RSS kanál MŠMT


MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Semináře k reformě financování regionálního školství

V průběhu února a března se budou konat seminářeZměna financování regionálního školství – aktuální informace k rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2020 a souvisejícím tématům. Semináře jsou určeny pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávajících státní správu v oblasti školství a úředníky odborů školství krajských úřadů.  

03.02.2020 13:16

Normativy soukromých škol na rok 2020

MŠMT stanovilo v souladu se zákonem č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací soukromému školství", čj. MSMT-1338/2020.

28.01.2020 10:19

NORMATIVY CÍRKEVNÍCH ŠKOL NA ROK 2020

MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2020 pro účely poskytování dotací církevnímu školství", č.j. MSMT – 2094/2020-1, ve znění č.j. MSMT-7693/2020-1.  

28.01.2020 10:15

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020

Normativy pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2020 vychází z materiálu „Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020“, č.j. MSMT-168/2020.

24.01.2020 09:00

Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy a pedagogickou práci školních družin, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020

V návaznosti na materiál "Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2020", č.j. MSMT-168/2020, zveřejňuje ministerstvo podrobný rozpis rozpočtu pro školy a pedagogickou práci ve školních družinách, které jsou zřízené krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí pro rok 2020.

24.01.2020 09:00

Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2020

Materiál č.j. MSMT-168/2020 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí v roce 2020.

24.01.2020 09:00

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 16:09

Změna struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje přehled změn struktury normativů soukromých a církevních mateřských škol, základních škol a školních družin s třídami a odděleními zřízenými podle § 16 odst. 9 školského zákona v návaznosti na změnu financování veřejného školství s účinností od 1. ledna 2020. Tato systémová změna znamená významný systémový pozitivní krok, neboť poprvé bude podpůrná profese asistenta pedagoga ve státem garantovaném rozsahu plně, transparentně a rovným způsobem zohledněna v nárokovém výpočtu dotace ze státního rozpočtu. Před přijetím „inkluzívní“ novely školského zákona zahrnoval příplatek k normativu pro tento segment školství výdaje spojené s asistenty pedagoga pouze částečně, a i tyto školy byly nuceny čerpat finanční prostředky z každoročně vyhlašovaných rozvojových programů na asistenty pedagoga, po 1. září 2016 se pak situace výrazně rozrůznila v návaznosti na to, jak každá jednotlivá škola využívala systém podpůrných opatření individuálně diagnostikovaných školskými poradenskými zařízeními. Zároveň tato změna představuje i pro tyto školy významnou administrativní úsporu a stabilizaci lidských zdrojů (asistentů pedagoga).

14.01.2020 15:55

2020

14.01.2020 15:45

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019

Výnos ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2019, kterým se vydává Dodatek č. 1 k Výnosu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 8/2015, kterým se vydává Směrnice k vypracování rozboru hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a k činnostem souvisejícím s rozbory hospodaření,  MSMT-37606/2019-3

02.01.2020 13:42

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Národní strategie finančního vzdělávání 2.0

Vláda České republiky schválila 13. ledna 2020 Národní strategii finančního vzdělávání 2.0 (NSFV). Cílem nové strategie je vytvořit podmínky pro dlouhodobé zvyšování úrovně finanční gramotnosti obyvatel České republiky.

22.02.2020 19:48

Výzva Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC): Collaborative Doctoral Partnership (CDP)

Článek obsahuje informace o nové výzvě Společného výzkumného střediska Evropské komise (JRC).

12.02.2020 14:25

Akreditované obory habilitačního a jmenovacího řízení

Seznam oborů, ve kterých mají vysoké školy nebo její součásti oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

12.02.2020 11:21

Semináře k reformě financování regionálního školství

V průběhu února a března se budou konat seminářeZměna financování regionálního školství – aktuální informace k rozpisu rozpočtu RgŠ ÚSC pro rok 2020 a souvisejícím tématům. Semináře jsou určeny pro úředníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vykonávajících státní správu v oblasti školství a úředníky odborů školství krajských úřadů.  

03.02.2020 13:16

Seminář k rozvoji vysokoškolské výuky

Článek obsahuje informace o Semináři k rozvoji vysokoškolské výuky, který se uskuteční v prostorách Národní technické knihovny v Praze.

31.01.2020 16:17

Evropská jazyková cena Label 2020

MŠMT upozorňuje na výzvu k předkládání návrhů na ocenění pro inovativní projekty v oblasti jazykového vzdělávání v rámci programu Evropské komise European Language Label. Přihlášky projektů lze podávat do pondělí 13. 4. 2020.                

31.01.2020 14:19

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

2018

19.02.2020 15:33

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu nadaných žáků základních a středních škol v roce 2020. MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech.

13.02.2020 17:44

Výsledky DP na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání v roce 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací dle Výzvy na podporu ústředních a mezinárodních kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020.    MŠMT upozorňuje, že materiál má povahu čistě informativního charakteru a nárok na dotaci vzniká příjemci až vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tento krok je podmíněn splněním řady podmínek, mj. řádným vyúčtováním dotace předchozího roku. Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2020 s rozpočtem sníženým oproti požadavku, musí projít procesem „úpravy žádosti“. K tomuto kroku budou vyzváni v následujících dnech.

29.01.2020 14:53

Kontakt

28.01.2020 10:49

Výsledky Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO – výzva na rok 2020

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace – výzva na rok 2020. K podpoře v programech 1 - 4 je navrženo 95 projektů v celkové částce 243 596 276 Kč.      

23.01.2020 14:02

Výzva k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže

MŠMT vyhlašuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na systémový rozvoj Česko-německé spolupráce v oblasti vzdělávání a mládeže na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

09.01.2020 18:33

POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE V ROCE 2020

Odbor pro mládež vyhlašuje pro rok 2020 podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Investičního programu 133710 Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit dětí a mládeže.    Výzva je zaměřena na dva typy podporovaných opatření. První oddíl výzvy s označením „TEPLO“ je zaměřen na rekonstrukci tepelných zdrojů z důvodu nových emisních limitů od roku 2020, tj. výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním a druhý oddíl výzvy s označením „VODA“ je zaměřen na zdroje a zlepšení dodávek pitné vody.

19.12.2019 12:34

VÝZVA NA POSKYTNUTÍ DOTACE Z RP EXCELENCE STŘEDNÍCH ŠKOL 2020

MŠMT schválilo dne 29. října 2019 „Výzvu na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence středních škol – hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2019/2020".       

01.11.2019 12:10

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ PRO VYBRANÉ ŽADATELE VÝZVY V5 SPORT, INVESTICE 2020 PRO SK A TJ

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvy V5 Podprogramu 133D531 v roce 2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

12.02.2020 11:21

VÝZVA K DOLOŽENÍ DALŠÍCH PODKLADŮ PRO VYBRANÉ ŽADATELE VÝZVY V6 SPORT, INVESTICE 2020 PRO ÚSC

Informace pro žadatele, jejichž projekty jsou předběžně navrženy k financování z výzvy V6 Podprogramu 133D531 v roce 2020 na podporu materiálně technické základny sportu.

12.02.2020 10:42

Kontakty

Ohledně informací souvisejících s dotačními programy se obracejte na konkrétní pracovníky Oddělení neinvestičních dotací ve sportu (500) a Oddělení investic a infrastruktury ve sportu (502).

13.01.2020 00:00

Akreditace - změna od 1. 1. 2020

Změna v podávání žádostí o akreditace v oblasti sportu od 1.1.2020

08.01.2020 11:48

ZMĚNA V ZÁPISE FYZICKÝCH OSOB (SPORTOVCŮ A TRENÉRŮ) DO REJSTŘÍKU SPORTU

S koncem roku 2019 došlo ke změně ve struktuře zapisovaných dat o fyzických osobách (sportovcích a trenérech). Zásadní změnou je nutnost u českých státních příslušníků vyplnit rodné číslo.

02.01.2020 13:01

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzvy SPORTOVÁNÍ BEZ BARIÉR 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit zdravotně postižených sportovců v roce 2020. Výzvy jsou zaměřeny na podporu spolků, které se věnují sportu zdravotně postižených sportovců.

30.12.2019 16:51

Výzva Pořízení samostatného movitého majetku 2020

MŠMT vyhlašuje Výzvu Pořízení samostatného movitého majetku 2020 k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže. Jedná se o výzvu určenou pro Sportovní svazy s celostátní působností, jejichž sportovní odvětví je uznané Mezinárodním olympijským výborem. Výzva je vyhlášena jako průběžná s termínem předkládání žádostí do 30. 04. 2020 s alokací 180 mil. Kč.

23.12.2019 23:28

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

23.12.2019 23:13

Výzva ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu ORGANIZACE SPORTU 2020 – Celostátní sportovní organizace – Motoristický a letecký sport k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu organizace sportu prostřednictvím sportovních organizací s celostátní působností právě v oblasti motoristického a leteckého sportu.

23.12.2019 23:13

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje opravu Zápisu z jednání Výběrové komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_17_047 (Místní akční plány rozvoje vzdělávání II) v prioritní ose 3 OP VVV, které se konalo dne 31. 5. 2018. V části III. Projednávané žádosti o podporu dle výsledného počtu bodů Zápisu došlo u projektu s reg. číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008629 k opravě administrativní chyby v komentáři Komise.

27.07.2018 12:07

Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce (DMS)

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 27. 7. 2018 aktualizaci výzvy č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v prioritní ose 1. Aktualizací došlo k úpravě bodu 3.1 Alokace na výzvu. Alokace výzvy byla navýšena z původních 1 100 000 000,- Kč na stávajících 1 425 000 000,- Kč.

27.07.2018 10:38

FINANČNÍ/ PROJEKTOVÝ MANAŽER (ZÁSTUP ZA MD/RD)

Č. j.: MSMT-20428/2018-1

27.07.2018 08:52

Dotaz měsíce k šablonám (červenec 2018)

Jakým způsobem doložit naplnění indikátoru 5 25 10 "Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti" do závěrečné zprávy o realizaci?

26.07.2018 15:43

Výzva č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Smart Akcelerátor II 

26.07.2018 09:32

Avízo výzvy č. 02_18_055 Smart Akcelerátor II

Řídicí orgán OP VVV zveřejňuje dne 26. 07. 2018 avízo výzvy č. 02_18_055  Smart Akcelerátor II v prioritní ose 2. Avízem se rozumí verze výzvy informativního charakteru. Závazná verze výzvy, včetně kompletní dokumentace, bude vyhlášena spolu se zpřístupněním žádostí o podporu v IS KP14+ dne 17. 08. 2018. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy: 31. 10. 2019, 14:00 hod.

26.07.2018 09:30

Projekt OP VVV: Výzkum v oblasti zdraví a nemocí

Praha, 26. července 2018 – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání představuje v pořadí dvanáctý podpořený projekt. Tentokrát jsme se zaměřili na projekt ELIBIO, který realizuje Fyzikální ústav AV ČR (ELI Beamlines) spolu s Biotechnologickým ústavem AV ČR (BIOCEV).

26.07.2018 08:35

Vyhodnocení výzvy Teaming

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_15_006 Teaming. Fokusní skupina se zástupci žadatelů výzvy se uskutečnila 12. 6. 2017 v prostorách MŠMT Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9. Účelem setkání bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy a hodnocení žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti žadatelů při v současné době probíhající přípravě výzvy 02_17_043 Teaming II.

25.07.2018 12:51

Vyhodnocení výzvy Výzkumné infrastruktury

Předmětem zprávy je vyhodnocení výzvy 02_16_013 Výzkumné infrastruktury. Účelem šetření v podobě dvou fokusních skupin (konaných 24. 4. 2018 a 16. 5. 2018) bylo získání zpětné vazby k procesu přípravy žádosti o podporu pro výše uvedenou výzvu a zkušenosti s realizací projektů tak, aby bylo možné zohlednit zkušenosti příjemců při přípravě výzvy 02_18_046 Výzkumné infrastruktury II. Vyhodnocení je provedeno formou shrnutí hlavních závěrů v diskutovaných oblastech v členění na časové hledisko, oblast spolupráce s Řídicím orgánem, obsahovou náplň – aktivity výzvy a zapojení partnera v případě konsorciálních projektů.

25.07.2018 12:48

Vyhodnocení výzvy Smart Akcelerátor

V souvislosti s přípravou výzvy Smart Akcelerátor II přistoupil Řídicí orgán OP VVV na přelomu let 2017 a 2018 k důslednému vyhodnocení zkušeností s přípravou, realizací a dosavadních přínosů výzvy Smart Akcelerátor I. Poznatky z tohoto vyhodnocení byly využity pro přípravu a případnou úpravu parametrů druhé výzvy, stejně tak poznatky představovaly argumentační základnu pro zdůvodnění potřebnosti pokračování tohoto typu intervence.

25.07.2018 12:46

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Věstník MŠMT 01/2020

Věstník MŠMT. Ročník LXXVI. Sešit 1/2020 (4 s.). (č. 8-12/2019 nebyla vydána)

16.01.2020 09:54

Věstník MŠMT 07/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 7/2019 (124 s.).

05.11.2019 09:24

Věstník MŠMT 06/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 6/2019 (8 s.).

01.10.2019 11:28

Věstník MŠMT 05/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 5/2019 (28 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 04/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 4/2019 (12 s.).

02.09.2019 13:02

Věstník MŠMT 03/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 3/2019 (40 s.).

05.06.2019 16:21

Věstník MŠMT 02/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 2/2019 (16 s.).

25.04.2019 13:09

Věstník MŠMT 01/2019

Věstník MŠMT. Ročník LXXV. Sešit 1/2019 (100 s.). (č. 12/2018 nebylo vydáno)

28.02.2019 09:35

MŠMT ČR, MŠMT ČR - Články

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

MŠMT v Bruselu: Podpora mobility ve vzdělávání a výzkumu

Brusel, 20. února 2020 - Dne 20. února 2020 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport ve formaci pro vzdělávání. Delegaci ČR vedl náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Václav Velčovský.

21.02.2020 11:34

Olympijský rok 2020 přinese sportovním reprezentacím dvojnásobnou podporu oproti OH 2016

Praha, 18. února 2020 - MŠMT schválilo návrhy na podporu v programu REPRE pro sportovní svazy, ale i podporu na zajištění výpravy na letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu, které se uskuteční v letošním roce. Dobrou zprávou je, že se sportovci budou moci připravovat za výrazně vyšší podpory než tomu bylo v olympijském roce 2016. Růst dotací ve sportu v posledních letech totiž umožnil až dvojnásobnou výši podpory.

18.02.2020 15:50

Příprava duálního vzdělávání pokračuje, stejně jako výuka Techniky na vybraných ZŠ

Praha, 10. ledna 2020 - Duální vzdělávání v České republice dostává další impuls. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem připravují změny v odborném vzdělávání. V nejbližší době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl pokračovat v rozšiřování a prohlubování prvků duálního vzdělání a koordinaci těchto činností v regionech. Plánuje se také Dohoda o spolupráci, v přípravě je i legislativní ukotvení.

10.01.2020 10:03

Náměstkem sekce vzdělávání, sportu a mládeže je Karel Kovář

Praha, 6. ledna 2020 – Náměstkem nově vzniklé sekce vzdělávání, sportu a mládeže se od nového roku stal Karel Kovář. Jde o organizační změnu v rámci úřadu, při které došlo ke sloučení sekce vzdělávání a sekce sportu a mládeže. Zkušenosti bývalého náměstka sekce vzdělávání Václava Pícla chce nový náměstek využít a určil jej svým zástupcem. Přechod a sloučení rozsáhlé agendy by tak mělo proběhnout bez větších komplikací.  Karel Kovář řídil doposud sekci sportu a mládeže.  

06.01.2020 15:20

MŠMT podpoří 20 česko-indických vědeckých projektů

Praha, 18. prosince 2019 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo výsledky veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-ACTION, INDIE, která byla vyhlášena letos v březnu. Cílem soutěže je podpora projektů česko-indické spolupráce mezi výzkumnými pracovišti v obou zemích.

18.12.2019 13:30

Společné získání maturity i výučního listu posvětí vláda

Praha, 18. prosince 2019 - Možnost získání maturitní zkoušky i výučního listu v jednom vzdělávacím cyklu přinese novela nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání. Mezi obory vzdělání, které to umožní, patří například propojení oboru vzdělání Mechanik strojů a zařízení s oborem Strojní mechanik, oboru Gastronomie s oborem Kuchař – číšník nebo oboru  Mechanik elektrotechnik s oborem Elektrikář.

17.12.2019 19:59

ČR a Francie podepsaly dohodu o výměnných stážích doktorandů

Praha, 9. prosince 2019 – Náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček a francouzský velvyslanec Roland Galharague podepsali dohodu o posílení výměnných výzkumných a studijních pobytech doktorandů mezi Českou republikou a Francií. Dohoda umožňuje poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich studia ve Francii a francouzským studentům do České republiky. Tento stipendijní program bude spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro Evropu a zahraničních věci Francie. Studenti budou moci tento program využít již v roce 2020.

09.12.2019 16:45

Setkání k systémové podpoře inkluze

Praha, 5. prosince 2019 – Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy společného vzdělávání.

05.12.2019 15:08