RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

VÝZVA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k podání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na činnost škol a školských zařízení zřizovaných registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, pro kalendářní rok 2020.

28.11.2019 10:31

Výnos ministra č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j. MSMT-27752/2019

21.10.2019 12:07

Výnos ministra č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 12/2019, kterým se vydává Směrnice upravující předávání údajů do Centrálního systému účetních informací státu, č.j. MSMT-27752/2019

21.10.2019 12:06

VÝZVA č. 4 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o poskytnutí dotace na podporu pořízení vícemístných vozidel

Cílem výzvy je jednorázové pořízení vícemístných vozidel pro vybrané organizace z uzavřené rámcové dohody MŠMT a to v letech 2019/2020. Z dotace lze pořídit pouze vozidla s označením „1 B“ a „1 C“ z rámcové dohody MŠMT na dodávku vícemístných vozidel, část 2 této dohody.  

03.10.2019 15:05

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:04

Přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol, školních družin, základních uměleckých škol a vyšších odborných škol v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020.

30.09.2019 15:01

Doplnění normativů neinvestičních výdajů soukromých škol na rok 2019

Č.j. MSMT-24896/2019, Doplnění normativů neinvestičních výdajů na rok 2019 pro účely poskytování dotací na činnost škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí, svazkem obcí nebo registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, v roce 2019 (stanovených č.j. MŠMT-17/2019)

03.09.2019 08:26

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Informace k udělování čestného názvu škole nebo školskému zařízení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) vydává k udělování čestných názvů právnickým osobám a organizačním složkám státu vykonávajícím činnost školy nebo školského zařízení podle § 170 písm. e) zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následující informace.

12.12.2019 17:30

Informace k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách od školního roku 2019/2020

MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních uměleckých školách s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na otázky škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu. Zveřejněná verze reflektuje právní stav k prosinci 2019.

10.12.2019 16:00

Erasmus in Schools

Chcete, aby si žáci procvičili cizí jazyky, poznali jiné kultury a rozšířili si obzory? Lákalo by vás oživit výuku nevšedním způsobem? Zapojte se do projektu Erasmus in Schools!

09.12.2019 18:21

Informace k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí od školního roku 2019/2020

MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování osvědčení vydávaného poskytovateli vzdělávání v zahraničí s platností od školního roku 2019/2020. 

06.12.2019 13:49

Informace k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích

MŠMT vydává aktualizovaný souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení ve středních školách a v konzervatořích s platností od školního roku 2019/2020. Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení. Informace bude periodicky doplňována o další doporučení tak, aby poskytovala školám komplexní informaci soustředěnou do jednoho materiálu.

06.12.2019 12:22

Bologna Hub Online Training – videa pro VŠ

Boloňský tým Německé akademické výměnné služby (DAAD) ve spolupráci s profesorem Anthonym Vickersem z University of Essex vytvořil sérii užitečných videí, která mohou pracovníci vysokých škol využít při tvorbě studijních programů a předmětů a při uznávání studijních výsledků po návratu studentů z mobilitních programů.

04.12.2019 16:57

Centralizované rozvojové projekty podpořené v roce 2019

Článek obsahuje seznam všech podpořených centralizovaných rozvojových projektů v roce 2019.

04.12.2019 15:13

Formuláře vyúčtování dotací za rok 2019 na webu is-prevence spuštěny

Informace k vyúčtování 2019: Na webu is-prevence jsou aktuálně zveřejněny formulář a přílohy pro vyúčtování dotací za rok 2019. Nezapomeňte doložit i vypořádání se státním rozpočtem a v případě vratek i Avízo o platbě. Oba dokumenty tvoří přílohu vyúčtování a je nezbytné je k formuláři přiložit. Současně, stejně jako u žádostí, nezapomeňte stvrdit údaje ve vyúčtování doložením čestného prohlášení.

04.12.2019 10:40

Doklady o vzdělání ze zahraničních škol v ČR

Článek podává základní informace o dokladech o vzdělání, které vydávají zahraniční školy na území ČR.

03.12.2019 18:14

Adult Education Survey (AES) Šetření o vzdělávání dospělých

Šetření AES je realizováno v pětileté periodicitě a zabývá se sběrem údajů a dat o účasti a neúčasti dospělých osob ve věku 25 – 64 let na celoživotním učení. Šetření probíhá v členských státech Evropské unie.

03.12.2019 14:39

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020".       

01.11.2019 12:10

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020“ .         

01.11.2019 12:05

Aktualizované dokumenty

17.10.2019 08:43

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍCH DOTACÍ ZA ROK 2020

NNO odpovídají za hospodárné použití poskytnutých rozpočtových prostředků státního rozpočtu v souladu s rozhodnutím o poskytnuté dotaci.

11.10.2019 10:45

VÝZVA PRO ROK 2020 - PROGRAMY STÁTNÍ PODPORY PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

MŠMT projednalo a dne 18. září 2019 schválilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva pro rok 2020. Výzva obsahuje věcné zaměření výzvy, okruh oprávněných žadatelů, náležitosti žádosti a termín uzávěrky podání žádosti.    

20.09.2019 11:23

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

PODKLADY K ZÁVĚREČNÉMU VYHODNOCENÍ AKCE PODPROGRAMU 133D 523 ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTOVNÍCH SVAZŮ

Podklady k závěrečnému vyhodnocení akce podprogramu 133D523 rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže - Výzva pořízení samostatného movitého majetku 2019.

12.12.2019 15:11

Přehled poskytnutých dotací v rámci Výzvy na Pořízení samostatného movitého majetku 2019 k 2 .12. 2019

V rámci dotačního investičního programu 133 520 - Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže bylo v roce 2019 k 2. 12. 2019 podpořeno 42 investičních akcí.

04.12.2019 15:45

Přehled poskytnutých dotací v rámci Výzvy V3 a V4 k 2. 12. 2019

V rámci dotačního investičního programu 133 530 - Podpora materiálně tecnické základny sportu 2017-2024 bylo v roce 2019 k 2. 12. 2019 podpořeno 126 investičních akcí.

04.12.2019 15:17

Rozdělení finančních prostředků pro sportovní gymnázia 2019

Rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“

03.12.2019 15:33

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Olympijské a paralympijské hnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Olympijské a paralympijské hnutí k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které zastupují Českou republiku v Mezinárodním olympijském výboru a Mezinárodním paralympijském výboru.

26.11.2019 15:16

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Olympijské a paralympijské hnutí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Olympijské a paralympijské hnutí k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností, které zastupují Českou republiku v Mezinárodním olympijském výboru a Mezinárodním paralympijském výboru.

26.11.2019 15:16

MŮJ KLUB 2019 – DOTACE JSOU ROZDĚLENY A TÉMĚŘ VYPLACENY!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 20.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

21.11.2019 13:09

MŮJ KLUB 2019 – DOTACE JSOU ROZDĚLENY A TÉMĚŘ VYPLACENY!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 20.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

21.11.2019 13:09

MŮJ KLUB 2019 – U 5.820 JE ROZHODNUTO, ZBÝVÁ POSLEDNÍCH 130 KLUBŮ!

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy aktualizuje informace o stavu a vyplácení prostředků k 13.11.2019 v rámci Výzvy MŮJ KLUB 2019. Informace o přidělených dotací jsou zveřejňovány až po ukončení dotačních řízení a vyplacení prostředků na účty žadatelů. Seznamy jsou zveřejňovány po částech („vlnách“), které jsou postupně od počátku letošního roku předkládány poradě vedení ministerstva a dochází k vyplacení dotace všem žadatelům v rámci celé části. Do jednotlivých částí jsou žadatelé zařazováni po kontrole žádosti (včetně vyúčtování a finančního vypořádání dotace za rok 2018) a po odstranění vad žádosti či úpravě žádosti. V prvních „vlnách“ byla navržena dotace zejména subjektům, jejichž žádosti byly po formální i věcné stránce v pořádku anebo v roce 2018 dotaci neobdržely.

14.11.2019 12:40

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 07/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).

05.11.2019 09:24

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

Školský zákon ve znění účinném od 15. 2. 2019

Znění účinné od 15. 2. 2019.

18.02.2019 09:44

Věstník MŠMT 11/2018

Věstník MŠMT. Ročník LXXIV. Sešit 11/2018 (76 s.).

30.11.2018 14:12

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

ČR a Francie podepsaly dohodu o výměnných stážích doktorandů

Praha, 9. prosince 2019 – Náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček a francouzský velvyslanec Roland Galharague podepsali dohodu o posílení výměnných výzkumných a studijních pobytech doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Dohoda umožňuje poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich studia ve Francii a francouzským studentům do České republiky. Tento stipendijní program bude spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraničních věci Francie. Studenti budou moci tento program využít již v roce 2020.

09.12.2019 16:45

Setkání k systémové podpoře inkluze

Praha, 5. prosince 2019 – Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

05.12.2019 15:08

Pisa 2018: Čeští žáci si mírně polepšili

Praha, 3. prosince 2019 - Zlepšení ve všech třech sledovaných gramotnostech - čtenářské, přírodovědné i matematické - u českých žáků prokázaly výsledky mezinárodního šetření PISA 2018. V případě čtenářské gramotnosti se navíc ukázalo, že žáci veřejných škol jsou na tom výrazně lépe, než žáci škol soukromých či církevních. O výsledcích šetření dnes před novináři hovořili ministr školství Robert Plaga a ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

03.12.2019 12:08

Novou ekonomickou náměstkyní MŠMT bude Pavla Katzová

Praha, 29. listopadu 2019 – Náměstkyní pro řízení ekonomické sekce byla od prosince jmenována Pavla Katzová. Ta dosud působila na MŠMT jako zástupkyně dosavadní ekonomické náměstkyně Zuzany Matuškové, která ve funkci končí na vlastní žádost. Zuzana Matušková bude od prosince zastávat funkci náměstkyně člena vlády.

29.11.2019 10:31

MŠMT navyšuje svůj příspěvek na kosmický výzkum v rámci ESA

Praha, 28. 11. 2019 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy navýšilo svůj příspěvek na programy ESA v oblastech výzkumu a vývoje, který do roku 2022 dosáhne výše až 350 mil. Kč ročně. Stalo se tak u příležitosti zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni Space19+, které se uskutečnilo ve dnech 27. až 28. listopadu 2019 ve španělské Seville, 

28.11.2019 15:22

4. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur

Praha, 19. listopadu 2019 - Na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy se uskutečnil 4. ročník Národního dne velkých výzkumných infrastruktur ČR, uspořádaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na 180 účastníků konference debatovalo o aktuálních tématech politiky velkých výzkumných infrastruktur v ČR. Letošní ročník se přitom zaměřil zejména na otázky související s analýzou socioekonomických přínosů velkých výzkumných infrastruktur a jejich klastrování. LINDAT/CLARIAH-CZ (Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy), v jejíchž prostorách konference proběhla, je jedním z příkladů dobré praxe obou těchto aspektů. Jedná se o český národní „uzel“ evropských výzkumných infrastruktur CLARIN ERIC a DARIAH ERIC. Co do jejích socioekonomických dopadů, LINDAT/CLARIAH-CZ zprostředkovává digitální technologie jak pro provádění špičkového výzkumu a vývoje v oblastech kultury, umění a humanitních věd, tak i pro jejich využití širokou laickou veřejností.

19.11.2019 14:40

Veřejnost otestuje rozsáhlou databázi materiálů pro modulovou výuku na SOŠ

Praha, 22. října 2019 - Zvýšit kvalitu odborného vzdělávání je jedním z hlavních cílů projektu Modernizace odborného vzdělávání. Důležitým nástrojem při tom bude informační systém, který nyní vstupuje do veřejné konzultace. Střední odborné školy zde budou čerpat inspiraci a také vytvářet vlastní vzdělávací moduly a komplexní úlohy pro svoji výuku, ale i pro tvorbu školních vzdělávacích programů.

22.10.2019 13:46

Informační materiál k reformě financování

Praha, 17. října 2019 - V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství vydalo MŠMT informační materiál k této problematice včetně nejčastějších mýtů, které kolem reformy vznikly.

17.10.2019 15:08