RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Semináře k reformě financování regionálního školství

V průběhu února a března se budou konat seminářeZměna financování regionálního školství – aktuální informace k rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2020 a souvisejícím tématům. Semináře jsou určeny pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávajících státní správu v oblasti školství a úředníky odborů školství krajských úřadů.  

03.02.2020 13:16

Normativy soukromých škol na rok 2020

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-1338/2020.

28.01.2020 10:19

NORMATIVY CÍRKEVNÍCH ŠKOL NA ROK 2020

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT – 2094/2020-1, ve znění č.j. MSMT-7693/2020-1.  

28.01.2020 10:15

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020 vychází z materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020“, č.j. MSMT-168/2020.

24.01.2020 09:00

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020

V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020", č.j. MSMT-168/2020, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2020.

24.01.2020 09:00

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020

Materiál č.j. MSMT-168/2020 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.

24.01.2020 09:00

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 16:09

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 15:55

2020

14.01.2020 15:45

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření,  MSMT-37606/2019-3

02.01.2020 13:42

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Výzva na podporu studijních programů v oblasti umělé inteligenci s alokací 6,5 milionů EUR

Na konci února 2020 byla zveřejněna evropská výzva CEF Telecom - European Platform for Digital Skills and Jobs zaměřená na podporu uskutečňování magisterských studijních programů v oblasti umělé inteligence, v níž je dedikováno na kofinancování projektů až 6,5 milionů EUR. Termín podání žádostí je 12. května 2020.

31.03.2020 20:07

Informace MŠMT o zkouškách určených k nahrazování zkoušek z cizího jazyka profilové části maturitní zkoušky konané v roce 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje informaci o standardizovaných jazykových zkouškách nahrazujících zkoušku z cizího jazyka profilové části, které ředitel školy může zvolit pro konání maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2021.

31.03.2020 17:13

Informace o možnosti změny formy uskutečňování vzdělávacího programu akreditovaného pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

V souvislosti s opatřeními navazujícími na usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření podle Čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, informuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) jako příslušný správní orgán pro udělování akreditací v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, že umožňuje realizovat aktuálně uskutečňované programy akreditované v prezenční formě (případně kombinované formě) nově také distanční formou za pomoci on-line technologií, a to na základě oznámení akreditované vzdělávací instituce a za podmínek uvedených níže.

25.03.2020 14:34

Memorandum o spolupráci ČR a SR v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací a celoživotního učení

Memorandum o spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, kvalifikací a celoživotního učení mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

20.03.2020 18:59

Informace/FAQ pro oblast VŠ a VaV - nouzový stav

Na této stránce MŠMT zodpovídá často kladené otázky pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19 na tyto oblasti a doplňuje informace k aktuálně řešeným situacím a důsledkům.

19.03.2020 12:39

Konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích s ohledem na aktuální situaci vyplývající z krizových opatření vlády ČR

Vyjádření  MŠMT pro oblast konání zkoušek z profesních kvalifikací a vzdělávání v rekvalifikacích 

17.03.2020 14:43

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA POSKYTNUTÍ DOTACE NA STIPENDIA STUDENTŮM SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL NA ROK 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace soukromým vysokým školám na stipendia na rok 2020. Dotace je určena na stipendia poskytovaná studentům soukromých vysokých škol podle § 40 odst. 2, § 91 odst. 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (ubytovací stipendia) a § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách (sociální stipendia).    

16.03.2020 14:15

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE V PROGRAMECH STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Dovolujeme si Vás upozornit na to, že za děti a mládež do 26 let se pro účely tohoto programu (výzvy pro rok 2020) považují ročníky 1994 a mladší.

17.03.2020 12:32

III International Competition for the Best Scientific Project in Chemistry

MŠMT obdrželo nabídku k účasti v mezinárodní soutěži o nejlepší výzkumné projekty v oblasti chemie. Více informací je uvedeno v přílohách:

27.02.2020 14:58

2018

19.02.2020 15:33

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020. MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech.

13.02.2020 17:44

Výsledky DP na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020.    MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech.

29.01.2020 14:53

Kontakt

28.01.2020 10:49

Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva na rok 2020. K podpoře v programech 1 - 4 je navrženo 95 projektů v celkové částce 243 596 276 Kč.      

23.01.2020 14:02

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ PRO VYBRANÉ ŽADATELE VÝZVY V5 SPORT, INVESTICE 2020 PRO SK A TJ

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvy V5 Podprogramu 133D531 v roce 2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

12.02.2020 11:21

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ PRO VYBRANÉ ŽADATELE VÝZVY V6 SPORT, INVESTICE 2020 PRO ÚSC

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvy V6 Podprogramu 133D531 v roce 2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

12.02.2020 10:42

Rozdělení finančních prostředků ze státního rozpočtu - MŮJ KLUB 2019

V roce 2019 bylo v programu MŮJ KLUB podpořeno 5526 spolků, kterým byly rozděleny finanční prostředky v celkové částce 1 280 184 741,00 Kč.

17.01.2020 12:49

Kontakty

Ohledně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

13.01.2020 00:00

Akreditace - změna od 1. 1. 2020

Změna v podávání žádostí o akreditace v oblasti sportu od 1.1.2020

08.01.2020 11:48

ZMĚNA V ZÁPISE FYZICKÝCH OSOB (SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ) DO REJSTŘÍKU SPORTU

S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo.

02.01.2020 13:01

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzva Pořízení samostatného movitého majetku 2020

MŠMT vyhlašuje Výzvu Pořízení samostatného movitého majetku 2020 k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. Jedná se o výzvu určenou pro Sportovní svazy s celostátní působností, jejichž sportovní odvětví je uznané Mezinárodním olympijským výborem. Výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem předkládání žádostí do 30. 04. 2020 s alokací 180 mil. Kč.

23.12.2019 23:28

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

23.12.2019 23:13

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020

27.03.2020 09:05

Věstník MŠMT 03/2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 3/2020 (124 s.).

13.03.2020 17:02

Věstník MŠMT 02/2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 2/2020 (196 s.).

24.02.2020 11:27

Věstník MŠMT 01/2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020 (4 s.). (č. 8-12/2019 nebyla vydána)

16.01.2020 09:54

Věstník MŠMT 07/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).

05.11.2019 09:24

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Velké výzkumné infrastruktury v boji s Covid-19

Praha, 1. dubna 2020 - Velké výzkumné infrastruktury financované MŠMT poskytují na preferenční bázi otevřený přístup ke své výzkumné instrumentaci, výpočetním zdrojů a datovým archivům, aby svým uživatelům z řad vědecké komunity umožnily okamžitou realizaci výzkumů a studií souvisejících s vývojem účinných diagnostických metod, léčebných postupů a očkovacích látek proti novému kmeni koronaviru SARS-CoV-2 a socioekonomických dopadů mimořádných opatření, která byla po celém světě zavedena v reakci na pandemii Covid-19.

01.04.2020 16:03

Evropské výzkumné infrastruktury spojují své síly proti SARS-CoV-2

Praha, 1. dubna 2020 - Celý svět zažívá zdravotní krizi, v posledních desetiletích bezprecedentních rozměrů. Každým dnem jsou tisíce a tisíce Evropanů nakaženy virem SARS-CoV-2 a počet těch, jež onemocnění podlehnou, rychle stoupá.

01.04.2020 15:53

Mimořádná výzva CEI

Středoevropská iniciativa (Central European Iniciative, CEI), která je sdružením pro regionální přeshraniční spolupráci zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy, vyhlásila mimořádnou výzvu k předkládání návrhů projektů v souvislosti s probíhající pandemií viru COVID-19.

31.03.2020 15:15

Nový zákon umožní posunout termíny zkoušek na VŠ

Praha, 30. března 2020 - Vysoké školy budou moci posunout termíny přijímacích i státních zkoušek či obhajob dizertačních prací podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie. Zároveň bude možné konat tyto zkoušky distančně. Studentům se půlrok od 1. března do 31. srpna 2020 také nebude počítat do lhůt pro stanovení poplatku za studium, dodržení maximální přípustné délky studia a pro přiznávání stipendií. Návrh zákona připravilo MŠMT v souvislosti s uzavřením škol kvůli zamezení šíření viru COVID 19. Nový zákon by měl platit jen pro tento rok, a to jak na veřejných, tak i soukromých a státních vysokých školách. MŠMT na návrhu spolupracovalo s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol.

30.03.2020 19:22

Maturity, závěrečné a přijímací zkoušky: Jak to letos bude?

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru připravilo plán, jak proběhnou jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol, v případě maturity a závěrečných zkoušek to pak budou tři týdny. Zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 byl přijat vládou i Parlamentem ČR a následně podepsán prezidentem republiky.

27.03.2020 10:00

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

18.03.2020 13:00

MŠMT připravilo nový web pro podporu vzdělávání na dálku

S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky z 12. března 2020 připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nový web jako podporu pro školy a učitele při vzdělávání žáků a studentů na dálku.

12.03.2020 19:05

MŠMT v Bruselu: Podpora mobility ve vzdělávání a výzkumu

Brusel, 20. února 2020 - Dne 20. února 2020 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve formaci pro vzdělávání. Delegaci ČR vedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

21.02.2020 11:34

Olympijský rok 2020 přinese sportovním reprezentacím dvojnásobnou podporu oproti OH 2016

Praha, 18. února 2020 - MŠMT schválilo návrhy na podporu v programu REPRE pro sportovní svazy, ale i podporu na zajištění výpravy na letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu, které se uskuteční v letošním roce. Dobrou zprávou je, že se sportovci budou moci připravovat za výrazně vyšší podpory než tomu bylo v olympijském roce 2016. Růst dotací ve sportu v posledních letech totiž umožnil až dvojnásobnou výši podpory.

18.02.2020 15:50

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka Techniky na vybraných ZŠ

Praha, 10. ledna 2020 - Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

10.01.2020 10:03