Kalendář akcí


III26 26.03.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Rozvoj matematických představ v předškolním věku - vhodné pro šablony MŠ
Rozvoj matematických představ v předškolním věku - vhodné pro šablony MŠ
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 2 Předškolní a mimoškolní výchova (MŠ, ŠD, DM, DDM) > Mateřské školy
Cílová skupina:DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout posluchačkám metodicky ucelený materiál k rozvoji základních matematických představ v předškolním věku, který lze využít pro tvorbu TVP. Zároveň uvedené vývojové škály napomohou při tvorbě IVP. 

Obsah:

Kognitivní vývoj dítěte od 3 – 6 let, fáze poznávacích přístupů /1 hod.

Základní matematické představy
:
Předčíselné představy – soubor schopností a dovedností
Prostorové představy – vývojové škály prostorového vnímání, metody, konkrétní náměty, pracovní listy
- pojmy: tady – tam, blízko – daleko, dovnitř – ven
- pojmy na, do, v..(předložkové vazby), nahoru – dolů, nad – pod, vysoko – nízko
- pojmy: vpředu – vzadu, dopředu – dozadu, před – za
- pojmy: vedle – mezi – uprostřed
- na rovné ploše určovat polohu nahoře, dole, uprostřed, vedle
- pojmy: první – poslední, všechny prvky za prvním, před posledním, hned před, hned za
- pojmy vpravo, vlevo – na vlastním těle, umístění předmětu na ploše, v rovině
- označit polohu předmětu zdvojeným pojmem – nahoře vlevo, dole vpravo
- orientace v prostoru (v okolí): cesty a labyrinty ze dvou, ze tří i více propletených cest
- algoritmy – systém pravidelného střídání prvků, doplňování chybějících prvků v řadě dle pochopeného pravidla
Důsledky deficitu prostorového vnímání /4 hod.

Matematické dovednosti:
Porovnávání – vývojové škály, metody, konkrétní náměty, hry, pracovní listy
- pojmy pro porovnávání velikostí a vlastností předmětů (protiklady)
- kvantifikátory: všechny, žádné, některé, nic
- pojmy pro porovnávání množství – mnoho x málo, stejně, méně x více  /2 hod.

Třídění, tvoření skupin – vývojové škály
- třídění podle kategorie, podle druhu
- třídění podle barvy
- třídění podle velikosti
- třídění podle tvarů
- co do skupiny nepatří a proč
- třídění podle dvou kritérií
- třídění podle více kritérií /3 hod. 

Řazení, uspořádání – vývojové škály
- řazení tří prvků podle velikosti
- řazení prvků podle velikosti vzestupnou i sestupnou řadou
- uspořádání prvků v řadě na základě předem zvoleného pravidla: podle výšky, délky, šířky, podle odstínu….
- přiřazování dvou prvků podle barvy, podle grafického symbolu,
- přiřazování prvků ze dvou skupin „první k prvnímu, nezávislost na velikosti prvků a jejich prostorovém uspořádání /2 hod.

Tvary, pojmenování tvarů – vývojové škály
- vyhledat předměty daného tvaru v prostředí, na obrázku … /1 hod.

Číselné představy
– názorné představy o čísle – vývojové škály
- množství- určování množství, porovnávání množství, zakreslení množství, dokreslování daného počtu, pochopení principu: o polovinu méně
- orientace v číselné řadě – doplňování číselné řady, číslo před, číslo za, vzestupná a sestupná číselná řada, méně, více, o kolik?, přiřazování symbolu čísla ke skupině prvků, strukturovaná čísla
- operace s čísly – dopočítávání, sčítání, odčítání formou konkrétních příběhů (slovní úlohy)
Důsledky oslabení specifických matematických schopností a dovedností /3 hod.

Každý okruh je prakticky zpracován, zahrnuje vývojové škály jednotlivých schopností a dovedností, metodickou posloupnost konkrétních činností, nabídku námětů, didaktických her, pracovních listů. 

Více informací a registrace