Kalendář akcí

Minimalizovat
II8 08.02.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Studium pro asistenty pedagoga - únor 2019 - květen 2019
Studium pro asistenty pedagoga - únor 2019 - květen 2019
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Studium pro asistenty pedagoga
Cílová skupina:DVPP > asistenti pedagoga
Popis kurzu:

Cílem studia je získat vědomosti a dovednosti, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.  

Studium je určeno zájemcům o práci na pozici asistent pedagoga. Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb., § 20, písm. e).

 Vstupní podmínky pro přijetí ke studiu: 
- min. základní vzdělání 

Studium pro asistenty pedagoga se skládá ze 2 částí, teoretické výuky v rozsahu 80 vyuč. hodin a pedagogické praxe v rozsahu 40 vyuč. hodin.

Celková hodinová dotace: 120 vyučovacích hodin
Délka studia: cca 4 měsíce, teoretická výuka bude probíhat v období od února 2019 do května 2019 (včetně závěrečné zkoušky), vždy 1x za 14 dní - pátek, sobota (viz uvedené termíny)

V rámci studia je účastník povinen splnit docházku na teoretickou výuku (požaduje se min. 80% účast), vykonat pedagogickou praxi v plném rozsahu (100% docházka) a dále na zadané téma vypracovat závěrečnou práci. 

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou před zkušební komisí, zkouška se uskuteční dne 31. 5. 2019.

Přehled témat teoretické výuky (80 h):

I. Škola, školní práce a role asistenta pedagoga
II. Podpora žáka
III. Systém péče o žáka
IV. Pedagogicko-psychologická a kulturní specifika v práci asistenta pedagoga

Pedagogická praxe ve vybraných zařízeních (40 h):

Pedagogická praxe se uskuteční ve vhodných zařízeních doporučených lektorem, případně v zařízení, které si uchazeč vybere a lektorem bude schváleno. Během praxe budou sledovány schopnosti absolventa reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy, pedagogicky pracovat se sociálně a zdravotně znevýhodněnými dětmi, spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.

Praxi si účastníci zajišťují individuálně
a vykonávají ji v průběhu realizace studia (tedy v období od zahájení výuky do termínu závěrečné zkoušky), pokud se s organizátorem nedohodnou jinak. 

Základní kompetence dosažené vzděláváním: 
- orientace v roli asistenta pedagoga,
- orientace v systému a organizaci školy,
- orientace v právních předpisech a vnitřních předpisech školy,
- schopnost spolupracovat s učitelem při výchovně vzdělávací práci ve třídě a podpora žáků při zvládání požadavků školy,
- schopnost orientace v obecných zásadách pedagogické práce (příprava na výuku, podpora v průběhu vyučování, orientace v systému hodnocení žáka, pobyt dítěte ve škole) a v základních pedagogických pojmech,
- orientace v systému spolupracujících institucí (školství, poradenství, sociální a zdravotní péče, zařízení ústavní výchovy, policie, významné nestátní neziskové organizace atd.),
- schopnost reagovat na běžné vzdělávací a výchovné problémy,
- schopnost cíleného pozorování zaměřeného na potřeby žáka,
- schopnost k smírčímu jednání v případě konfliktů mezi školou, dítětem, rodinou a dalšími institucemi,
- schopnost pedagogicky pracovat s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí v podmínkách školy,
- schopnost pedagogicky pracovat s dětmi se zdravotním postižením
- schopnost spolupracovat s ostatními pedagogickými pracovníky v souladu s podmínkami školní práce.   

 
Více informací a registrace