RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provedení § 6 odst. 5 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů, za kalendářní rok 2016

28.02.2017 08:42

Normativy církevních škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT-2738/2017.

24.02.2017 08:52

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení

Metodická pomůcka pro ředitele škol a školských zařízení zřizovaných obcí, svazkem obcí, krajem při projednávání rozpočtu přímých výdajů na kalendářní rok.

08.02.2017 12:24

Normativy soukromých škol na rok 2017

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2017 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-279/2017.

24.01.2017 14:31

2017

24.01.2017 14:15

Republikové normativy škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky na rok 2017

Stanovení výše republikových normativů 2017 vychází z materiálu čj. MSMT-37684/2016 „Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT – KÚ“.

13.01.2017 09:51

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2017 v úrovni MŠMT – KÚ

Dokument čj. MSMT-37684/2016 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2017 v úrovni MŠMT – KÚ.

13.01.2017 09:44

Směrnice MŠMT, č. j. MSMT-24005/2016

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností

13.01.2017 09:33

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. 

28.03.2017 14:58

Sdělení MŠMT – kritéria hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky a kritéria celkového hodnocení maturitní zkoušky ve školním roce 2016/2017. 

28.03.2017 14:57

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistíckého spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.

25.03.2017 18:51

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistíckého spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.

25.03.2017 18:51

Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje metodický materiál k nastavení pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s poruchou autistíckého spektra ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví a nastavení systémové metodické podpory a práce s rodinou a školou či školským zařízením.

25.03.2017 18:51

Centralizované rozvojové projekty podpořené v roce 2017

Článek obsahuje seznam všech podpořených centralizovaných rozvojových projektů v roce 2017.

22.03.2017 12:33

Výzva k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje, v souladu s čl. 20 odst. 4 platného znění „Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2017“ č. j. MSMT-1404/2017-2 ze dne 2. února 2017 "Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků" na rok 2017.

21.03.2017 08:09

Novinky v rekvalifikacích

Zde naleznete nejnovější změny a informace týkající se oblasti rekvalifikací.

16.03.2017 14:25

Akreditační komise

V této sekci naleznete konkrétní složení Akreditační komise pro akreditaci rekvalifikačních programů.

14.03.2017 15:00

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Informační seminář k investičním dotacím programu 133 710

Seminář je určen pro úspěšné žadatele o investiční dotaci v roce 2017 a dále pro účastníky programu, kteří administrují pokračující projekty.

24.03.2017 09:50

Výsledky rozdělení státních dotací v rámci programu 133 710 – Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy schválilo dne 21. února 2017 rozdělení státních dotací v rámci programu Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit.

23.02.2017 14:00

Vychází nové číslo Světa nadání

Druhé číslo pátého ročníku internetového časopisu pro odbornou veřejnost Svět nadání.

14.02.2017 14:51

Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – Programy č. 3 a 4

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech č. 3 a 4 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

13.02.2017 14:56

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2017

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

13.02.2017 14:10

Národní konference o mládeži 2017 - Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (Národní agenturou programu Erasmus+ v ČR) pořádají Národní konferenci o mládeži 2017 s podtitulem „Jaké jsou trendy současné mládeže a jak na ně reagovat?“. Akce se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze (Technická 2710/6, Praha 6) ve středu 1. března 2017 od 9:00 do 17:30 hod.

10.02.2017 07:45

VÝSLEDKY DOTAČNÍHO PROGRAMU NA PODPORU INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ROCE 2017

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programu na podporu Informačních center pro mládež v roce 2017.

07.02.2017 11:09

Výsledky RP Excelence středních škol 2016

Vyhodnocení rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence středních škol 2016

17.01.2017 15:13

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Rozhodnutí o výběru akcí, které budou zařazeny do financování v rámci vyhlášení státní podpory sportu pro rok 2017 – investiční prostředky

Na základě vyhlášené výzvy ze dne 20. 10. 2016, formálních a věcných kritérií, hodnocení expertních hodnotitelů a doporučení poradní expertní výběrové komise, MŠMT rozhodlo o výběru níže uvedených akcí, které budou zařazeny do financování ze státního rozpočtu v rámci programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu - programové financování, pro rok 2017.

08.03.2017 11:07

DOPLŇENÍ POJMU „VÝPŮJČKA“ – PROGRAM Č. IV – ÚDRŽBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

V návaznosti na vyhlášení neinvestičních dotačních programů státní podpory sportu pro spolky na období 2017 - 2019 a z důvodu velkého množství žadatelů, provozujících sportovní zařízení na základě smluv o „výpůjčce“, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doplňuje pojem „výpůjčka“ pro podávání žádostí v programu č. IV – Údržba a provoz sportovních zařízení. 

31.01.2017 17:36

Manuál pro vyúčtování za rok 2016 – Program VIII Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách.

Manuál obsahuje shrnutí požadavků a vzory příloh pro vyúčtování neinvestiční dotace v programu č. VIII za rok 2016.  

11.01.2017 11:03

Prodloužení termínu pro podávání žádostí v programu č. VIII.

PROGRAM č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách byl prodloužen do 15. 12. 2016, 24:00 hodin.

01.12.2016 11:41

Přehled Sportovních gymnázií 2016/2017

Sportovní gymnázia - školy s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou.

07.11.2016 18:22

Státní podpora sportu na období 2017-2019

Vyhlášení státní podpory na období 2017-2019 (neinvestiční dotace)

01.11.2016 16:00

Rozvojový program pro Sportovní gymnázia pro rok 2017

Vyhlášení Rozvojového programu pro rok 2017 "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" bylo projednáno poradou vedení MŠMT dne 1. listopadu 2016.

01.11.2016 15:04

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Pokrok v realizaci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za rok 2016

V časopise Dotační komorník č. 1/2017 byl publikovaný článek, který je tematicky zaměřený na informování o pokroku v realizaci OP VVV za uplynulý rok 2016. Najdete v něm odpovědi na otázky jako jaké byly aktivity OP VVV v roce 2016 nebo jaké výzvy se plánují pro rok 2017.

28.03.2017 10:02

Pro VOŠ je z evropských fondů připraveno 250 milionů korun

Praha, 24. března 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání připravilo výzvu, ze které vyšší odborné školy mohou v termínu od 4. dubna do 31. srpna 2017 získat až 250 milionů korun. Podpořeny budou projekty z ekonomické, humanitní, technické, zdravotní a pedagogické oblasti.

24.03.2017 15:13

Avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 24. března 2017 avízo výzvy č. 02_16_041 Vyšší odborné školy v prioritní ose 3 OP VVV. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 4. dubna 2017. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy 31. 8. 2017, 14:00.

24.03.2017 15:10

výzva č. 02_16_041 Vyšší odborné školy

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Vyšší odborné školy.

24.03.2017 14:55

Právní podpora

V této sekci naleznete aktuální pracovní nabídky v oblasti právní podpory.

24.03.2017 10:09

Den Evropy

Dne 4. května 2017 se bude konat Den Evropy. Letos dosáhlo založení Evropského sociálního fondu kulatého 60. výročí. V rámci stanu ESF se bude prezentovat také Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

23.03.2017 09:40

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část 2015

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 22. března 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část výzvy Teaming verze 3. Dokument je účinný od 22. března 2017.  

22.03.2017 16:25

Pravidla pro žadatele a příjemce - obecná část

ŘO OP VVV zveřejňuje anglickou verzi PpŽP – obecná část verze 4, vč. metodických dopisů. Tato anglická verze má informativní charakter, závazné jsou PpŽP – obecná část, vč. metodických dopisů v českém jazyce.

22.03.2017 16:15

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 01-02/2017

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 01-02/2017 (48 s.)

20.02.2017 10:41

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016 ze dne 22. listopadu 2016, o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností.

02.02.2017 09:37

Věstník MŠMT 12/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 12/2016 (36 s.)

20.12.2016 16:37

Školský zákon ve znění účinném od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017

Znění účinné od 1. 1. 2017.

13.12.2016 13:10

Věstník MŠMT 11/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 11/2016 (28 s.)

07.12.2016 15:35

Věstník MŠMT 09-10/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 09-10/2016 (100 s.)

31.10.2016 11:39

Věstník MŠMT 07-08/2016

Věstník MŠMT. Ročník LXXII. Sešit 07-08/2016 (68 s.)

22.08.2016 17:00

Zákon o podpoře sportu

Konsolidované znění zákona s novelou účinnou od 1. 1. 2017

17.08.2016 16:22

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

Aktuální znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalfikace

17.08.2016 16:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Medaili MŠMT získalo 44 vynikajících pedagogů

Praha, 28. března 2017 - Medaili MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, dnes z rukou ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové převzalo 44 vynikajících pedagogů a pedagožek. Na Den učitelů udělila ministryně Valachová také Plaketu Františky Plamínkové. Toto symbolické ocenění obdržela in memoriam učitelka Ludmila Vernerová. MŠMT tuto plaketu udělilo jako výraz odhodlání bojovat se šikanou a přispět k bezpečnějšímu prostředí ve školách.

28.03.2017 13:00

Ministryně Valachová jednala s generální ředitelkou CERN

Praha, 27. března 2017 - na osobní pozvání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové dnes navštívila Českou republiku generální ředitelka Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) prof. Fabiola Gianotti.

27.03.2017 19:30

MŠMT podpořilo projekt k odhalování šikany ve školách

Praha, 27. března 2017 – Ministryně školství Kateřina Valachová podpořila nový nástroj k odhalování šikany ve školách s názvem „Nenech to být“. Ten začne dnes fungovat na principu schránek důvěry, ale v elektronickém prostředí prostřednictvím webu nebo mobilních aplikací. Projekt získal záštitu ministryně školství a na jeho propagaci se podílí známý youtuber NejFake.

27.03.2017 12:01

Státní tajemník Fryč pozdravil valný sněm skautů

Praha, 27. března 2017 – Státní tajemník Jindřich Fryč vystoupil v sobotu jako host na třídenním valném sněmu skautů, který se konal od pátku ve Velkém Meziříčí. Šest stovek skautských vedoucích z celé republiky zde diskutovalo o dalším směřování této největší organizace dětí a mládeže v zemi a volilo vedení na další období. Sněm se koná každé tři roky. K hnutí se nyní hlásí bezmála 58.000 dětí a dospělých.

27.03.2017 11:19

Společné vzdělávání je přirozená věc: M. S. WALLISOVÁ

„Ve výchově přistupuji ke svému synovi jako ke zdravému, samozřejmě s respektem k jeho problému,“ říká Michaela Selmi Wallisová, matka devítiletého Jakuba, kterému byl diagnostikován atypický autismus, vývojová dysfázie a hyperkinetická porucha ADHD – neurovývojová porucha charakteristická především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou.

27.03.2017 09:01

Vysoké školy vzdělávající učitele si rozdělí 70 milionů

Praha, 21. března 2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu studijních programů zaměřených na přípravu pedagogických pracovníků.  Tato výzva s finanční alokací 70 milionů korun je jedním z opatření, kterým ministerstvo reaguje na přetrvávající nedostatek kvalitních pedagogů ve vzdělávacím systému České republiky.

21.03.2017 08:21

Ministryně jednala v Plzni o rozvoji technického vzdělávání

Plzeň, 20 - 21. března 2017 – Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová zavítala na dvoudenní návštěvu Plzeňského kraje, jednala zde o rozvoji technického vzdělávání. První den návštěvy v Plzni ministryně zavítala do Centra robotiky a science centra Techmania. O aktuální situaci ve školství a plánovaných krocích MŠMT pak ministryně hovořila při návštěvě místních škol a besedě s řediteli. Druhý den pracovního výjezdu se ministryně setkala s plzeňským hejtmanem a navštívila dětský domov Čtyřlístek.

20.03.2017 15:05

Společné vzdělávání je přirozená věc: P. DOČKALOVÁ

„S dětmi trávím většinu času, dnes a denně se od nich opravdu učím. Vnímám, jak se každé dítě jinak učí, jak každé potřebuje něco jiného, stejně jako i my, dospělí. Konkrétně se učím dávat hranice, plánovat, pracovat s cíli, být kongruentní, spontánní, respektovat je a obdivovat jejich jedinečnost, nadšení, spontánnost a fantazii,“ říká Petra Dočkalová, učitelka na základní škole v Náchodě a lektorka metod Instrumentálního obohacení a Zprostředkovaného učení Reuvena Feuersteina.

20.03.2017 08:56

Florbalové finále se představilo médiím

Praha, 15. března 2017 - Na západě Čech jsou sportovní hody. Plzeňští fotbalisté opět bojují o titul, hokejisté úspěšně procházejí play off a házenkáři dominují extralize. Ve dnech 22. a 23. března se však v Plzně otevře ještě jedna významná fronta – ve Sportovní hale se uskuteční republikové finále ve florbalu v rámci 3. ročníku Sportovní ligy základních škol o Pohár ministryně školství. Pořadatelé tohoto turnaje z 33. Základní školy Plzeň společně s dalšími hosty představili celou akci ve středu 15. března na tiskové konferenci v budově magistrátu.

15.03.2017 14:10

Společné vzdělávání je přirozená věc: R. ORGONÍKOVÁ

„Vždy jsem uznávala teorii, že ti silnější by měli „táhnout“ ty slabší… Pomáhat jim!“ říká Renata Orgoníková, maminka jedenáctiletého Filipa, jehož spolužákem a dobrým kamarádem je již pátým rokem také Toník, který se narodil s diagnózou Downův syndrom.

13.03.2017 09:09