RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA č. 4 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořízení vícemístných vozidel

Cílem výzvy je jednorázové pořízení vícemístných vozidel pro vybrané organizace z uzavřené rámcové dohody MŠMT a to v letech 2019/2020. Z dotace lze pořídit pouze vozidla s označením „1 B“ a „1 C“ z rámcové dohody MŠMT na dodávku vícemístných vozidel, část 2 této dohody.  

03.10.2019 15:05

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:04

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:01

Doplnění normativů neinvestičních výdajů soukromých škol na rok 2019

Č.j. MSMT-24896/2019, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019 (stanovených č.j. MŠMT-17/2019)

03.09.2019 08:26

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019

Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které jsou zřizovány registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (stanovených č.j. MSMT-2059/2019)

02.09.2019 12:42

Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2019

Materiál MŠMT č.j.: MSMT-9715/2019-1 obsahuje vzájemné porovnání krajských normativů mzdových prostředků (MP) a ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) ze státního rozpočtu připadajících na jednotku výkonu za rok, stanovených jednotlivými krajskými úřady v roce 2019.

18.07.2019 10:12

Státní závěrečný účet MŠMT za rok 2018

Závěrečná zpráva o kapitole MŠMT za rok 2018

18.06.2019 08:51

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019

Rozpočet kapitoly MŠMT na rok 2019 a rozdělení závazných ukazatelů mezi jednotlivé školské úseky

06.05.2019 20:35

Normativy církevních škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

06.02.2019 12:57

Normativy soukromých škol na rok 2019

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2019 pro účely poskytování dotací soukromému školství", č.j. MSMT-17/2019.

31.01.2019 09:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Konference - představení HSVP 2030+ dne 7.11.2019

SAVE THE DATE! Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 proběhne na Magistrátě hl. m. Prahy konference k představení textu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Dokument vypracovala pro MŠMT externí expertní skupina pod vedením prof. Arnošta Veselého a bude sloužit jako základní podkladový materiál pro tvorbu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Seminář shrne a symbolicky uzavře první etapu a zároveň otevře druhou fázi přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, která se zaměří na proces implementace, tj. plán konkrétních kroků a opatření vedoucích k naplnění vytyčených cílů.  Registrace a další infromace budou zveřejněny cca. 14 dnů před konáním akce.

11.10.2019 16:40

VÝZVA č. 1/133 240 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol

MŠMT vyhlašuje výzvu č. 1/133 240 z programu 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol v roce 2019. Oprávněným žadatelem o dotaci je veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Žádosti budou přijímány od 11. 10. 2019 do 31. 10. 2020.  

09.10.2019 14:47

Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řízení státních příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání, které zřizuje, č. j. MSMT-30262/2019-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Pokyn, kterým se vymezují základní vztahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k řízení státních příspěvkových organizací vykonávajících činnost školy v oblasti speciálního vzdělávání, které zřizuje, č. j. MSMT-30262/2019-1. 

04.10.2019 13:31

VÝZVA č. 4 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořízení vícemístných vozidel

Cílem výzvy je jednorázové pořízení vícemístných vozidel pro vybrané organizace z uzavřené rámcové dohody MŠMT a to v letech 2019/2020. Z dotace lze pořídit pouze vozidla s označením „1 B“ a „1 C“ z rámcové dohody MŠMT na dodávku vícemístných vozidel, část 2 této dohody.  

03.10.2019 15:05

Posudky Nezávislé odborné komise podzim 2019

Nezávislá odborná komise (NOK) je poradním orgánem MŠMT při vyřizování žádostí žadatelů o přezkoumání výsledků hodnocení maturitní zkoušky. V komisi jsou zastoupeni odborníci na vzdělávání, testologii, metodiku a didaktiku předmětů z akademické obce a odborníci z Národního ústavu pro vzdělávání, kteří posuzují soulad obsahu didaktických testů s obsahem katalogů požadavků ke společné části maturitní zkoušky. 

01.10.2019 16:23

OSVĚDČENÍ

30.09.2019 15:36

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:04

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:01

Habilitační řízení

30.09.2019 11:01

KONFERENCE "Národní cena kariérového poradenství 2019" (3. 10. 2019)

Místo konání: hotel Eden, Vladivostocká 2, Praha 10

26.09.2019 11:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

11.10.2019 10:45

VÝZVA PRO ROK 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020. Výzva obsahuje věcné zaměření výzvy, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti.    

20.09.2019 11:23

Vyhlášení rozvojového programu - Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje k dnešnímu datu vyhlášení rozvojového programu Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020. Vyhlášení obsahuje věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti.

20.09.2019 10:18

Program Talnet

Talnet je projekt pro zvídavou a nadanou mládež let se zájmem o přírodní a technické vědy i pro jejich učitele z celé České republiky.  Talnet nabízí vzdělávací, badatelské a komunikační aktivity z různých oborů fyziky, matematiky, chemie, biologie, geografie a technických disciplín šité na míru zvídavým. Talnet přispívá k zahájení úspěšné studijní a profesní kariéry Talnet pomáhá pedagogům v péči o nadané studenty, informuje o aktivitách pro nadané i mimo Talnet, nabízí seminář pro učitele Talnet poskytuje prostor pro komunikaci, diskuzi a řešení problémů vědeckých i jiných s podobně zaměřenými studenty, umožňuje kontakt s experty v oboru a vytváří tak podmínky pro další rozvoj nadání účastníků Hlavními typy aktivit v Talnetu jsou online kurzy (T-kurzy), práce na vlastních projektech, exkurze na odborná pracoviště s online přípravou (T-exkurze), projektově badatelská aktivita s online přípravou garantů badatelských záměrů (T-expedice), společná soustředění, mezinárodní aktivity a strukturované hry pro jednotlivce i týmy

13.09.2019 08:54

Komora mládeže

13.09.2019 08:31

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

SPUŠTĚNA INFOLINKA "MŮJ KLUB 2020"

V  souvislosti se zveřejněním výzvy MŮJ KLUB 2020 byla spuštěna Infolinka: tel. č. 234 812 720 (PO – ČT od 9:00 do 17:00 hod. a PÁ 8:00 – 15:00 hod.) S případnými dotazy k výzvě se obracejte na tuto infolinku, případně na e-mail: mujklub@msmt.cz.

15.10.2019 11:45

Můj klub 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků

Praha, 7. října 2019 - Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených k 02.10.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

07.10.2019 08:59

Výzva TALENT 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu TALENT 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovně talentované mládeže.

02.10.2019 13:23

Výzva REPRE 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu REPRE 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovní reprezentace České republiky.

02.10.2019 13:13

Výzva MŮJ KLUB 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2020 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let.

02.10.2019 12:56

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO SPORTOVNÍ GYMNÁZIA PRO ROK 2020

Vyhlášení Rozvojového programu "Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou" pro rok 2020 bylo projednáno a schváleno poradou vedení MŠMT dne 1. října 2019 pod č. j.: MSMT- 29486/2019-2.

02.10.2019 12:45

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531 PODPORA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADY SPORTU – ÚSC, SK A TJ

MŠMT vyhlašuje Výzvu V6 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou  pouze pro ÚSC nad 10 tis. obyvatel – obec, městská část, obvod statutárního města (v souladu s právním postavením, které jim bylo svěřeno statutárním městem) a kraj.

20.09.2019 13:50

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PODPROGRAMU 133D 531

Praha, 21. září 2019 - MŠMT vyhlašuje Výzvu V5 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

20.09.2019 13:50

Sportování bez bariér 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 15.09.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci Výzvy č. 1 Sportování bez bariér 2019 - SPORTOVNÍ REPREZENTACE ZPS, Výzvy č. 2 Sportování bez bariér 2019 - PODPORA SPORTOVNÍCH SPOLKŮ ZPS S CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOSTÍ, Výzvy č. 3 Sportování bez bariér 2019 – PODPORA SK A TJ ZPS a Výzvy č. 4 Sportování bez bariér 2019 – VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ AKCE ZPS. Přehled obsahuje vývoj financování sportovních organizací zdravotně postižených sportovců ze státního rozpočtu v letech 2017 (resp. 2018) – 2019. Informace o přidělených dotacích jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

12.09.2019 11:00

Organizace sportu 2019 - přehled vyplacených finančních prostředků k 31.07.2019

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled vyplacených finančních prostředků rozdělených v rámci výzev Organizace sportu 2019. Přehled obsahuje vývoj financování činnosti sportovních organizací ze státního rozpočtu v letech 2015 – 2019 v rámci programů / výzev zaměřených na organizaci sportu. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů.

31.07.2019 12:30

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019

Znění účinné od 15. 2. 2019.

18.02.2019 09:44

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

Věstník MŠMT 09-10/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 09-10/2018 (12 s.).

12.10.2018 13:18

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Po absolventech VŠ je velká poptávka na trhu práce

Praha, 10. října 2019 - Nedávno dokončené šetření Absolvent, realizované souběžně s pilotním ročníkem mezinárodního šetření Eurograduate, ukazuje, že situace na trhu práce je pro absolventy vysokých škol velmi příznivá. Jejich míra nezaměstnanosti se blíží nule, většina z nich pracuje na pozicích odpovídajících jejich vzdělání a nástupní mzdy rostou dokonce ještě rychleji než průměrná mzda ve zbytku ekonomiky. Zaměstnavatelé napříč obory se shodují, že navzdory rozšíření přístupu k vysokoškolskému vzdělávání se stále potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, a vysokoškoláků by dokázali zaměstnat ještě více.

10.10.2019 13:44

MŠMT podporuje spolupráci evropských metrologických institutů

Praha, 7. října 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytne Českému metrologickému institutu (ČMI) podporu na realizaci 14 nových projektů výzkumu, vývoje a inovací. ČMI uspěl v mezinárodní výzvě Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum (EMPIR) a do roku 2022 obdrží od MŠMT na uvedené projekty celkem 23 322 000,- Kč. Dané projekty budou spolufinancovány Evropskou komisí, a to z prostředků rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020). MŠMT tak finančně podpoří české výzkumné týmy zapojující se do projektů EMPIR i v 5. roce provádění programu a přispěje k zintenzivnění vzájemné spolupráce evropských metrologických institutů.

07.10.2019 13:10

Evropské dny pro výzkum a inovace 2019

Praha, 26. září 2019 – První ročník konference věnované evropské politice výzkumu a inovací „European Research and Innovation Days“ se uskutečnil od 24. do 26. září v Bruselu.  Hlavním cílem pilotního ročníku bylo ve spolupráci se stakeholdery upřesnit programové priority pro evropské investice do výzkumu a inovací, které budou v nadcházejících letech na úrovni EU realizovány prostřednictvím 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace „Horizon Europe“ (2021–2027).

26.09.2019 19:12

Dostat se do CERN je pro české studenty nyní mnohem snazší

Ženeva, 28. srpna 2019 - Studenti českých vysokých škol mají nově větší šanci uspět ve výběrových řízeních do Studentských programů v Evropské organizaci pro jaderný výzkum (CERN). Umožní to nová Dohoda uzavřená mezi MŠMT a CERN, kterou dnes v Ženevě podepsal náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček. MŠMT si od dohody slibuje navýšení počtu českých studentů v CERN, které by dále vedlo také ke zvýšení počtu zaměstnanců z ČR v CERN, které je dosud na nízké úrovni.

28.08.2019 14:09

Rezort školství získá v roce 2020 další více než 1 mld. Kč

O další 1 mld. Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 mil. Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se na dnešním jednání k rozpočtu na příští rok ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga. Celkový rozpočet kapitoly MŠMT bez zdrojů EU dosáhne téměř 213 mld. Kč, což představuje meziroční navýšení o 17 mld. Kč.

19.08.2019 11:00

Vysoké školy zlepšují podmínky pro úspěšné studium

Praha, 16. srpna 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy i samotné vysoké školy v posledních letech přijaly celou řadu opatření pro zlepšení podmínek pro úspěšné studium. Nově zveřejněná data ukazují, že tato snaha má své první výsledky.

16.08.2019 09:33

Sjednocení podmínek pro asistenty pedagoga sníží administrativu

Praha, 15. srpna 2019 – Asistenti pedagoga ve speciálních školách a třídách pro žáky se zdravotním postižením budou financováni novým způsobem. Cílem ministerstva školství je snížit školám nadměrnou administrativu a upevnit pozici asistenta v rámci pedagogického sboru.   

15.08.2019 13:05