RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Doplnění normativů církevních škol na rok 2017

Č.j. MSMT-23998/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů církevních škol na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství, (stanovených materiálem č.j. MSMT-2738/2017)

05.09.2017 15:40

Doplnění normativů soukromých škol na rok 2017

Č.j. MSMT- 19782/2017, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2017 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2017 (stanovených č.j. MSMT-279/2017)

01.09.2017 12:25

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2017

Materiál MŠMT č.j. MSMT-16809/2017-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2017.

21.07.2017 11:12

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017

03.07.2017 11:08

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 11/ 2017, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j.: MSMT-10539/2017

03.07.2017 11:07

Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství

Vláda na svém jednání dne 31. května 2017 schválila změnu nařízení vlády č. 564/2006 Sb., kterou dojde ke zvýšení platových tarifů mj. i nepedagogických  zaměstnanců regionálního školství, a to s účinností od 1. července 2017. MŠMT bude tuto změnu implementovat formou vyhlášení rozvojového programu podle § 171 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého bude krajům poskytnuta dle § 163 školského zákona účelová dotace. Žádost o dotaci kraje ani školy nebudou podávat.

06.06.2017 08:28

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2016

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2016

05.06.2017 13:44

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Článek obsahuje Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.

16.10.2017 16:41

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Článek obsahuje Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.

16.10.2017 16:34

Výroční zprávy o hospodaření veřejných vysokých škol za rok 2016

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje tabulkové přílohy výročních zpráv o hospodaření za rok 2016 zaslané veřejnými vysokými školami. Kompletní znění jednotlivých výročních zpráv zveřejňují veřejné vysoké školy v souladu s § 21 zákona č. 111/1998 Sb. zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) na svých webových stránkách.   

11.10.2017 10:20

Pozvánka na 2. Česko-bavorské vysokoškolské fórum

Článek obsahuje informace o 2. Česko-bavorském vysokoškolském fóru, které se uskuteční ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2017.

09.10.2017 16:38

Dokumenty

09.10.2017 15:36

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Metodický materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k procesu posuzování vysokoškolských studijních programů, jejichž absolventi získají odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka.

09.10.2017 15:33

Dotační Program MŠMT Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018.

06.10.2017 11:34

Vyhlášení rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2018 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (č.j.: MSMT‑24277/2017).

05.10.2017 16:24

Mezinárodní konference o vícejazyčnosti ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut pro další vzdělávání ve čtvrtek 5. října 2017 pořádají ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v ČR a zahraničními kulturními a jazykovými instituty již VI. mezinárodní konferenci věnovanou tématu vícejazyčnosti ve školách. Letošní ročník je zaměřen na profesní rozvoj vyučujících cizích jazyků, mezinárodní spolupráci a zkušenosti ze zemí EU. Do letošního diskusního fóra se zapojí zástupci Francouzského institutu, Britské rady, Institutu Cervantes, Italského kulturního institutu v Praze a Goethe institutu. V pátek 6. října 2017 se pak uskuteční semináře pro učitele anglického, německého, francouzského, italského a španělského jazyka. Program konference včetně informace o registraci je zde.  

29.09.2017 09:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Dodatek k vyhlášení programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení na rok 2017

V návaznosti na vyhlášení neinvestičního dotačního programu státní podpory sportu ze dne 2. října 2017 a na základě zjištěných technických problémů v informačním systému pro podávání žádostí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodlužuje termín pro podávání žádostí v programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení do 23. října 2017, 24:00 hodin a zveřejňuje dodatek k tomuto programu, který se týká právě prodloužení termínu podávání žádostí, maximální hranice dotace a procesu formálního hodnocení. Ani jedna ze změn obsažených v dodatku není zásadní a nezakládá nutnost přepracování již podaných žádostí. Dodatek k tomuto programu se vztahuje ke všem řádně podaným žádostem nově vyhlášeného programu IV – Údržba a provoz sportovních zařízení.

17.10.2017 15:12

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program X

PROGRAM X – Projekty pro sportování veřejnosti

02.10.2017 16:51

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu IV

Dotační neinvestiční program státní podpory sportu pro spolky na období 2017  Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

02.10.2017 16:31

Zrušení Programu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ruší Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení vyhlášený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dotačních neinvestičních programů státní podpory sportu na období 2017-2019, č. j.: MSMT-29154/2016-1.

26.09.2017 08:46

Rozdělení státního rozpočtu 2017 v oblasti sportu Program VIII – neinvestiční prostředky

PROGRAM VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech - revize nepodpořených žádostí.

04.09.2017 09:01

Zákon o podpoře sportu

Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.

29.08.2017 14:15

MŠMT rozdělilo dotaci tělovýchově a střešním sportovním organizacím

Nový program i nová metodika programu dotačního III přinesla dlouho očekávaná rozhodnutí až na konci srpna. Vzhledem k situaci, kdy dotace do sportu v roce 2017 byly navýšeny, i v tomto programu všichni žadatelé obdrží více či stejně jako v roce 2016. Tělovýchovným organizacím např. Klubu českých turistů či České asociaci sportu pro všechny rostly dotace o maximální výši 150%, největší a nejstarší organizace Česká obec sokolská obdrží z tohoto programu více než 51 mil. Kč.

23.08.2017 16:05

Rozdělení programu VII – Zdravotně postižení sportovci

Program VII je zaměřen na podpora sportovní, organizační a obsahové činnosti spolků, včetně podpory ústředí, ale i krajských, regionálních článků organizační struktury spolků v oblasti zdravotně handicapovaných sportovců. Rozdělení Programu VII. bylo projednáno poradní výběrovou komisí a schváleno poradou vedení MŠMT.

17.08.2017 10:05

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva č. 02_16_37 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 23. října 2017 Metodický dopis č. 3 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3, výzvy 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).  Dokument je účinný od 23. října 2017 

23.10.2017 14:39

Pracovní nabídky

Přidejte se k našemu týmu a získejte pracovní zkušenosti ve státní správě. Máme pro Vás další nové pracovní nabídky! 

23.10.2017 09:36

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. října 2017 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Podpora excelentních výzkumných týmů.

20.10.2017 14:45

Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV), 20. 11. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vás srdečně zve na Seminář pro žadatele – Výzva č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).            

20.10.2017 08:30

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. října 2017 2. část nejčastěji kladených dotazů pro výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.  

20.10.2017 08:00

Výzva č. 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI (DMS pro ITI)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 20. října 2017 2. část nejčastěji kladených dotazů pro výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce a 02_17_049 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce pro ITI v prioritní ose 1 OP VVV.  

20.10.2017 08:00

Výzva č. 02_17_45 Individuální projekty Technické pomoci

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 18. října 2017 výzvu č. 02_17_45 Individuální projekty Technické pomoci v prioritní ose 4 OP VVV.

18.10.2017 15:25

Komu jsou určeny výzvy "pro ITI"

V časopisu Dotační komorník č. 3/2017 vyšel článek věnující se tématice zprostředkujících subjektů a výzvám pro ITI.

18.10.2017 09:36

Konzultační linka OP VVV v září vyřídila téměř 2000 dotazů

Praha, 11. října 2017 – Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání před půl rokem zřídil konzultační linku pro žadatele ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. Tým konzultační linky denně zodpoví průměrně 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Jen za září jich bylo bez mála 2000.

16.10.2017 11:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Pomůcka k nově zakotveným právům a povinnostem pedagogických pracovníků a k povinnému vyloučení žáka nebo studenta

Výklad k § 22a a 22b školského zákona upravujícím práva a povinnosti pedagogických pracovníků a k § 31 školského zákona nově upravujícímu postup v případě zvláště závažných porušení povinností stanovených zákonem.

12.09.2017 16:20

Věstník MŠMT 08/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 8/2017 (56 s.)

31.08.2017 15:02

Školský zákon ve znění účinném od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

Znění účinné od 1. 9. 2017.

16.08.2017 13:19

Věstník MŠMT 06-07/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 6-7/2017 (55 s.)

01.08.2017 09:38

Věstník MŠMT 05/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 5/2017 (76 s.)

25.05.2017 09:19

Věstník MŠMT 03-04/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXIII. Sešit 3-4/2017 (28 s.)

27.04.2017 16:42

Věstník MŠMT 01-02/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)

20.02.2017 10:41

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

02.02.2017 09:37

Věstník MŠMT 12/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)

20.12.2016 16:37

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

MŠMT uspořádalo kulatý stůl k genderové rovnosti

Praha, 23 října 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes ve spolupráci s neziskovou organizací Nesehnutí uspořádalo kulatý stůl a diskuzi na téma s názvem Genderově senzitivní vzdělávání: jeho význam a možná podpora na úrovni státní správy a neziskových organizací. Cílem bylo otevřít diskuzi a upozornit na význam genderové rovnosti ve vzdělávání. Tato odborná mezinárodní akce se konala v rámci projektu Genderová rovnost na MŠMT a zúčastnily se jí také kolegyně z Rakouska a Švédska.

23.10.2017 14:04

První celostátní konference ke vzdělávání žáků - cizinců

Praha, 20. října 2017 – V prostorách MŠMT se dnes uskutečnila konference pro pedagogy s názvem „Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky/studenty – cizince“. První celostátní setkání odborníků a pedagogů věnovanou integraci a vzdělávání dětí – cizinců pořádal Národní institut pro další vzdělávání.

20.10.2017 15:00

MŠMT nemůže při financování sportu postupovat dle návrhu ČUS

Praha, 20. října 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nemůže při rozdělování dotací z programu IV postupovat dle řešení navrženého Českou unií sportu. Sportovní svazy a střešní sportovní organizace, které mají nárok na dotaci z programu IV na údržbu a provoz sportovních zařízení, nemohou tuto dotaci dále přerozdělovat dalším spolkům.

20.10.2017 15:00

Setkání k mimořádnému nadání na MŠMT

Praha 19. října 2017 – O podpoře mimořádně nadaných žáků dnes jednali na MŠMT ředitelé a prvostupňoví učitelé z několika desítek základních škol z celé České republiky a psychologové z vybraných pedagogicko-psychologických poraden. Jednání bylo zaměřeno na výměnu zkušeností, sdílení rozšiřujících výukových materiálů, a také zprostředkování komplexního pohledu na problematiku nadaných dětí a jejich začleňování do vzdělávacího procesu.

19.10.2017 15:32

Školy letos dostanou peníze na navýšení platů z rozvojového programu

Praha, 19. října 2017 – MŠMT plní vládní usnesení o navýšení platů pedagogických a nepedagogických pracovníků od listopadu 2017, na tyto účely budou uvolněny peníze. Prostředky na navýšení platů v letošním roce rozdělí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím nového rozvojového programu. Od 1. listopadu 2017 se tarifní platy učitelů zvýší o 15 %, tarifní platy nepedagogických pracovníků pak o 10 %. Peníze na toto navýšení dostanou školy prostřednictvím krajů tak, aby je mohly použít už v prosincové výplatě.

19.10.2017 15:08

Náměstek Pícl ke vzdělávání žáků s autismem

Praha, 19. října 2017 – Náměstek ministra školství Václav Pícl dnes v Praze uvedl seminář věnovaný vzdělávání dětí, žáků a studentů s autismem. Seminář s názvem „Využití potenciálu aplikované behaviorální analýzy při vzdělávání žáků s autismem“ se uskutečnil v aule Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

19.10.2017 13:16

Ministr podepsal smlouvu o spolupráci s 18 NNO

Praha, 18. října 2017 - Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes podepsal smlouvy o dlouhodobé spolupráci s 18 vybranými strategickými partnery z řad nestátních neziskových organizací. Uzavřením těchto smluv o dlouhodobé spolupráci dojde ke zvýšení stability těch NNO, které dlouhodobě a kvalitně pracují s dětmi a mládeží a významným způsobem přispívají k naplňování Koncepce podpory mládeže na období 2014 až 2020.

18.10.2017 15:01

Ministr Štech navštívil ZŠ a MŠ Chotýšany

Praha, 18. října 2017 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Stanislav Štech dnes navštívil ZŠ a MŠ Chotýšany, která financovala přístavbu své školy pomocí investice ministerstva školství ve výši 13,5 milionu korun. Mateřská škola Chotýšany má dvě třídy s celkovou kapacitou 50 dětí, do devíti tříd základní školy může usednout 230 žáků.

18.10.2017 10:35

MŠMT bude se zástupci sportu připravovat podmínky financování pro rok 2018

Praha, 17. října 2017 – Podmínky financování sportu pro rok 2018 bude MŠMT připravovat ve spolupráci se zástupci sportovních organizací. Cílem je, aby na dotace dosáhly i malé sportovní kluby a systém financování byl stabilní a předvídatelný. Na dnešním jednání se na tom shodlo vedení MŠMT spolu se zástupci České unie sportu, Českého olympijského výboru, Sdružení sportovních svazů ČR a České obce sokolské.

17.10.2017 18:02

Společné vzdělávání je přirozená věc: L. Skálová

„Školou a přijetím to začíná a v životě, práci a vztazích to pak pokračuje. Je jednodušší oslovit manažera firmy, aby mladíka s postižením zaměstnal, jestliže má ze školy nenahraditelnou osobní zkušenost a vyrostl-li s někým, komu je třeba v něčem trochu pomoci, aby mohl zažít úspěch jako každý jiný,“ říká Lenka Skálová, která se ve společnosti Rytmus – od klienta k občanovi podporující samostatnost a nezávislost osob převážně s mentálním postižením, věnuje podpoře samostatného bydlení.  

17.10.2017 08:49