN) a darů účelově určených na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku přijatých příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. MSMT-27997/2018

25.10.2018 08:25

Dodatek k doplnění normativů soukromých škol na rok 2018

Č.j. MSMT-25267/2018-3, Dodatek k doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018 a č.j. MSMT-25267/2018)

23.10.2018 10:15

VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče - rok 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí do programu 133 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny speciálních škol a systému náhradní výchovné péče. Cílem výzvy je udržet a zlepšovat kvalitu objektů státních příspěvkových organizací zřízených MŠMT vykonávající činnost školy/školského zařízení, řešit úkoly vyplývající z platných právních předpisů.

16.10.2018 13:58

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-2235/2018)

05.09.2018 10:46

Doplnění normativů soukromých škol na rok 2018

Č.j. MSMT-25267/2018, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2018 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2018 (stanovených č.j. MSMT-16/2018) 

04.09.2018 15:07

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona

MŠMT nabízí k využití školám a rodičům žáků přehled možností plnění povinné školní docházky podle § 38 školského zákona.

16.11.2018 22:39

VÝZVA Č. 2 MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘEDLOŽENÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE V RÁMCI PROGRAMU 133 210 ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY VEŘEJNÝCH VYSOKÝCH ŠKOL – rok 2019

MŠMT vyhlašuje navazující výzvu programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol pro realizaci akcí v roce 2019. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti budou přijímány průběžně od        10. 11. 2018 do vyčerpání alokace na výzvu, nejpozději však do 31. 3. 2019.

07.11.2018 09:28

Seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví

V úterý 2. října 2018 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konal seminář Dopady událostí r. 1968 a normalizace na oblast československého školství a knihovnictví. Posluchači si vyslechli zajímavé přednášky nejen od historiků, ale i od učitelů základní a střední školy, kteří poskytli praktický pohled na rok 1968 a následné období. Hojná účast potvrdila zájem o tuto tematiku u odborné veřejnosti.

01.11.2018 19:08

Habilitační řízení

31.10.2018 11:01

Novela vyhlášky č. 353/2016 Sb. - přijímací řízení od školního roku 2018/2019

Vyhláškou č. 244/2018 Sb. byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. Podle upravených pravidel se koná přijímací řízení vyhlášené ve školním roce 2018/2019. Pro lepší orientaci MŠMT zveřejňuje platné znění vyhlášky č. 353/2016 Sb. s vyznačením aktuálních změn.

26.10.2018 14:23

Oznámení MŠMT - upravený výklad k hodinovým dotacím

MŠMT (odbor  vzdělávání) upravuje problematiku minimálních hodinových dotací.

25.10.2018 14:32

Výzva pro předkládání žádostí v rámci vytvoření sítě evropských univerzit (European Universities) v programu Erasmus+ na rok 2019

Článek obsahuje informace o zveřejnění výzvy pro předkládání žádostí v rámci vytvoření sítě evropských univerzit (European Universities) v programu Erasmus+ na rok 2019.

25.10.2018 10:38

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů

Metodický pokyn k účtování a vykazování paušálních nákladů souvisejících s prostředky přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci projektů operačních programů, č.j. MSMT-28636/2018

25.10.2018 08:28

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace „Podpora mládeže na krajské úrovni“ na rok 2019

Dne 3. října 2018 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový ročník dotačního programu "Podpora mládeže na krajské úrovni" pro rok 2019. Ten navazuje na předchozí ročníky, které jsou založeny na spolupráci ministerstva a krajů v oblasti podpory volného času dětí a mládeže.

04.10.2018 13:19

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace - výzva pro rok 2019

MŠMT projednalo a dne 11. září 2018 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2019 (dále jen Programy), jejichž součástí jsou i priority na rok 2019. 

12.09.2018 14:45

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018

Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2018 je nutné před odesláním v listinné podobě nahrát do systému IS Sport. Ten bude pro nahrávání vyúčtování k jednotlivým žádostem zpřístupněn od 1.12.2018.

16.11.2018 06:35

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO SPORTOVNÍ GYMNÁZIA PRO ROK 2019

Vyhlášení Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium  se sportovní přípravou" pro rok 2019 bylo projednáno a schváleno poradou vedení MŠMT dne 13. listopadu 2018 pod č. j.: MSMT-30496/2018.

13.11.2018 13:26

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města.

26.10.2018 06:35

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V4 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města.

26.10.2018 06:35

VÝZVY SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

24.10.2018 14:20

VÝZVY SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR ZPS

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

24.10.2018 14:20

SPUŠTĚNÍ ZÁPISŮ FYZICKÝCH OSOB (SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ) DO REJSTŘÍKU SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ, SPORTOVCŮ, TRENÉRŮ A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

K 10. 10. 2018 byla spuštěna funkcionalita pro zápis fyzických osob (sportovců a trenérů). Tato fáze umožňuje hromadný zápis sdružených fyzických osob (sportovců a trenérů) pomocí importu souborů ve formátu CSV.

11.10.2018 07:51

MŮJ KLUB - 7. část rozdělení finančních prostředků v dotačním programu

Porada vedení MŠMT na svém 39. jednání 2. října 2018 schválila návrh rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního neinvestičního programu státní podpory sportu na období roku 2018 -  MŮJ KLUB. Jedná se o sedmou část rozdělení finančních prostředků, v rámci které bylo podpořeno 154 spolků.

08.10.2018 18:02

Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 -2019

15. srpna 2018  Vláda schválila usnesením č. 519 „I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 – 2019“. Jedná se o konkrétní opatření, kterými chce MŠMT postupně plnit cíle koncepce Sport 2025, mezi ně patří například zavedení rejstříku sportovců.   

04.10.2018 07:33

Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 -2019

15. srpna 2018  Vláda schválila usnesením č. 519 „I. Akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2018 – 2019“. Jedná se o konkrétní opatření, kterými chce MŠMT postupně plnit cíle koncepce Sport 2025, mezi ně patří například zavedení rejstříku sportovců.   

04.10.2018 07:33

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 09-10/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).

12.10.2018 13:18

Věstník MŠMT 08/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 08/2018 (28 s.).

29.08.2018 09:29

Věstník MŠMT 07/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 07/2018 (71 s.).

31.07.2018 12:19

Věstník MŠMT 05-06/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 05-06/2018 (47 s.).

27.06.2018 08:45

GDPR ve školách

22.05.2018 13:10

Metodický výklad k odměňování

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací zpracovalo MŠMT na základě změn v právních předpisech vztahujících se k oblasti odměňování. Má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřizovatelům ke snadnější orientaci v odměňování a zařazování do platových tříd.

17.05.2018 14:32

GDPR - otázky a odpovědi

V souvislosti s evropským nařízením o ochraně osobních údajů, které začíná platit od 25. května 2018, připravilo MŠMT souhrn nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se na ministerstvo školy obrací.

07.05.2018 10:13

Věstník MŠMT 03-04/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 03-04/2018 (12 s.).

23.04.2018 11:26

Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR

MŠMT připravilo Stručný návod na zabezpečení procesů souvisejících s GDPR ve školách (nástin pracovního postupu). Záměrem materiálu je pomoci zorientovat se prakticky v povinnostech, které s GDPR souvisí.

14.03.2018 15:14

Věstník MŠMT 01-02/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 01-02/2018 (68 s.).

15.02.2018 16:41

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Na MŠMT bylo podepsáno Memorandum o spolupráci

Praha, 14. listopadu 2018 – Na MŠMT dnes podepsali Memorandum o spolupráci zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jedná se propojování vzdělávání a praxe v oblasti hudebně výchovných předmětů.

14.11.2018 12:35

NIDV pořádalo 7. ročník konference k praktickému využití digitálních technologií ve výuce

Praha, 13. listopadu 2018 – Už 7. ročník mezinárodní konference Digitální technologie ve výuce – praktické využití ve školách uspořádal toto pondělí a úterý v Seči Národní institut pro další vzdělávání. Konference se zúčastnilo téměř dvě stě zájemců včetně zástupců NIDV, MŠMT, vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, ICT koordinátorů, pedagogických pracovníků mateřských, základních i středních škol a dalších odborníků z ČR, Belgie, Itálie i Ruska.

13.11.2018 13:03

Náměstek Doleček zahájil fórum CZEDUCON 2018

Praha, 12. listopadu 2018 – Koncem minulého týdne zahájil pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček společně s ředitelkou Domu zahraniční spolupráce Danou Petrovou historicky první ročník fóra mezinárodního vysokoškolského vzdělávání – CZEDUCON 2018. V pražském Slovanském domě se akce účastnilo přes 350 odborníků na internacionalizaci ve vysokoškolském sektoru z Česka i zahraničí.

12.11.2018 08:00

Pro organizace pracující s mládeží je připraveno 200 milionů

Praha, 9. listopadu 2018 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání spolky a pracovníky v neformálním vzdělávání částkou 200 milionů korun. O finanční podporu na realizaci projektů, které povedou ke zkvalitnění práce s dětmi a mládeží, se žadatelé budou moci ucházet ve výzvě Zvyšování kvality neformálního vzdělávání.

09.11.2018 10:00

MŠMT pomůže rozšířit kapacity škol dalšími 300 miliony

Praha, 8. listopadu 2018 – Dalších 300 milionů korun pošle MŠMT mateřským a základním školám na rozšíření jejich kapacit. Jde již o šestou výzvu v rámci programu pro rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol pro roky 2019 a 2020. Cílem programu je vytvoření nových výukových kapacit zejména mateřských a základních škol v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí a žáků z nové bytové výstavby, a také v lokalitách s nedostačující dostupností základního vzdělávání.

08.11.2018 09:29

Účast MŠMT na Národním dni výzkumných infrastruktur

Praha, 7. listopadu 2018 – Ředitel odboru výzkumu a vývoje MŠMT Lukáš Levák se v úterý 6. listopadu zúčastnil Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR. V prostorách Národního superpočítačového centra IT4Innovations na Vysoké škole bánské – Technické univerzitě Ostrava se tak uskutečnila další odborná debata ke stěžejním a aktuálním otázkám tvorby politiky a financování velkých výzkumných infrastruktur ČR.

07.11.2018 08:59

Českou mládež rozhýbou stamiliony z programu Můj klub 2019

Praha, 2. listopadu 2018 – Již počtvrté vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dotační program Můj klub s přímou podporou sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Letošní počet žádostí „trhnul“ veškeré rekordy – o dotaci se přihlásilo bezmála šest tisíc klubů, ve kterých sportuje přes 700 tisíc dětí a mládeže. Celkové požadavky jsou 1,4 miliardy korun, což je téměř o půl miliardy více než v roce 2018.

02.11.2018 14:32

Juniorští olympionici na ministerstvu školství

Praha, 1. listopadu 2018 – První polovina října patřila třetím olympijským hrám mládeže do 18 let, které se letos konaly v jihoamerickém Buenos Aires. Zúčastnilo se jich na čtyři tisícovky sportovců z celého světa, kteří se utkali ve vice než třicítce sportovních odvětví. Pro českou výpravu byly hry velmi úspěšné - získali jsme celkem 13 medailí, což je o 5 více než na stejných hrách v roce 2014. Oceněné sportovce dnes přijal ministr školství Robert Plaga a poděkoval jim za skvělou reprezentaci českého juniorského sportu.

01.11.2018 13:47

CERMAT zveřejnil zprávy k přijímačkám i k maturitě

Praha, 1. listopadu - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) zveřejnil na svých webových stránkách souhrnnou zpráva k Jednotným přijímacím zkouškám 2018 včetně analytické příloh, dále Maturitní zpravodaj se základními informacemi k Maturitě 2018/19 a také  hodnotící zprávu Matematika+. V této souvislosti byl zveřejněn i aktuální seznam vysokých škol, které  zohledňují výsledky Matematiky+ v rámci přijímacího řízení nebo stipendijního programu.  

01.11.2018 09:50