Kalendář akcí

Minimalizovat
Aktuální právní problémy "covidového" školství

Aktuální právní problémy „covidového“ školství

PODROBNÁ ANOTACE KURZU

MÍSTO: Online školení - webinář (odkaz bude zaslán na e-mail uvedený v přihlášce)
TERMÍN: 6. května 2021, 13:00 – 16:00 (3 vyučovací hodiny á 45 minut a cca 30 minut blok pro 
konzultace, dotazy a diskusi)
LEKTOR: Mgr. Bc. Petra Juřátková
CENA: 690,- Kč bez DPH, 835 Kč vč. DPH
CÍLE KURZU: V „covidové“ době je školství nuceno čelit nejedné výzvě. Cílem webináře je analyzovat stěžejní právní problémy „covidového školství“, kdy se kurz zaměřuje na právní aspekty online výuky, přestupky na úseku školství s akcentem na online a rotační výuku a praktické aspekty GDPR, ochrany osobních údajů a poskytování informací ve školství. 
 
V části věnované právním aspektům online výuky analyzuje legislativní rámec distanční a rotační výuky a vymezuje povinnosti dítěte/žáka/studenta (dále jen souhrnně „dítě“). Analyzuje problematiku povinného testování dětí, ale i pedagogů a dalšího personálu. V této souvislosti odpovídá například na otázku, jak postupovat v případě, že se dítě či zaměstnanec odmítne podrobit testování či odmítne nosit obligatorní ochranné prostředky dýchacích cest. Distanční výuka s sebou přinesla rovněž velký počet ataků z řad veřejnosti, zejména zákonných zástupců, kteří výuce přihlížejí a pedagogy podrobují svému hodnocení stran způsobu vedení výuky, způsobu komunikace, způsobu stanovování pravidel a organizace, omlouvání neúčasti či hodnocení výsledků. Webinář analyzuje míru a formy odpovědnosti pedagogů a vedení školských zařízení v návaznosti na tyto (ne-)oprávněné výtky. 
 
V rámci přestupkového úseku se webinář zaměřuje především na řešení přestupku „záškoláctví“ zejména, ale nikoliv výlučně, v kontextu distanční a rotační výuky.
 
Řeší například otázky: Kdy absenci dítěte při výuce lze považovat za protiprávní? Jaké jsou v takovém případě možnosti dalšího postupu? Kdy je záškoláctví jen přestupkem a kdy již trestným činem. 
 
Oblast ochrany osobních údajů není školství neznámá. Distanční výuka a rapidnější zapojení digitálních médií do způsobu výuky však vyvolalo řadu otazníků, například: Kdo je oprávněn nahrávat si průběh online výuky? Na základě jakého titulu tak může činit? Může toto paušálně provádět zákonný zástupce například pro účely uplatnění výtky vůči konkrétnímu pedagogovi či dítě pro účely následného samostudia? Jakým způsobem a jak dlouho má být záznam distanční výuky uchováván? Je možné záznam poskytnout zákonnému zástupci či jiné osobě? I přes právní zaměření kurzu je webinář laděn převážně prakticky, teorie je demonstrována na příkladech a vysvětlována bez zbytečných právních složitostí. Reflektuje aktuální judikaturu a metodické závěry a v oblasti především přestupkového práva zohledňuje rozhodovací praxi, upozorňuje na obvyklé obstrukční a šikanózní praktiky účastníků řízení o přestupku (zejména zákonných zástupců) a navrhuje možnosti, jak jim efektivně čelit. 
 
Dotazy a podněty korigující oblasti, na něž by měl být kurz především zaměřen, lze posílat (max. 3 pracovní dny před konáním kurzu) s uvedením termínu a času kurzu na kontaktní e-mail juratkova@kolumbuspm.cz. 
 
OBSAH A STRUKTURA KURZU
 
1. Právní aspekty „covidové“ výuky
o Legislativní rámec distanční a rotační výuky
o Povinnosti dítěte/žáka/studenta
o Povinné testování dětí, pedagogů i dalšího personálu
o Interakce se zákonnými zástupci – řešení negativní zpětné vazby a hodnocení výuky, 
odpovědnost škol
 
2. Přestupky na úseku školství s akcentem na online a rotační výuku
o Přestupky na úseku školství v kontextu online a rotační výuky – akcent na „online 
záškoláctví“
o Další přestupky na úseku školství
 
3. Praktické aspekty GDPR, ochrany osobních údajů a poskytování informací ve školství
o Nahrávání výuky a dispozice s nahrávkou
o Osoby oprávněné pořizovat nahrávku
o Další relevantní aspekty GDPR, ochrany osobních údajů a poskytování informací 
ve školství
 
4. Diskuse, dotazy a konzultace
 
LEKTOR KURZU
 
Mgr. Bc. Petra Juřátková
advokátka specializující se na právo v oblasti přestupků, GDPR a ochrany osobních údajů. Dlouhodobě působila jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Má více než šest let praxe v oblasti vzdělávání úředníků, autorka řady odborných příspěvků a publikací