Kalendář akcí


III16 16.03.2019 9:00 - 16:00   Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, přís (sekretariat@cvlk.cz)
Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 60 hodin)
Primární logopedická prevence (logopedický asistent - 60 hodin)
Kategorie:
Oblast zaměření:Další vzdělávání pedagogických pracovníků > 1 Vedení škol a školských zařízení, pedagogika a psychologie > Speciální pedagogika
Cílová skupina:DVPP > speciální pedagogové; DVPP > učitelé SOŠ a SOU; DVPP > učitelé gymnázií; DVPP > učitelé 2. stupně ZŠ; DVPP > učitelé 1. stupně ZŠ; DVPP > učitelé MŠ
Popis kurzu:
Celková hodinová dotace: 60 vyuč. hodin 

Cílem kurzu je získání odborných předpokladů pro práci logopedického asistenta v souladu s ustanovením čl. IV písm. c) a čl. V 2. odst. metodického doporučení č. j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství.

Pod metodickým vedením logopeda, zpravidla ze speciálně-pedagogického centra se v rámci této péče zaměřovat na: podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku a mladším školním věku, prevenci vzniku poruch řeči, na prevenci vzniku čtenářských obtíží, v rozsahu své působnosti poskytovat zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace o dostupnosti logopedické péče. 

Termín realizace kurzu březen - květen 2019.

1. Teoretická část (40 vyučovacích hodin) - teoretická výuka bude probíhat v období od 16. března 2019 do 16. dubna 2019 v prostorách SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace (viz uvedené termíny)

2. Praktická část (20 vyučovacích hodin) - zajišťuje si každý účastník kurzu individuálně, praxe probíhá v průběhu realizace kurzu.

Praktická část kurzu je rozdělena do dvou částí:
A) logopedická praxe ve specializovaném zařízení (16 vyuč. hodin)
B) exkurze do organizace zaměřené na děti s NSK (4 vyuč. hodiny)

Studijní povinnosti účastníka:
- absolvování teoretické výuky (docházka min. 80%)
- vykonání praxe (docházka 100%)
- zpracování závěrečné práce (kazuistiky) 

Na vykonání praxe v rozsahu 20 vyuč. hodin a zpracování kazuistiky budou mít účastníci cca 1 měsíc od ukončení teoretické výuky.

3. Závěrečná zkouška - 17. května 2019 od 15:00 hodin v prostorách SŠ a MŠ Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace  


 

Více informací a registrace