Kalendář akcí

Minimalizovat
II6 06.02.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce - vhodné pro šablony MŠ a ZŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 10 Doplňující vzdělávací obory a průřezová témata > Inkluze
Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga; DVPP > vychovatelé školských zařízení; DVPP > učitelé MŠ; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > ředitelé škol a školských zařízení
Popis kurzu:

Celková hodinová dotace: 8 vyuč. hodin

Seminář je zaměřený na problematiku práce asistenta pedagoga a naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přehled témat:

1.
 Asistent pedagoga a jeho vymezení v legislativě (pracovní pozice, kvalifikační předpoklady, financování). Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem.  Role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga (spolupráce se speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným poradcem) a metodické vedení.

2.
 Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu (náplň práce asistenta pedagoga, jeho osobnost, další vzdělávání, úskalí práce asistenta pedagoga.)

3. Společné působení asistenta pedagoga a učitele v pedagogickém procesu (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga.

4.
 Práce asistenta pedagoga s dětmi a žáky se zdravotním postižením, s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, s poruchou komunikace a s poruchou autistického spektra.

5.
 Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Konkrétní zkušenosti učitelky a asistentky pedagoga – příklady

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout pedagogům základních škol, asistentům pedagogů, vedoucím pracovníkům, případně dalším zájemcům informace o práci asistentů pedagogů v kooperaci s pedagogy a dalšími subjekty, které vstupují do systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole. Seminář zároveň nabízí konkrétní příklady spolupráce a vlastní zkušenosti lektorky. 

Více informací a registrace